LIFE Mission title

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (LIFE - Livelihood , Inclusion and Financial Empowerment)

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം


ഭവനരഹിതരായവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരായവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ കരട് പട്ടിക  (Draft list of Land & House)