പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോട്ടയം
ബ്ലോക്ക്

:

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

37.53ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

21504
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10614
സ്ത്രീകള്‍

:

10890
ജനസാന്ദ്രത

:

525
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1011
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

94
Source : Census data 2001