മണിമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ രീതി, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനു സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

noms

website