മണിമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം
കറിക്കാട്ടൂര്‍ പി.ഒ.
കോട്ടയം ജില്ല
പിന്‍-686544
ഫോണ്‍ -04828  247126
email: manimalagpktm@gmail.com
പ്രസിഡന്‍റ് (ഔദ്യോഗിക ഫോണ്‍ നമ്പര്‍) - 9496044740
സെക്രട്ടറി (ഔദ്യോഗിക ഫോണ്‍ നമ്പര്‍) - 9496044741