ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

beneficiary-list-2019-2020

guna-list-2017-2018

2013-2014

beneficiarylist-ward-1

beneficiarylist-ward-2

beneficiarylist-ward-3

beneficiarylist-ward-4

beneficiarylist-ward-5

beneficiarylist-ward-6

beneficiarylist-ward-7

beneficiarylist-ward-8

beneficiarylist-ward-9

beneficiarylist-ward-10

beneficiarylist-ward-11

beneficiarylist-ward-12

beneficiarylist-ward-13

beneficiarylist-ward-14

beneficiarylist-ward-15

Beneficiary List  2016-2017

hmÀUv 1

]m C³skâohv

1. sPbnwkv sI.-sP. Itcm-«p-]m-d, ]qh-t¯men ]n.-H.

2. t{Xkym½ tPmk-^v, s\Spw-t´m«w aWn-ae

3. tXmakv tPmk-^v, ]qh-¯n-¦Â, aWn-ae ]n.-H.

4. jn_p hÀKo-kv, sh¨qÀ, aWn-ae

5. Pbn-k½ tPmk^v tIm«-bnÂ, Icn-¡m-«qÀ

6. cmP³ tP¡-_v, RÅnbn ]qh-t¯men ]n.-H.

7. tXmakv än Xp­n-bn aWn-ae ]n.-H.

8. Pm³kn tXmakv Ag-I¯v, aWn-ae

9. iin-[-c³\m-bÀ, sIm¶-bv¡Â, ]qh-t¯men

imco-cnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hÀ¡v kvtImfÀjn¸v

1. tPm_n³ BâWn, amS-¯m-\n-bnÂ, aWn-ae ]n.-H.

2. UmÀhn³ tXmak,v Ip¯p-I-Ãp-¦Â aWn-ae ]n.-H.

3. sFUÂ dnbm³ icXv, sIm¨p-ss]-t§m«v aWn-ae ]n.-H.

4. inh Fkv. ]me¯v a§m«v Icn-¡m-«qÀ ]n.-H.

5. hn\oX kmdm½ tXmakv, ]p¯³]p-c-bv¡Â, aWn-ae ]n.-H.

6. APv\ hmep-a-t®Â, aWn-ae ]n.-H.

]¨-¡dn Irjn, sSd-Ênepw apä¯pw

1. enkn _m_p hb-en Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

2. tdmk½ tPmk^v, B­n-«-ap-dn-bnÂ, aWn-ae ]n.-H.

3. cXv\½ än. \mbÀ, lcn-`-h³, aWn-ae ]n.-H.

4. tdmk½ BâWn ]qh-¯p-¦Â, aWn-ae ]n.-H.

5. t{Xkym½ tXmakv ]qh-¯p-¦Â

6. tagvkn BâWn amS-¯m-\n-bnÂ, aWn-ae ]n.-H.

7. adn-bm½ ^nen¸v s\Spw-tXm-«w, aWn-ae ]n.-H.

8. Fw.-sI. kc-kz-Xn-b½, ae-taÂ, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

9. KncnP kpIp-am-c³, Xm¶n-th-enÂ, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

10. X¦½ Hutk¸v, ]pÃqÀ, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

11. X¦½ Ipªqªv, ]pÃqÀ, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

12. sPÊn at\m-Pv, amS-¸mÅn Icn-¡m-«qÀ ]n.-H.

13. Gen-bm½ F{_lmw aqt¯-S¯v

14. sken³ tPmk-^v, Ip¶-¯pw]p-d-¯p-Xm-sg, Idn-¡m-«qÀ

15. A¶-¡p«n tXmakv tate-sX-¡-\m«v, aWn-ae

16. tkman\n ]qh-¯n-¦Â, aWn-ae ]n.-H.

17. t{Xkym½ BâWn Xp­-¯n-Â aWn-ae ]n.-H.

18. tacn-¡p«n tPmkv Ag-I¯v aWn-ae ]n.-H.

19. eoem½ X¦-¨³ ]pÃqÀ, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

20. t{Xkym½ tPmk^v s\Spw-tXm-«w, aWn-ae ]n.-H.

21. Pm³kn tXma-kv, Ag-I-¯v, aWn-ae ]n.-H.

22. knkn tkmWn ¹m¡m«v ]p¯³]p-cbv¡Â

23. sPÊn tkhyÀ, A§m-Sn-bn Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

24. sPbnk½ tPmk-^v, tIm«-bn Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

25. t{Xkym½ sPbnwkv Itcm-«p-]md

26. Gen-bm½ tPmkv, RÅn-bnÂ

27. A¶½ tPmk^v \tÃ-¸-d-¼nÂ, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

28. ssj\n tSmw ap«-¯p-]md

29. B³ acnb Nmt¡m

30. adn-bm-½ tXmakv

31. tdmk½ tXmakv

]¨-¡dn Irjn, sSd-Ênepw apä¯pw Fkv.-kn.-]n.

1. Dj kp[oÀ, amcn-¸p-d-¯v, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

2. cmP½ chn ItÃ-em-ep-¦Â, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w þ s]mXp-hn-`mKw

1. tXmakv Nmt¡m ]qh-¯n-¦Â aWn-ae ]n.-H.

2. t{Xkym½ sPbnwkv Itcm-«p-]m-d, ]qh-t¯men ]n.-H.

3. KoXm I­-¯p-¦Â, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

4. t{Xkym½ tPmk-^v, s\Spw-tXm«w aWn-ae ]n.-H.

5. A¶½ tPmk-^v, sh¨qÀ, aWn-ae ]n.-H.

6. eoem½ tPmk-^v, tImbn-¸p-d-¯v, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

7. tPmkvan {Sok tIm«-bnÂ, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

8. Pm³kn tXma-kv, Ag-I-¯v, aWn-ae ]n.-H.

9. B³k½ cmP³ RÅn-bnÂ, ]qh-t¯men

10. Nmt¡m än.-sP.

s]®mSv hnX-cWw þ Fkv.-kn.-]n.

1. Dj kp[oÀ, amcn-¸p-d-¯v, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

2. caWn kptcjv am[-h³]md, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

Id-h-¸ip hnX-cWw Fkv.-kn.-]n.

2. Dj kp[oÀ, amcn-¸p-d-¯v, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

s]®mSv hnX-cWw þ s]mXp-hn-`mKw

1. s]m¶½ _m_p, I­-¯n-¦Â, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

2. tdmk½ t__n Ipf-¯m-\n-bnÂ, Idn-¡m-«qÀ

t]m¯p-Ip«n hnX-cWw (s]m-Xp-hn-`m-Kw)

1. sPÊn tkhyÀ A§m-Sn-bnÂ, Idn-¡m-«qÀ

InWÀ doNmÀPnwKv

1. chn än.-sI. ItÃ-em-ep-¦Â, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

]«n-I-PmXn hnZymÀ°n-IÄ¡v ]T-\-apdn \nÀ½mWw

1. Aeo\ {]Imiv CS-¸m-d, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

2. AJn sI.-F-kv. IÃp-sh-«mw-Ip-gn-bnÂ, Idn-¡m-«qÀ

3. sÌÃm cmwZm-kv, tNw»m-\n-¡Â, aWn-ae ]n.-H.

s{]m^. tImtf-Pn ]Tn-¡p¶ ]«n-I-hÀ¤ hnZymÀ°n-IÄ¡v em]vtSm¸v

1. A\n hnP-b³, hmep-a-®nÂ, aWn-ae

2. atljv a[p, Hm«p-]p-c-bv¡Â, Idn-¡m-«qÀ ]n.-H.

]«n-I-hÀ¤ hnZymÀ°n-IÄ¡v ^ÀWn-¨À

1. AÚ\ hnP-b³, hmep-a-®nÂ, aWn-ae

t]m¯p-Ip«n hnX-cWw Fkv.-kn.-]n.

1. cmP½ chn, ItÃ-em-ep-¦Â, Idn-¡m-«qÀ

ssPh-hf hnX-cWw

1. enkn _m_p, hb-enÂ, Idn-¡m-«qÀ

2. lcn {]km-Zv, lcn-`-h³, aWn-ae

3. tdmk½ tPmk-^v, B­n-«-ap-dn-bnÂ, Idn-¡m-«qÀ

4. F.-hn. Bâ-Wn, Bbn-e, Idn-¡m-«qÀ

5. AeIvkv Bâ-Wn, ]qh-¯n-¦Â, aWn-ae

6. emen-¨³, ap­-¹m-¡Â

7. kp[m-a-Wn, a¡w-]-Ån-bv¡Â, aWn-ae

8. Pbnwkv Itcm-«p-]m-d, ]qh-t¯men

9. \nÀ½e Fw.-BÀ., ]Xm-en-¹m-hnÂ

10. Nmt¡m än.-sP., Xo¼-e-§m-«v, Idn-¡m-«qÀ

11. hÕ½ Nmt¡m, ¹m¯-d-h-b-enÂ

12. sI.-sP. hÀ¤o-kv, sIm¨p-ap-dn-bnÂ, aWn-ae

13. hn.-F-kv. Gen-bm-½, ap«-¯p-]md, aWn-ae

14. tPmbn, \tÃ-¸-d-¼nÂ

_tbm-Kymkv

1. tdmk½ k®n

2. KncnP kpIp-am-c³

3. ssee½ tXmakv

4. Dj kp[oÀ

5. im´½

6. \nÀ½e Fw.-BÀ.

7. sken³

8. knk½

9. sPÊn cmPp

10. kp[m-a-Wn, a¡w-]-Ån-¡Â

11. eoem½ X¦-¨³

12. X¦½ Ipªqªv

13. tamfn-¡p«n ssa¡nÄ

14. tdmk½ BâWn ]qh-¯n-¦Â

15. tdmk½ t__n

16. tdmk½ hÀKokv

17. cmP½ chn

18. X¦½ Hutk¸v

19. ssj\n tSmw ap«-¯p-]md

20. sPÊn sk_m-Ìy³

21. Gen-¡p«n tXmakv

22. tdmk½ tXmakv

23. sPÊn at\mPv

24. ]n.-hn. Nmt¡m, ¹m¯-d-h-b-enÂ

25. t{Kkn F{_lmw

26. PÊn tkhyÀ

27. a©p _nPp

28. KoXm IrjvW³

]Sp-Xm-¡pfw

1. kpIp-am-c³ ]d-¡pgn

2. Nmt¡m än.-sP.

3. tXmakv Nmt¡m, ]qh-¯n-¦Â

4. emen-¨³ ap­–¹m-¡Â

5. t__n-¨³ Xncp-hn-f-]-d-¼nÂ

hmÀUv 2

]¨-¡-dn-Irjn apä¯pw sSd-Ênepw P\-d hn`mKw Irjn-`-h³ aptJ-\-bp-ÅXv

1. emen jmP³ aqte-¹m-¡Â

2. tdmk½ tXma-kv, sh¨q-]-Sn-ªm-td-XnÂ

3. Ipªp-tamÄ tPm¬ Imcn-Ic

4. tacn-¡p«n tPmÀPv, Ipf-¯m-\nÂ

5. an\n-Nm-t¡m, IÃqÀsXm-«n-bnÂ

6. kn_n-¨³, aqte-¹m-¡Â

7. kmen tP¡-_v, aqte-¹m-¡Â

8. enk½ tSman, RÅn-bnÂ

9. tjÀfn tPmk-^v, Cfw-]p-c-bnSw

10. tacn-¡p«n tPmk-^v, sIm¨p-apdn

11. tagvkn sk_m-Ìy³, \tÃ-¸-d-¼nÂ

12 tacn-¡p«n tdmbn, sIm¨p-apdn

13. dn³kn tPmtam³, sIm¨p-ap-dn-bnÂ

14. sPÊn amXyp, ac-§m«v

15. t{Kkn-¡p«n sPbnw-kv, IÃqÀsXm«n

16. sPbn\n täman, Ipcn-ipw-aq-«nÂ

17. Beokv amÀ«n³ the³]-d-¼nÂ

18. `mkvI-c³ Iq¼p-¦Â

]¨-¡dn ]«n-I-Pm-Xn-hn-`mKw þ Irjn-`-h³

1. s]m¶½ Ipªp-tam³, ]Ån-¸-d-¼nÂ

2. X¦-aWn cho-{µ³, Infn-sIm-¯n-¸md

3. cmP½ hÅn-bmw-XSw

4. hÕ½ t__n, sXt¡-XnÂ

5. s]m¶½ _m_p, Ac-a\

6. Fw.-sI. them-bp-[³, Infn-sIm-¯n-¸md

7. knÔp kptc-jv, ]md-¡pgn

Pe-tk-N-\-In-WÀ, ]«n-I-PmXn (Ir-jn-`-h³h-gn)

1. cRvPn¯v C.-än. Fgn-Im«v

2. jo\ ]n.-sI. ]Ån-¸-d-¼nÂ

^e-hr-£-ssX-hn-X-cWw þ ]«n-I-PmXn Irjn-`-h³ hgn

1. sNý aWn-¡p-«³, tXmWn-tbm-enÂ

ssPh-hfw P\-d (Ir-jn-`-h³ hgn)

1. tXmakv hn.-än. sh¨q-]-Sn-ªm-td-XnÂ

2. sI.-sP. tPmk^v sIm¨p-apdn

3. tSman hÀKo-kv, RÅn-bnÂ

4. Fw.-Un. amXyp, ac-§m«v

5. kn.-sP. Nmt¡m, Nqc-¸m-Sn-bnÂ

ssPh-hfw ]«n-I-PmXn (Ir-jn-`-h³ hgn)

1. Fw.-sI. them-bp-[³ Infn-sIm-¯n-¸md

InWÀ do¨mÀPnwKv ]«n-I-PmXn /_n.-]n.-FÂ. Akn. sk{I-«dn apJm-´ncw

1. X¦-aWn cho-{µ³, Infn-sIm-¯n-¸md

2. cRvPn¯v C.-än. Fgn-ImSv

3. Ip«³Ip-«³ ]Ån-¸-d-¼nÂ

]T-\-ap-dn, ]«n-I-PmXn (A-kn. sk{I-«dn hgn)

1. AarX X¦-¨³, apcn-§-bnÂ

2. AÀ¨\ kPohv IÃp-sh-«mw-Ipgn

3. tcjva cmPp, sh«p-th-en-¸-d-¼nÂ

4. {ioe£van cmPp Bbn-]p-c-bnSw

5. {ioPn¯v cmPp, shÅn-bmw-XSw

6. cmlp Fw.-BÀ. amtX-]md

7. \oXp-tam _m_p, Ac-a\

8. {]koZ hn.-]n. the³]-d-¼nÂ

9. hnim Ipam-c³, a®q-¸-d-¼nÂ

10. knÔp kptcjv ]md-¡p-gn-bnÂ

11. bZp-Ir-jvW³, Npgp-Ip-t¶Â

`h-\-\nÀ½mWw þ hr²À ]«n-I-PmXn Akn. sk{I-«dn hgn

1. X¦, Ac-a\

2. sNý Ipam-c³, a®q-¸-d-¼nÂ

3. sI.-]n. tKm]n, Ipf-¯p-¦Â

I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w h\n-Xþ shän-\dn aptJ\

1. tacn-¡p«n tdmbn, sIm¨p-apdn

2. enk-½ tSman, RÅn-bnÂ

3. t{KÊn-¡p«n sPbnwkv IÃqÀsXm«n

4. eoem½ ]n.-F-kv. Ce-¸-\mÂ

5. Ipªp-tamÄ tPm¬, Imcn-Ic

6. emen jmP³, aqte-¹m-¡Â

7. ssekm½ Nmt¡m, A©m-\n-¡Â

8. dn³kn tPmtam³, sIm¨p-apdn

9. knknen tPm¬ Xo¼-e-§m«v

s]®mSv hnX-cWw þ h\n-X, ]«n-I-PmXn shän-\dn aptJ\

1. X¦-aWn cho-{µ³, Infn-sIm-¯n-¸md

2. im´½ X¦-¨³, ]pXp-¸-d-¼nÂ

3. X¦½ apcn-§-bnÂ

4. jo\ ]n.-sI. ]Ån-¸-d-¼nÂ

5. sNý aWn-¡p-«³, tXmWn-tbm-enÂ

6. hÕe t__n, sXt¡-XnÂ

7. im´½ F³.-F-kv. Iäp-sh-«n-bnÂ

8,. s]m¶½ _m_p, Ac-a\

9. knÔp cmP³, amtX-¼md

10. an\n cmPp, hÅn-bmw-XSw

11. cm[nI ]n.-BÀ. ]pXp-¸d¼nÂ

12. Ip«n-b½ tKm]n Ipf-¯p-¦Â

13. kPn\n cmPp, sh«p-th-en-¸-d-¼nÂ

14. cmP½ cmPp, ]pXp-¸-d-¼nÂ

]ip-¡p«n hnX-cWw þ ]«n-I-PmXn h\nX

1. X¦-aWn cho-{µ³ Infn-sIm-¯n-¸md

2. cmP½ hÅn-bmw-XSw

t]m¯p-Ip«n hnX-c-Ww, ]«n-I-PmXn h\nX

1. ktcm-Pn\n cmPp, sh«p-th-en-]-d-¼nÂ

2. hÕe än.-sI. tXmWn-tbm-enÂ

3. cmPn-tamÄ ]n.-BÀ. ]pXp-¸-d-¼nÂ

4. _me-Ip-amÀ ]pXp-¸-d-¼nÂ

sshI-ey-ap-Å-hÀ¡v sskUv ho LSn-¸n¨ PnÃm ]©m-b¯v aptJ\

1. sI.-F³. Znhm-I-c³, Infn-sIm-¯n-¸md

imco-cnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hÀ kvtImfÀjn¸v
(sF.-kn.-Un.-F-kv. aptJ-\)

1. _m_p tPmk^v sh«n-¡m«v

2. Fen-k-_¯v amÀ«n³ Bbne

£oc-IÀj-IÀ¡v C³skâohv Ubdn FIv̳j³ B^okv aptJ\

1. sdbn-¨Â hÀKo-kv, hmdp-Ip¶v

2. an\n Nmt¡m, IÃqÀsXm«n

3. X¦-¸³\m-bÀ, Ce-¸-\mÂ

4. F.-sP. Nmt¡m, A©m-\nÂ

5. tPmbn tXmakv tXm«-¯nÂ

6. At{]³ tPmk^v th«Àapdn

7. cmtP-{µ³ ]n.-Fw. A©-\m¯v

8. tPm¬ Ip«³, Ipf-¯m-\nÂ

9. jmP³ tP¡-_v, aqte-¹m-¡Â

10. sI.-kn. sPbnwkv Iq{X-¸-ÅnÂ

11. sI.-F-kv. hnP-b-Ip-amÀ, hnP-bm-ebw

12. tSman hÀKo-kv, Rf-fn-bnÂ

13. tdmbn-tam³ tP¡-_v, sIm¨p-apdn

14. hnÂk¬ aqt¯Sw

15. Nmt¡m tXmakv XpSn-bw-¹m-¡Â

16. tPmÀPv hÀKo-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

17. Fw.-F. tXmakv ate-¸-d-¼nÂ

18. t{Xkym½ Npgn-Ip-t¶Â

_tbm-Kymkv ]²Xn

1. tdmbn tP¡-_v, sIm¨p-apdn

2. tPmbn F³. tPmk^v RÅn-bnÂ

3. tSman hÀKo-kv, RÅn-bnÂ

4. Fw.-än. ]utemkv amtX-¼md

5. tacn-¡p«n tPmÀPv Ipf-¯m-\nÂ

6. kp\n jmPn th{´

7. sI.-sP. sPbnwkv IÃqÀsXm«n

8. an\n Nmt¡m IÃqÀsXm«n

9. Nmt¡m tXmakv XpSn-bw-¹m-¡Â

10. sI.-hn. Bâ-Wn, sIm¨p-ap-dn.

hmÀUv 3

]¨-¡dn Irjn sSd-Ênepw apä¯pw (s]m-Xp-hn-`m-Kw)

1. cmPn-tamÄ hn.-Fw., Ipcy³¹m-hnÂ

2. tacn-¡p«n, Ad-bv¡Â

3. Beokv amXyp, tN\-¡pgn

4. FÂkn tPmkv, Xo¼-e-§m«v

5. knÔp k\Â, sIm¨p-ho-«nÂ

6. dmtl Hutk¸v, hb-ep-¦Â

7. tN¨½ Pbnwkv, InSmcw

8. kpa {io[-c³ ]nÅ, th§m-eqÀ

9. B\-µ-hÃn, Icn-\m-«p-]-d-¼nÂ

10. s]m¶½ _m_p, tNcm-Sn-]-d-¼nÂ

11. kpP {]Zo]v, Xfn-I-¸-d-¼nÂ

12. Pb-tamÄ hÀ¤okv, tateÂ

13. kpa sk_m-Ìy³, tNcm-Sn-bnÂ

14. Zo]vXn lcn, hnÂsIm-Ãw-]-d-¼nÂ

15. A¶½ Nmt¡m, B¡m«v

16. sNý sI.-sI., Icn-\m-«v]-d-¼nÂ

17. kz]v\ tPmbn, ]md-¡p-gn-bnÂ

18. jPnX kXoj,v Ipcy³¹m-hnÂ

19. än.-F-kv. Hma\, {io`-h³

20. {]k¶ tKm]m-e-Ir-jvW³, hnÂsIm-Ãw-]-d-¼nÂ

21. kqk³ tPm¬k¬, sh«nbv¡Â

22. {]nb a[p, ssaem-Spw-]md-bnÂ

23. Zv]oXn tPmjn, Be-bv¡Â

24. Ipªq-ª-½, sh«n-bv¡m«v

25. adn-bm½ tXmakv, XpSn-bw-¹m-¡Â

26. iymaf A-Pn-Ip-amÀ, sNdn-tÈ-cn-¡p-t¶Â

27. kpa {]km-Zv, hnÂsIm-Ãw-]-d-¼nÂ

28. {]k-¶-Ip-am-cn, Ipcy³¹m-hnÂ

29. t{Xkym½, sh«n-bv¡m«v

30. Pb tkma³, hnÂs¡m-Ãw-]-d-¼nÂ

31. Benb sPbnw-kv, sh«n-bv¡m«v

32. cXv\-½ hniz-\m-Y³, sN¼³am-hnÂ

33. tPmfn tPmk^v, A©m-\n-¡Â

34. A\nX Pb³, hnÂsIm-Ãw-]-d-¼nÂ

35. sPkn _¶n-¨³ hS-t¡-ap-dn-bnÂ

36. dmWn _n\p, X®n-]md

37. kc-k½ tKm]m-e-Ir-jvW³, Ipcy³¹m-hnÂ

38. t{Xkym-½, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

39. ta_nÄ X¦-¨³, Xo¼-e-§m«v

40. Cµnc cma-N-{µ³, amfn-tb-¡Â

41. adn-bm½ tXma-kv, B¡m«v

42. ssjeP A\nÂIp-amÀ, Ipcy³¹m-hnÂ

43. äo\ kn_n, ]Ån-¸p-d-¯p-tÈ-cnÂ

44. enÊn tPmkv, aSp-¡-¡p-gn-bnÂ

45. skeo-\m-½, Xfn-I-¸-d-¼nÂ

46. X¦½ tIi-h³, Nqc-¸m-Sn-bnÂ

47. tamfn tPm¬, Ag-Ipw-{]m-bnÂ

48. hÂk½ Pbnw-kv, ]Xm-enÂ

49. adn-bm½ hÀ¡n, Ag-Ipw-{]m-bnÂ

50. A¶½ tPmk-^v, ]p¶-aq-«nÂ

51. ]n.-Fw. tPmk-^v, ]m¼q-cn-¡Â

52. jo_m Bâ-Wn, ]p¶-aq-«nÂ

53. tjÀfn _m_p, Ip¼p-fp-aq-«nÂ

54. KncnP ]n.-Pn., {io[-c-aw-Kew

55. jmân tPmk-^v, th§-¸-Ån-bnÂ

56. X¦½ amXyp, Ipco¡m-«p-Ip-t¶Â

57. tacn-¡p«n hn.-kn., ISn-b-Ip-gn-bnÂ

58. jo\ kptc-jv, Icn-\m-«p-]-d-¼nÂ

59. jnPn s_¶n, ]Xm-enÂ

60. cmPn cta-jv, tat«Â

61. dmWn tUman-\n-¡v, sh«n-bv¡m«v

62. _n³kn tPmk-^v, ]Xm-enÂ

63. cP\n ]\-bw-sX-§nÂ

64. t{Xkym½ BâWn Ipän-bm-\n-¡Â

]¨-¡dn Fkv.-kn.

1. _nµp Pb³ ]qgn-¡me

ssPh-hfw

1. tPmÀÖv ^nen-¸v, ]pfn-aq-«nÂ

2. A\nÂIp-amÀ, Ipcy³¹m-hnÂ

3. dm-tl Hutk-^v, hb-ep-¦Â

4. Pb-tamÄ hÀKo-kv, tateÂ

5. sseem _m_q amth-en-Ip-f-¯nÂ

6. {]k-¶-Ip-amcn, Ipcy³¹m-hnÂ

7. jmPn amXyp, Ad-bv¡Â

8. FÂkn tPmkv, Xo¼-e-§m«v

9. Beokv amXyp, tN\-¡p-gn-bnÂ

10. tPmkpIp«n tUman-\n¡v aSp-¡-¡pgn

11. {]nb a[p, ssaemSpw ]md-bv¡Â

12. hniz-\m-Y³ kn.-sI. sN¼³am-hnÂ

13. t{Kbvkn Ipcy³, apÃ-bv¡Â

14. at\mPv sP. N{µ³, Ipcy³¹m-hnÂ

15. adn-bm½ tXma-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

16. jo_m Bâ-Wn, ]p¶-aq-«nÂ

17. iymaf APn-Ip-amÀ, sNdp-tÈ-cn-¡p-t¶Â

18. A¶½ tPmk-^v, ]p¶-aq-«nÂ

19. A\nX Pb³, hnÂsIm-Ãw-]-d-¼nÂ

20. kpa {]km-Zv, hnÂsIm-Ãw-]-d-¼nÂ

21. C.-F-kv. Hma-\, {io`-h³

22. Zo\m½ tPm¬, aW-eqÀ

23. cma-N-{µ³]n-Å, amfn-tb-¡Â

24. dmWn tUman-\n-¡v, sh«n-bv¡m«v

25. tPmÀPv Ipcym-t¡m-kv, Nqgn-¡p-t¶Â

26. jnPn sU¶n, ]Xm-enÂ

27. sI.-än. tXma-kv, Ip¶pw-]p-d¯v

28. jPnX kXo-jv, Ipcy³¹m-hnÂ

29. cta-jv, tat«Â

30. kc-k½ tKm]m-e-Ir-jvW³, Ipcy³¹m-hnÂ

31. sNý sI.-sI. Icn-b-\m«v ]d-¼nÂ

32. tdmk½ amXyp, InSm-c-¯nÂ

33. Ipcp-hnf amXyp, ]Xm-enÂ

34. än.-Sn. t__n, Xfn-I-]-d-¼nÂ

35. tPmÀPv Nmt¡m, Icn-\m«v

36. F.-hn. tPm¬, Ag-Iw-{]m-bnÂ

37. tPmkv tUman-\n-¡v, tNcm-Sn-bnÂ

38. än.-hn. k¦-¨³, Xo¼-e-§m«v

39. s_¶n-¨³ hn.-sP., hS-t¡-ap-dn-bnÂ

40. sI.-kn. amXyp, Icn-bv¡m-«p-Ip-t¶Â

41. amÀ«n³ tPmk-^v, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

42. tPmk^v Nmt¡m, A©m-\n-¡Â

43. _n\p Bâ-Wn, X®n-¸md

44. Ben-b½ Pbnw-kv, sh«n-bv¡m«v

45. tPmk^v sI.-än., IpSn-b-¡p-gn-bnÂ

46. Pb tkma³, hnÂsIm-Ãw-]-d-¼nÂ

_tbm-Kymkv

1. KncnP kpIp-am-c³, ]Å-¯p-]-d-¼nÂ

2. t{Xkym½ tXma-kv, Be-bv¡Â

3. aRvPp knPp, Ipcy³¹m-hnÂ

4. AÂt^m³km awK-e-]-Ån-bnÂ

5. tamfn ssa¡nÄ, Xd-t¸Â

6. {]k-¶-Ip-am-cn, Ipcy³¹m-hnÂ

7. iym-af APn-Ip-amÀ, sNdp-tÈ-cn-Ip-t¶Â

8. Ipcp-hnf amXyp, ]Xm-enÂ

9. tXmakv amXyp, Xdt¸Â

10. KncnP ]n.-Pn. {io[-c-aw-Kew

11. sk_m-Ìy³, sh«n-bv¡m«v

12. im´½ Ipªp-tam³, ]qh-¯p-¦Â

13. än.-hn. X¦-¨³, Xo¼-e-§m«v

14. t{Kbvkn Ipcy³, apÃ-bv¡Â

15. tacn-Ip-«³, sNmÆm-enÂ

16. cmPohv Fkv. {io[-c-aw-Kew

17. adn-bm½ XpSn-bw-¹m-¡Â

18. cmPn cXo-jv, Xfn-I-]-d-¼nÂ

19. eoem½ ^nen-¸v, tXmWn-am-¡-¸-d-¼nÂ

20. hniz-\m-Y³ kn.-sI., sN¼³am-hnÂ

21. kp[m cmP-¸³, Xfn-I-¸-d-¼nÂ

22. skeo-\m½ t__n, Xfn-I-¸-d-¼nÂ

23. X¦½ tIi-h³, Nqc-¸m-Sn-bnÂ

24. Im©\ kt´m-jv, sNmÆm-enÂ

25. _m_p tPmk-^v, Ip¼p-fp-aq-«nÂ

26. cma-N-{µ³]n-Å, amfn-tb-¡Â

27. tPmkv tUman-\n-¡v, tNdm-Sn-bnÂ

28. tamfn tPm¬, Ag-Ipw-{]m-bnÂ

29. _n\p tPmkv, ]p¶-aq-«nÂ

30. aÀ«n tPmkv, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

31. B\n-b½ sPbnw-kv, sh«n-bv¡m«v

32. kn.-kn. ssa¡nÄ, ]Ån-]p-d-¯p-tÈ-cn-bnÂ

33. \nj _n\p tXmWn-am-¡-¸-d-¼nÂ

34. ]n.-Fw. tPmk-^v, ]m¼q-cn-¡Â

35. s_¶n-¨³ hn.-sP., hS-t¡-ap-dn-bnÂ

I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w (P-\-dÂ)

1. X¦½ sk_m-Ìy³, tNdm-Sn-bnÂ

2. Beokv amXyp, tN\-¡p-gn-bnÂ

3. euen Ipcp-hn-f, ]Xm-enÂ

4. X¦½ amXyp, Ipcn-¡m-«p-Ip-t¶Â

5. an\n jmPn, Ipcy³¹m-hnÂ

6. adn-bm½ tXma-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

7. tPmk^v Nmt¡m, A©m-\n-¡Â

8. ]n.-F-kv. tkma-cm-P³, ]ptÅm-en-]-d-¼nÂ

9. A½nWn sNÃ-¸³, Im¸p-Im«v

10. tacn-¡p«n tPmÀPv, Icn-b-\m«v

11. cmPn-tamÄ, Ipcy³¹m-hnÂ

12. _m_p, tNcm-Sn-]-d-¼nÂ

13. cXv\½ hniz-\m-Y³, sN¼³am-hnÂ

14. ssjeP A\nÂIp-amÀ, Ipcy³¹m-hnÂ

15. KncnP ]n.-Pn. {io[c awKew

16. {]k-¶-Ip-amcn hn.-Pn., Ipcy³¹m-hnÂ

17. jPnX kXo-jv, Ipcy³¹m-hnÂ

s]®mSv hnX-cWw (F-kv.-kn.)

1. PbtamÄ tKm]n XmWp-th-en-¡p-gn-bnÂ

2. ktcm-Pn-\n, Icn-bn-e-Ipfw

3. caym-tamÄ sI.-]n., sIm¨ph-S-t¡¯v

4. knÔp-tamÄ kn.-F³. Im«p-Ip-t¶Â

5. tim` ]n.-sI., tNdm-Sn-]-d-¼nÂ

6. Úm\-Ip-am-cn, tNäp-¯Sw

7. hÂk½ Ip«-¸³, th´d

8. hÂk½ sNÃ-¸³, Icn-t¼m-enÂ

9. eoem½ ]n.-sI., im´-bnÂ

10. _nµp Pb³, ]qgn-¡me

11. kpPmX kn.-sI., im´-bnÂ

]ip-¡p«n hnX-cWw (F-kv.-kn.)

1. hÂk½ sNÃ-¸³, Icn-t¼m-enÂ

2. {ioIe {]im-´v, Icn-t¼m-enÂ

t]m¯p-¡p«n (F-kv.-än)

1. knÔp cmP³, ]md-bv¡Â

2. kpPm½ F.-än., ]Xn-bnÂ

t]m¯p-¡p«n (F-kv.-kn.)

1. hnP-b½ Ipªq-«n, XmWp-th-en-¡p-gn-bnÂ

2. aWn-b-½, ]Xm-en-¸-d-¼nÂ

3. ]n.-kn. im´-½, apf-Ipfw

4. A½nWn ]qgn-¡me

Id-h¸ip Fkv.-än.

1. Iae `mkv¡-c³, Icn-b-\m-«p-]-d-¼nÂ

]T-\-apdn Fkv.-kn.

1. KoXp tKm]n, XmWp-th-en-¡p-gn-bnÂ

2. hnk-ab cmPp, ]Xn-bnÂ

3. kp\n sI.-F-kv., Im«p-Ip-t¶Â

4. BinI {]im-´v, Icn-t¼m-enÂ

5. BXnc jmPn, tNäp-¯Sw

6. sFizcy X¦-¸³, Im¸p-ImSv

7. Znhy D®n, Im¸n¨nd

8. APn-Xvem kn.-sI., im´-bnÂ

^e-hr-£ssX (F-kv.-kn.)

1. kpPm½ F.-än., ]Xn-bnÂ

Pe-tk-N-\-In-WÀ

1. kp\n sI.-F-kv., Im«p-Ip-t¶Â

2. caym-tamÄ sI.-]n., sIm¨p-I-S-t¡-S¯v

£oc-IÀj-IÀ¡v C³skâohv

1. kcnX kn.-hn., sN¼³am-hnÂ

2. Beokv amXyp, tN\-¡p-gn-bnÂ

3. a[p sI. amXyp, Ipcn-¡m-«p-Ip-t¶Â

4. tPmkv tUman-\n-Iv, tNcm-Sn-bnÂ

5. tPmk^v Nmt¡m, A©m-\n-¡Â

6. sI.-sP. Bâ-Wn, Ipän-bm-\n-¡Â

7. an\n jmPn, Ipcy³¹m-hnÂ

8. hn.-F. tP¡_v sh«n-¡m«v

9. Fw.-Un.-F-{_-lmw, hS-t¡-apdn

InWÀ do¨mÀÖnwKv

1. kp\n sI.-F-kv. Im«p-Ip-t¶Â

2. A½nWn ]qgn-¡me

3. kXy³ ]n.-F-kv., ]Xm-en-]-d-¼nÂ

4. kn.-sI. Ipªp-tam³ im´-bnÂ

am\-knI shÃp-hnf t\cn-Sp-¶-hÀ¡pÅ kvtImfÀjn¸v

1. iymw Ipam-À (a-I³) iin-Ip-amÀ kn.-BÀ.

2. ImÀ¯nI (a-IÄ¡p th­n) iin-Ip-amÀ kn.-BÀ.

3. AP-]n³ jmPn sI.-sI.

4. tPmkv sk_m-Ìy³ (a-I-\p-th-­n) sk_m-Ìy³ tPmkv

H.-Un.-F-^v. enÌn DÄs¸-«h

1. iin-[-c³ Bim³]-d-¼nÂ

2. kXojv Ipcy³¹mhnÂ

3. _nt\mbv Fw. _m_p amth-en-¡p-f-¯nÂ

4. knÔp ssaem-Spw-]m-d-bv¡Â F¶n-h-cpsS enÌv {Kma-k` AwKo-I-cn-¨p.

hmÀUv 4

BSp-h-fÀ¯Â

1. s]m¶n-¯m-bn, e£va-W-]pcw

2. e£van-¡p«n Ip«-¸³, ]pfn-¨p-am-¡Â

3. cm[m-a-Wn, N¡pw-aq-«nÂ

4. Pb-tamÄ hn.-]n., Ccp-«p-tXm-«p-¦Â

5. A½nWn s]mSn-b³, \pÅn-¸m-d-hnf

6. cmP-½þ ssaem-Spw-]m-d-bv¡Â

7. ca X¼n, a®-\m¸-d-¼nÂ

8. kc-k½ Fw.-sI., Ccp-«p-tXm-«p-¦Â

9. teJm tkma³, ]pfn-¨p-am-¡Â

10. X¦½ cmP³, Pb-\n-hmkv

11. im´-½, the-¼-d-¼nÂ

12. _nµp cmPp, tImbn-¡-h-b-enÂ

13. Djm-a-[p-kq-Z-\³, the-¼-d-¼nÂ

I¶p-Ip-«n-]-cn-]m-e\w

1. knkn-en-b½ tPmÀÖv, tImbn-¸pdw

2. kpa _m_p, Xd-t¸Â

3. tPmk^v AK-Ìn³, ¹mh-\m-¡pgn

4. jmP³ tPmkv, sh«p-th-enÂ

5. sFkIv hÀ¤o-kv, hmfn-¹m-¡Â

6. amXyp tXma-kv, Bep-¦Â

7. tPmkv tPmk-^v, ]pXp-¸-d-¼nÂ

8. eqkn tPmk-^v, Nm¯³aTw

9. A½nWn Nmt¡m, XpSn-bw-¹m-¡Â

10. t{Xkym½ Nmt¡m, hmfn-¹m-¡Â

11. Genbm½ tXma-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

12. Beokv tXma-kv, tX¡-S-bnÂ

13. a¯mbn sNdn-bm³, hen-b-ho-«nÂ

14. Zo] Bâ-Wn, s]cp-¶-t¡mSv

15. ]n.-hn. Nmt¡m, ]Wqcv

16. Pbnwkv ]n. tP¡-_v, ]Wqcv

17. FÂkn tPmÀÖv, apf-§m-tÈcn

18. hÕ½ tXma-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

imco-cnI sshI-ey-ap-Å-hÀ¡v sskUv ho LSn-¸n¨ kvIq«À

1. C.-BÀ. iin-[-c³, Ccp-«p-tXm-«p-¦Â

2. Bi jnt\m-Pv, I­-¯p-¦Â

imco-cn-Iþ am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hÀ¡pÅ klmbw

1. td¨Â tdmbn, s]cpw-s]m-bvI-bn (P\n kqk³ hÀKo-kv)

2. {]Pn³Ip-amÀ, ap­-¸pg

3. cmlp taml-\³, ap«-¯p-]md

4. tPm_n Pbnw-kv, Gd-t¯-S¯v

5. cRvPn-\n, N¡pw-aq-«nÂ

InWÀ doNmÀPnwKv

1. Ipª-¨³ ]n.-Pn., ]pfn-¨p-am-¡Â

2. hn.-sI. cho-{µ³, ssaem-Spw-]m-d-bv¡Â

3. enP hnP-b³, apf-Ip-]mSw

4. Ipªp-Ip-«n, tImbn-¸p-d-¯p-a-®nÂ

_tbm-Kymkv ¹mâv \nÀ½mWw

1. sI.-än. tPmÀÖv, tImbn-¸p-d¯v

2. _nµp {]k-¶³, sIm«m-Sn-am-¡Â

3. tPmÀPv Fw.-Fw., aW-eqcv

4. adn-bm½ sNdn-bm³, hen-b-ho-«nÂ

5. sIm¨p-tamÄ Bâ-an, apc-«p-]q-h-¯p-¦Â

6. I{Xo\ tPmk-^v, XS-t¯Â

7. tdmÉn temd³kv, thg-¼-t¯m«w

8. F{_lmw tPmÀÖv, sIm¨n-S-tÈcn

9. F.-sI. hÀKo-kv, Ce-hn-\m-ap-¡S

10. Gen-bm½ kvIdn-b, ¹mh-\m-¡pgn

11. eoem½ tXma-kv, Imhp-¦Â

12. B\n kndn-b-Iv, Xd-a-®nÂ

]¨-¡dn Irjn Fkv.-kn. hn`mKw

1. teJm tkma³, ]pfn-¨p-am-¡Â

2. hnP-b½ Fw.-sI. ]\-h-cp-Xn-bnÂ

3. _nµp cmPp, tImbn-¡-h-b-enÂ

4. cmP½ abn-em-Spw-]md

s]mXp hn`mKw

1. Gen-bm½ kvIdn-b, ¹mh-\m-¡pgn

2. adn-bm½ Nmt¡m, HmX-d-¡p-t¶Â

3. FÂkn tPmÀPv, apf-§m-ticn

4. kpa _m_p, Xd-t¸Â

5. ssj\n amXyp, Gd-t¯-S¯v

6. enk½ tPmk-^v, ¹mh-\m-¡pgn

7. Gen-bm½ F{_-lmw, sIm¨n-S-tÈcn

8. ssj\n Pb³, t]m¨m-enÂ

9. adn-bm½ tPmk-^v, sh¨qÀI-tcm«v

10. t{Xkym½ tXma-kv, Gd-t¯-S¯v

11. A¶-¡p«n tPmk-^v, ]q¨-hm-enÂ

12. tdmk½ sk_m-Ìy³, a®m-¼-d-¼nÂ

13. enÃn-¡p«n hÀKo-kv, Xp­n-bnÂ

14. Beokv tXma-kv, tX¡-S-bnÂ

15. enkn tSm, Cfw-tXm«w

16. ^ntem-an\ Pbnw-kv, apc-«p-]q-h-¯p-¦Â

17. X¦½ cmP³, Pb-\n-hmkv

18. eqkn-b-½, sh«p-th-enÂ

19. _ävkn tPmkv, ]pXp-¸-d-¼nÂ

20. entPm tPmk-^v, Nm¯³a-T-¯nÂ

21. tacn-¡p«n tkhyÀ, ¹mh-\m-¡pgn

22. t{Xkym½ tPmk-^v, I®m-«p-Ip-t¶Â

23. A¶½ tPmk-^v, thgm-¼-t¯m«w

24. A½nWn Nmt¡m, XpSn-bw-¹m-¡Â

25. ^ntem-an\ tP¡-_v, hmcp-th-enÂ

26. en³kn _mPp, a®m-¼-d-¼nÂ

27. _nµp Nmt¡m, Gd-t¯-S¯v

28. hÕ½ hÀ¤o-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

29. tjÀfn tPmk^v

30. tPmfn Bâ-Wn, ]me-bv¡Â

31. _nµp {]k-¶³, sIm«m-Sn-am-¡Â

32. hÕ½ tXma-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

£oc IÀj-IÀ¡pÅ C³skâohv

1. hÕ½ hÀKo-kv, Ipf-Ip-än-bnÂ

2. sI.-än. tPmÀPv, tImbn-]p-d¯v

3. dmWn tPmWn, t]g-¯pw-am-¡Â

4. a¯mbn sNdn-bm³, hen-b-ho-«nÂ

5. tPmÀÖv tPmk-^v, sNä-bnÂ

6. sNdn-bm³ tPmk-^v, hen-b-ho-«nÂ

7. sIm¨p-tamÄ Bâ-an, apc-«p-]q-h-¯p-¦Â

8. ]n.-hn. Nmt¡m, ]Wqcv

9. an³kn tPmk-^v, a®-\mÂ

10. Pbnwkv ]n. tP¡-_v, ]Wqcv

11. amXyp tXma-kv, Bep-¦Â

12. tPmk^v hÀKo-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

13. km_p hÀKo-kv, a®mw-]-d-¼nÂ

14. knPn tPmkv, h«w-sXm-«n-bnÂ

15. t{Xkym½ tXma-kv, hmfn-¹m-¡Â

16. Beokv tXma-kv, tX¡-S-bnÂ

17. kPn-tam³ ]n.-F-kv. ¹mh-\m-¡pgn

18. enkn tSmw, Cfw-tXm«w

Fkv.-kn. hnZymÀ°n-IÄ¡pÅ ]T-\-apdn þ \nÀ½mWw

1. \nJn IpamÀ ]n.-sI., ]pfn-¨p-am-¡Â

2. kqcy kptc-jv, I§g

3. k´p-X-¼n, a®-\mÂ]-d-¼nÂ

4. P_n³ _m_p, Ccp-«p-tXm-«p-¦Â

5. cmtPjv sI.-BÀ. tImbn-¡-h-b-enÂ

6. iymw taml-\³, ¹mh-\m-¡pgn

ssPh-hfw

1. ^ntem-an\ tPmk-^v, apc-«p-]q-h¯p-¦Â

2. t{Xkym-½, tdmkm-ebw

3. eqkym½ tPmk-^v, Nm¯³ aT-¯nÂ

4. t{Xkym½ tPmk-^v, h«w-sXm-«n-bnÂ

5. Gen-bm½ ^nen-¸v, tate¯v

6. kpa _m_p, Xd-t¸Â

7. FÂkn tPmÀÖv, apf-§m-tÈcn

8. enk½ tPmk-^v, ¹mh-\m-¡pgn

9. B³kn tPmbn, Gd-t¯-S¯v

10. Beokv tXma-kv, tX¡SbnÂ

11. t{Xkym½ Nmt¡m, ]me-bv¡Â

12. A¶½ kvIdn-b, HmX-d-¡p-t¶Â

13. sPkn tPmÀPv, Nmcp-th-en-]o-Sn-I-bnÂ

14. enÃn-¡p«n hÀKo-kv, Xp­n-bnÂ

15. hnP-b½ apc-fo-[-c³, apÃ-tÈcn

16. adn-bm½ tPmk-^v, XS-¯n-]-d-¼nÂ

17. Fen-k-_¯v sFk-Iv, hmfn-¹m-¡Â

18. sken³ tPmk-^v, Ip¼-f-h-\mÂ

19. tdmk½ sk_m-Ìy³, a®mw-]-d-¼nÂ

20. _ävkn, ]pXp-]-d-¼nÂ

21. {]k-¶-Ip-am-cn, th´d

22. Beokv tPmÀPv, s\Spw-´m\w

23. adn-bm½ hÀKo-kv, aW-eqÀ

24. B\nb½ tPmk-^v, Ing-t¡-¯m-g¯v

25. Ge½ ^nen-¸v, Iq´m-\¯v

26. tacn-¡p«n tXma-kv, aq§mw-tXm«w

27. tkmWnb tämWn, aq§mw-tXm«w

t]m¯p-¡p«n hfÀ¯Â

1. A\ne C.-sI. CS-a-®nÂ

2. cmP½ am[-h³, Icn-t¼m-enÂ

3. A½n-Wn-¡p«n `mkv¡-c³, ]Wn-¡-¯n-¸-d-¼nÂ

]Sp-Xm-¡pfw \nÀ½mWw

1. F.-sI. hÀKo-kv, Ce-hn-\m-ap-¡S

2. tPmbn-¡p«n tPmk-^v, Gd-t¯-S¯v

3. kvIdnb tZh-ky, ¹mh-\m-¡pgn

4. hnP-b½ apc-fo-[-c³, apÃ-tÈ-cnÂ

5. Kmkv]À Hutk-¸v, XS-t¯Â

6. _nPp sI.-än. Ipt¶Â

7. tPmÀPv tImbn¸pdw

Id-h-¸-ip-h-fÀ¯Â

1. cmP½, ssaem-Spw-]m-d-bv¡Â

hmÀUv 5

]«n-I-PmXn hnZymÀ°n-IÄ¡pÅ ]T-\-apdn \nÀ½mWw

1. knPn tamÄ kptc-{µ³, Dcn-b-¡p-t¶Â

2. kvt\lm-tamÄ hn.-F-kv. h«-¸md

3. ckv\ cmtP-jv, Icn-t¼m-enÂ

4. AJn A\o-jv, h©n-I-¸md

5. {ioe£van hniz-\m-Y³, s]m§-´m\w

6. Zo]Iv iin, ]pXp-h-b-enÂ

7. ambm-tamÄ ]n.-BÀ., ]m­n-¸p-d¯v

8. hnPnX tKm]n, awK-e-]-d-¼nÂ

9. kqcPv cmP³, sNdp-h-ÅnÂ

10. A]À® sI.-F-kv. Ipf-¯p-¦Â

11. BXnc taml-\³, ]pfn-¡-¸p-d-t¯m«v

12. cmPohv än.-BÀ. XS-¯nÂ

13. AJnem kptc-jv, Dcn-b-¡p-t¶Â

14. Ae³ _n.-F-kv. IpXn-c-¡pfw

]«n-I-hÀ¤ hnZymÀ°n-IÄ¡v ^À®n-¨À

1. cmPohv X¦³ tN¶-¼md

]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡pÅ s]®mSv hnX-cWw

1. X¦-½-Ip«³, ]q-I-\mw-s]mbvI

2. cmP½ X¦-¸³, ¹mh-\m-¡p-gn-bnÂ

3. koam kptc-jv, Ipf-¯p-¦Â

4. am[-hn, Bim-cn-]-d-¼nÂ

5. X¦½ X¦-¸³, C¿m-enÂ

6. kPn\n ]n.-sI., Icn-t¼m-enÂ

7. cm[m-aWn kp\nÂ, Ipf-¯p-¦Â

8. siÂhn A\o-jv, h©n-I-¸md

9. Nn©p-tamÄ Ipcp-¼-bnÂ

10. hÕ½ tKm]n, awK-e-]-d-¼nÂ

11. knÔp-cm-P³, sNdp-h-ÅnÂ

12. sI.-sI. im´½ ]uÆ-¯nÂ

13. __nX tPmÀPv

Pe-tk-N-\-In-WÀ (F-kv.-kn.)

1. hmk´n ]n.-sI., h«-¸md

2. Hma\ Ip«-¸³, Dcn-b-Ip-t¶Â

3. kpaXn cmtP-jv, ]qh-¡p-f¯v

4. A\ojv sI.-kn., h©n-I-¸md

5. cW-tZ-hv, am¼-Xn-¡Â

^e hr£ ssX (F-kv.-kn.)

1. A`n-emiv ]n.-än. (im-´½ sI.-sI.) ]uÆ-¯nÂ

2. __nX tPmÀÖv, am¼p-g-¡Â

^e-hr-£ss¯ (s]m-Xp-hn-`m-Kw)

1. AwK³hmSn \¼À 25

]¨-¡dn Irjn sSd-knepw apä¯pw (h-\nX Fkv.-kn.)

1. kmhn-{Xn, Ipcp-¼-bnÂ

2. kPn\n ]n.-sI., Icn-t¼m-enÂ

3. kpteJ C.-än., C¿m-enÂ

4. Pm\-In, Ipf-¯p-¦Â

5. knÔp-cm-P³, sNdp-h-ÅnÂ

6. hÕ½ tKm]n, awK-e-]-d-¼nÂ

7. A`n-emjv ]n.-än., ]uÆ-¯nÂ

t]m¯p-¡p«n hnX-cWw (h-\nX Fkv.-kn.)

1. A½nWn inh³Ip-«n, am¼-Xn-¡Â

2. cXn-tamÄ, Icn-t¼m-enÂ

3. Hma\ Ip«-¸³, Dcn-bm-¡p-t¶Â

4. eXm tkma³, h«-¸md

]ip-¡p«n (h-\nX Fkv.-kn.)

1. sI.-sI. im´-½, ]uÆ-¯n (A-`n-emjv ]n.-än.)

Id-h-]ip (h-\nX Fkv.-kn.)

1. X¦½ Ipªq-Rv, {kmh¯v

I¶p-Ip«n P\-dÂ

1. A¶½ Kmkv]À, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

2. sdPn-tamÄ jmPn, Xd-t¸Â

3. adn-bm½ amXyp, hen-b-ho-«nÂ

4. B³kn _m_p, ]p¯³ho-«nÂ

5. hÕ-cm-P³, hmfn-¹m-¡Â

6. sPk½ kPn, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

7. hÕ-e-Ip-amcn sI.-hn., sIm¨p-ho-«nÂ

8. en³kn tPmk-^v, Ce-h-\m-ap-¡S

9. tim`\ _me-N-{µ³, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

10. N{µ-hÃn kpK-X³, Imªn-c-¯pw-aq-«nÂ

11. sPkn tPmk-^v, tate-ap-dn-bnÂ

12. knan kptc-jv, CS-¸md

13. ssj\n tXma-kv, ¹mh-\m-¡p-gn-bnÂ

14. tacn-¡p«n tPmk-^v, Nmc-§m«v

15. A\ne at\m-Pv, FWm-«p-a-e-bnÂ

16. Hma-\-X-¦-¨³, ]ptÅm-en-]-d-¼nÂ

]¨-¡-dn-Irjn (P-\-dÂ)

1. hÕ-e-Ip-am-cn, sIm¨p-ho-«nÂ

2. tacn-¡p«n amXyp, hne-§p-]md

3. knÔp PmIvk¬, tXm«-¯n Fkv. hnÃ

4. Gen-bm½ ^nen-¸v, tXm«-¯n lm¸n-hnÃ

5. hn.-sP. tPmkv, hmfn-¹m-¡Â

6. tkma-cm-Pv, Xpf-kn-`-h³, ssIemkv

7. Gen-¡p-«n, apcp-t¸Â

8. Hma\ X¦-¨³, ]ptÅm-en-¸-d-¼nÂ

9. sPk½ kPn, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

10. tam\n¡ tPmk-^v, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

11. kpPn sI.-Pn., hS-t¡-ap-dn-bnÂ

12. Dj jmPn, ]pXp-h-b-enÂ

13. tamfn ssa¡nÄ, s\Sp-t´m-«-¯nÂ

14. A¨m½ amXyp, Xd-bn-te¯v

15. ssj\n tKm]m-e-Ir-jvW³, th§-tÈ-cnÂ

16. kmhn{Xn iin-Ip-amÀ, im´n-`-h³

17. X¦-½, Imhp-¦Â

18. Gen-bm½ hÀKo-kv, hen-b-ho-«nÂ

19. FÕ½ tPmk-^v, Ipf-¼-ÅnÂ

20. kp\p at\m-Pv, CS-¯d

21. F³.-F-kv. inh-cm-a³, \nh-c-¯nÂ

22. tXmakv Ipª-¸³, Nmc-§m«v

23. kPn\n ]n.-sI. Icn-t¼m-enÂ

24. t{Kkn-Ip-cy³ hng-enÂXp-­nÂ

25. ^ntem-an\ Bâ-Wn, Ce-h-\m-ap-¡S

26. cP-\n-b-½, sIm¨p-ho-«nÂ

27. eo\m hnt\m-Zv, Ggm-t¨-cnÂ

28. knÔp jmPn, ssate«v

29. sdPn-tamÄ, Xd-t¸Â

30. sPkn tPmk-^v, tate-ap-dn-bnÂ

31. enkn _nPn, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

32. adn-bm½ hÀKo-kv, XS-t¯Â

33. X¦½ sNdn-bm³, s]m«³ae

34. t{Xkym-½, Ip¼-´m\w

35. t{Xkym½ Kmkv]À, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

36. tim`\ _me-N-{µ³, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

37. amXyp tXma-kv, hen-b-ho-«nÂ

38. X¦½ hn.-kn., h«-¸md

39. ]n.-]n. F{_-lmw, ]gqÀ

40. knÔp-cm-P³, sNdp-h-ÅnÂ

41. B³kn _m_p, ]p¯³ho-«nÂ

42. hÕ cmP³, hmfn-¹m-¡Â

43. kqk½ cW-tZ-hv, am¼-Xn-¡Â

44. än.-sI. cmP-½, h«-¸md

45. tdmk½ amXyp, th§-¸-ÅnÂ

46. tacn-¡p«n tPmkv, Nmc-t§m«v

47. knÌÀ, Fkv.-Un. tIm¬shâv

48. eoem½ Um\n-tbÂ, AwK³hmSn \¼À

ssPh-hfw (s]m-Xp-hn-`m-Kw)

1. jmPn hÀKo-kv, Xd-t¸Â

2. sI.-hn. tPmk-^v, Ipfw-]-ÅnÂ

3. hÕ-e-Ip-am-cn, sIm¨p-ho-«nÂ

4. hn.-sP. tPmkv, hmfn-¹m-¡Â

5. kPn tPmk-^v, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

6. tacn amXyp, hne-§p-]md

7. Hma\ X¦-¨³, ]ptÅm-en-]-d-¼nÂ

8. kpP APn, FWm-«p-a-e-bnÂ

9. Ipcy³ ^nen-¸v, hng-enÂXp-­nÂ

10. eo\ hnt\m-Zv, Ggm-t¨-cnÂ

11. tPmk^v tPmk-^v, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

12. _m_p-¡p«n ]n.-sP., ]p¯³ho-«nÂ

13. ^ntem-an\ Bâ-Wn, Ce-h-\m-ap-¡S

14. tdmk½ amXyp, th§-¸Ån

15. t{Xkym-½, Ip¼-´m\w

16. knÔp-cm-P³, sNdp-h-Ån-bnÂ

17. tdmk½ tPm¬, \mc-I-¯d

18. _nPn Bâ-Wn, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

£oc-IÀj-IÀ¡v C³skâohv

1. jmPn hÀ¤o-kv, Xd-t¸Â

2. jmPn amXyp, ssate«v

3. knan kptc-jv, CS-¸md

4. ssa¡nÄ F³.-än., s\Spw-tXm-«-¯nÂ

5. kp\p at\m-Pv, CS-¯d

6. enÃn-¡p«n tPmk-^v, Ip¼-f-h-\mÂ

7. tXmakv amXyp, ssate«v

8. Pm³kn-am-Xyp, Xd-t¸Â

9. _m_p-¡p«n ]n.-sP., ]p¯³ho-«nÂ

10. sPkn tPmk-^v, tate-ap-dn-bnÂ

11. adn-bm½ tXma-kv, a®mÀ¡pfw

12. sNdn-bm³ tXma-kv, hb-enÂ

13. A½nWn hmkp-tZ-h³, ¹maq-«nÂ

14. ssj\n tXma-kv, ¹mh-\m-¡p-gn-bnÂ

15. Gen-¡p«n X¦-¸³, apcp-t¸Â

16. _nPn Bâ-Wn, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

17. aRvPp F{_-lmw, ]pÃp-Im«v

18. Gen-bm½ Ipªp-½³, GWm-«p-a-e-bnÂ

19. kPn amXyp, hmfn-¹m-¡Â

20. Hmak tPmk-^v, A¼m-«p-]-d-¼nÂ

21. amXyp tXma-kv, hen-b-ho-«nÂ

22. Gen-bm½ amXyp, aW-teÂ

23. ]n.-kn. hÀKo-kv, ]pXn-tbm«v

24. Fw.-Fw. imap-hÂ, aW-eqÀ

25. tPmbn ]n. tXma-kv, ¹m¡m«v

26. kPn tPmk-^v, s]cp-s¼«n¡p-t¶Â

imcocnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp¶ Ip«n-IÄ¡pÅ kvtImfÀjn¸v

1. tPmk^v Nmt¡m, Ce-h-\m-ap-¡S

2. sIhn³ sI. tSmWn, Ip¼-´m\w

3. jn_n³ Bâ-Wn, ssate«v

4. »k³ tSmw ^nen-¸v, Im¨m-W¯v

5. k¨n³ D½³, GWm-«p-a-e-bnÂ

6. kvt\lm-tamÄ hn.-F-kv., h«-¸md

7. alna A¶-Ip-cy³, A¼m«v

8. knPn-tamÄ kptc-{µ³, Dcn-b-Ip-t¶Â

]¨-¡dn (s]m-Xp-hn-`m-Kw)

1. AwK³hmSn \¼À 25

2. Fkv.-Un. tIm¬shâv

imco-cnI sshI-ey-§Ä DÅ-hÀ¡v sskUv ho LSn-¸n¨ kvIq«À

1. {]Pn-¯vIp-amÀ, CS-¯d

2. Hma-\-Ip-«-¸³

ssPh-hfw (F-kv.-kn.)

1. knÔp cmP³, sNdp-hÅn

2. A`n-emjv ]n.-än., ]uÆ-¯nÂ

_tbm-Kymkv (F-kv.-kn.)

1. A½nWn inh³Ip-«n, am¼-Xn-¡Â

2. hÕ-e, h©n-I-¸md

_tbm-Kymkv (P-\-dÂ)

1. knÔp PmIvk¬, tXm«-¯n Fkv. hnÃ

2. jmPn hÀKo-kv, Xd-t¸Â

3. amXyp tXma-kv, hen-b-ho-«nÂ

4. _nPn Bâ-Wn, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

5. än.-än. hÀKo-kv, ssXh-tÈ-cnÂ

6. Pm³kn tXma-kv, ssate«v

7. knan kptc-jv, CS-¸md

8. jo\m tPmkv, ssate«v

9. ssj\n tKm]m-e-Ir-jvW³, th§-tÈ-cnÂ

10. sPk½ kPn, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

11. Gen-¡p-«n, apc-t¸Â

12. B³kn _m_p, ]p¯³ho-«nÂ

13. sI.-hn. tPmk-^v, Ip¼-ÅnÂ

14. än.-än. hÀKo-kv, ssXh-tÈ-cnÂ

15. X¦½ Imhp-¦Â

16. Pnkm jmPn, ]d-§m-«p-]m-d-bnÂ

17. X¦½ X¦-¸³, C¿m-enÂ

H.-Un.-F-^v.

1. Gen Hutk-¸v, ]c-bv¡m«v

2. cm[m-a-Wn, CS-¯d

3. Ipªp-tamÄ, ]md-tbm-en-bv¡Â

4. eXm-cm-tP-jv, ]qh-¡p-f¯v

5. Hma-\-Ip-«-¸³, Dcn-b-Ip-t¶Â

6. cmP½ t__n, h«-¸md

7. Fw.-sI. cmP³, ]m­n-¸p-d¯v

8. hniz-\m-Y³, s]m§-´m-\¯v

9. Pm\-In, Ipf-¯p-¦Â

10. A¸p A¿-¸³, a®q-¸-d-¼nÂ

11. an\n iin, ]pXp-h-b-enÂ

12. am[-hn, Bim-cn-¸-d-¼nÂ

13. cW-tZ-hv, am¼-Xn-¡Â

14. A\nÂIp-amÀ, ]Ãn-¸p-g-sX-t¡-XnÂ

15. X¦-½, IWn-bm¯v

hmÀUv 6

]m C\vskâohv

1. tXmakv ]m¸-¨³, ]p¯³ho-«nÂ

2. s_³kn APn-¯v, ]p¯³ho-«nÂ

3. cmPp, hmem-¦c

4. kn.-F³. tKm]m-e-Ir-jvW³, Ncn-hp-Im-em-bnÂ

5. kqk½ F{_-lmw, Imhp-¦Â

6. kPn tXma-kv, sImf-ªn-s¡m-¼nÂ

7. tPmbn tXma-kv, sImf-ªn-s¡m-¼nÂ

8. cmP-¸³ ]n.-Pn., ]p¯³]p-c-bv¡Â

9. Kucn-hm-kp, hmfm-´d

10. Pn\p tPmkv, Iqh-¡m-hnÂ

11. adn-bm½ imap-hÂ, A¼m«v hoSv

12. aWn am[-h³, {]Whw

13. hÕ½ tZh-ky, ]pÃp-Im«v

14. G.-kn. imap-hÂ, A¼m«v

15. F.-sI. tPmk-^v, Ip¶pw-]-ÅnÂ

16. dmWn A\-µ-`m-bn, Imcn-tÈ-cn-X-S-¯nÂ

17. ]n.-sI. iin ]Xm-en-¸-d-¼nÂ

18. hÀ¤okv a¯m-bn, ssXh-tÈ-cnÂ

19. sI.-Fw. hÀ¤o-kv, sImf-ªn-s¡m-¼nÂ

20. ktcm-Pn\n Ip«-¸³, tImgn-t¡mSv

21. Hma-\, Iqh-¹m-hnÂ

22. X¦½ IrjvW³, ]pt¯-S¯v

23. A\nÂIp-amÀ, sF¡m«v

24. tPmÀÖv ^nen-¸v, ]p¯³]-d-¼nÂ

25. tPmÀÖv ap¡-S-a-®nÂ

imco-cnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp¶ kvtImfÀjn¸v

1. Nn¶p-tamÄ ]n.-Pn., Imt¡m-\mÂ

2. tZh X¼p-cm³, tIm«-Ip-Sn-bnÂ

3. A\p-tamÄ cmPp, Icn-¼-¶qcv

4. hna hn., tImgn-t¡m«v

5. Zo]p, tXhÀ¡m«nÂ

6. cÚn-¯v, apcp-I-hn-emkw

7. hnimÂ, a®-\mÄ]-d-¼nÂ

8. ic-XvIp-amÀ, tXm¸nÂ

9. cay, Aco-¡p-gn-bnÂ

]¨-¡dn Irjn sSd-Ênepw apä¯pw (s]m-Xp-hn-`m-Kw)

1. Hma-\-Ip-am-cn, XI-Sn-tbÂ

2. Hma\ ^nen-¸v, Iqh-¹m-hnÂ

3. _n³kn APn-¯v, ]p¯³ho-«nÂ

4. efn-X-½, Ipf-¡m-«p-h-b-enÂ

5. Nm¨n-¡p«n tXma-kv, ]pen-t¦m«v

6. imen\n kp`m-jv, Abn-cq-¸-d-¼nÂ

7. Hma-\, ]q¯-s¸-bvI-bnÂ

8. efn-X, Ipf-¡m«p-h-b-enÂ

9. kn\n hÀ¤o-kv, hmg-¡p-¶¯v

]¨-¡-dn-Irjn sSd-knepw apä¯pw (F-kv.-kn.)

1. Dj hn.-F. hmfp-th-enÂ

2. kp[n-tamÄ A\nÂ, ]mdm-´d hoSv

3. cma-\p®n cma-äw-h-b-enÂ

4. ktcm-Pn\n Ip«-¸³ tImgn-t¡m«v

5. hnP-b½ hnP-b³, Ing-t¡-¸md

6. enÃn-¡p-«n, sIm¨p-]-d-¼nÂ

7. X¦-aWn iin-Ip-amÀ, Iqh-¡m-hnÂ

8. kpa cmtP-jv, Ip¶n-\n-bnÂ

9. kn.-BÀ. sNÃ-¸³, kptcjv `h³

10. kc-k½ cmPp, ]md-bnÂ

11. hÕ-e-Ip-am-cn, Ing-t¡-¸p-d-¯p-Ip-Sn-bnÂ

12. Ip«n-b½ Fw.-Un., CS-¯pw-]-d-¼nÂ

13. e£van-¡p-«n, Aco-¡p-gn-bnÂ

14. _o\m kpIp-am-c³, h«-¡m-hnÂ

15. im´½ tKm]n, Hä-s¯-§nÂ

16. kPnX AtP-jv, Nmepw-I-tcm«v

17. hn.-BÀ. hnP-b-Ip-am-cn, shÅq-¡p-t¶Â

Pe-tk-N-\-In-WÀ

1. teJ C.-sI., ]md-¡p-gn-bnÂ

2. cm[m-a-Wn, Ipän-¸-d-¼nÂ

3. X¦½ Zmtam-Z-c³, Ncn-hp-]p-c-bnSw

4. hnPn-tamÄ cmtP-jv, Ipf-¯p-¦Â

5. A½n-Wn, sIm¡m-h-b-enÂ

^e-hr£ ssX hnX-cWw

1. kpa cmtP-jv, Ip¶n-\n-bnÂ

2. cma-\p-®n, cmaäw hb-enÂ

3. Ip«n-b½ Fw.-Un., CS-¯pw-]-d-¼nÂ

4. cmPp XS-¯nÂ

5. hn.BÀ. hnP-b-Ip-am-cn, shÅq-¡p-t¶Â.

I¶p-¡p«n ]cn-]m-e\w

1. s_³kn APn-¯v, ]p¯³ho-«nÂ

2. kp[n-tamÄ A\nÂ, ]mdm-´d

3. Hma\ ^nen-¸v, Iqh-¹m-hnÂ

4. _nµp ]n.-sI.-, hmem-¦c

5. cmP-¸³, ]p¯³]p-c-bv¡Â

6. adn-bm½ tXma-kv, sImf-ªn-s¡m-¼nÂ

7. Pn\p tPmkv, Iqh-¡m-hnÂ

8. kpP tPmÀÖv, ]p¯³]-d-¼nÂ

9. Kucn hmkp, hmfm-´d

10. sIb-F³. kmhn-{Xn, th§-aq-«nÂ

s]®mSv hnX-cWw

1. ktcm-Pn\n Ip«-¸³, tImgn-t¡m«v

2. cmP½ chn, tImgn-t¡m«v

3. enÊn A{]m³, Nocw-]-Shv

4. ca-Wn, Imhp-¦Â

5. Ipª-½, XpSn-bw-¹m-¡Â

6. X¦½ IrjvW³, ]pt¯-S¯v

7. kp[n-tamÄ A\nÂ, ]mdm-´d

8. enÃn-¡p-«n, sIm¨p-]-d-¼nÂ

9. Dj ]n.-Un., hmfp-th-enÂ

10. A½nWn Ipªq-ªv, A¼md

11. X¦-½, ]md-tbm-en-bv¡Â

12. kPn-X, Nmep-I-tcm«v

13. Hma\ X¦-¨³, Infn-¸m-«p-tÈ-cn-bnÂ

14. X¦½ X¦-¸³, Iqh-¡m-hnÂ

Idh¸ip hnX-cWw

1. hnP-b½ hn.-F-kv., ]Xm-en-¸-d-¼nÂ

2. X¦½ IrjvW³, ]pt¯S¯v

3. ca-Wn, Imhp-¦Â

4. A½nWn Ipªq-ªv, A¼md

5. dmWn, Imcn-tÈ-cn-X-S-¯nÂ

6. hn.-BÀ. hnP-b-Ip-am-cn, shÅq-¡p-t¶Â

]ip-¡p«n hnX-cWw

1. caWn Ip«-¸³, Imhp-¦Â

2. im´½ Ip«-¸³, Hä-s¯-§nÂ

3. A½nWn Ipªq-ªv, A¼md

4. ktcm-Pn\n Ip«-¸³, tImgn-t¡m«v

5. hÕ½ Zmtam-Z-c³, Xp­n-bnÂ

6. cm[m-a-Wn, tNäp-X-S-¯nÂ

t]m¯p-¡p«n hnX-cWw

1. kpa cmtP-jv, Ip¶n-\n-bnÂ

2. teme-½, tNäp-XSw

3. _nµp ]n.-sI., hmem-¦c

4. caWn Ip«-¸³, Imhp-¦Â

5. _nµp sI.-F., s]mbvI-bnÂ

6. Hma-\, s]mbvI-bnÂ

7. cay jn_p, Aco-¡p-gn-bnÂ

8. enÃn-¡p-«n, sIm¨p-]-d-¼nÂ

Id-h-¸ip hnX-cWw (F-kv.-än.)

1. kc-k½ cmP-¸³, ]me-¯p-¦Â

2. kqk½ cmPp, ]md-t¯mSv

InWÀ do¨mÀÖnwKv

1. ]n.-sI.iin, ]Xm-en-¸-d-¼nÂ

2. hÕ-em-Ip-am-cn, Ing-t¡-¸p-d-¯p-Ip-Sn-bnÂ

3. Ipªp-tam³ Fw., ap¡-S-a®nÂ

4. ]m¸³, am´d

5. kpIp-am-c³ hn.-sP., h«-¡m-hnÂ

6. cm[m-a-Wn, Ipän-¸-d-¼nÂ

]«n-I-PmXn hnZymÀ°n-IÄ¡v ]T-\-apdn

1. kpc`n kn.-BÀ., Xp­n-bnÂ

2. kt´mjv ]n.-sI., ]q¡-\mw-s]m-bvI-bnÂ

3. amf-hnI sI.-sI., Imhp-¦Â

4. sFiz-cy, hmem-¦c

5. BÀ. inh, Ip¶n-\n-bnÂ

6. BXn-c-tamÄ _m_p, ]pt¯-S¯v

7. A`n-\hv kPn, ]md-¡p-gn-bnÂ

8. Ir] Fen-k-_-¯v, ap¡-S-a-®nÂ

9. Knco-jvIp-amÀ sI.-sI., sIm¨p-]-d-¼nÂ

10. k\n-j-tamÄ, sh«p-th-enÂ

11. AizXn hnP-b³, ]Xm-enÂ

12. »Ê³, Hmen-bv¡Â

13. k\o-jv, Ing-t¡-¸p-d-¯p-Ip-Sn-bnÂ

14. Zo]m ]n.-sI. ]q¡-\mw-s]m-bvI-bnÂ

15. SnÊn X¦-¨³, ]q¡-\mw-s]m-bvI-bnÂ

16. {ioe-£van, tXmWn-bmw-Ip-gn-bnÂ

17. AXpey AtP-jv, Nmepw-I-tcm«v

`h\ \nÀ½mWw (hr-²-À)

1. tkma³ sI.-sI., Iqh-¡m-hnÂ

2. iin-Ip-amÀ sI.-sI. hmfp-th-enÂ

3. ]n.-kn. ]t{Xm-kv, Hmen-bv¡Â

4. cma-\p-®n, cma-äw-h-b-enÂ

5. X¦½ tIi-h³, sh«p-th-enÂ

6. F.-BÀ. tKm]m-e³, Aco-¡p-gn-bnÂ

7. eoem½ kpIp-am-c³, IÃqÀXm-gvN-bnÂ

apN-{I-hm-l\w

1. tKm]m-e-Ir-jvW³, Imt¡m-\mÂ

2. PK-Po-h-cm-Pv, ItÃm-en-¡Â

3. cRvPn-¯v, apcp-I-hn-emkw

4. ic-¯vIp-amÀ, tXm¸nÂ

5. Ipªp-tam³, D¸n-Spw-]md

_tbm-Kymkv (s]mXp hn`m-Kw)

1. hn.-sP. Bâ-Wn, hnf-bnÂ

2. efn-X, Ipf-¡m-«p-h-b-enÂ

3. tPmbn, Ipf-ªn-s¡m-¼nÂ

4. cay, Aco-¡p-gn-bnÂ

5. cm[m-a-Wn, Ipän-¸-d-¼nÂ

_tbm-Kymkv (F-kv.-kn.)

1. Zmtam-Z-c³, Xp­n-bnÂ

2. Ip«n-b½ Fw.-Un., CS-¯pw-]-d-¼nÂ

3. kc-k½ cmP-¸³, ]me-¯p-¦Â

4. teJ C.-sI., ]md-¡p-gn-bnÂ

5. Ip«-¸³, tImgn-t¡m«v

hmÀUv 7

`h\ \nÀ½mWw Fkv.-kn.

1. ImÀ¯ym-b-\n, ]p¯³hoSv

2. X¦½ X¦-¸³, Xnc-a-e-¡p-t¶Â

3. A½nWn hn.-BÀ., sh«p-th-enÂ

4. X¦-aWn cmPp, acw-sIm-Ån-bnÂ

5. tZh-In, ]oen-¡pgn

6. _nµp kn.-sI., Nq­tÈcnÂ

7. ktcm-Pn-\n, Ipt¶Â

8. Ipªp-tamÄ, awK-e-ti-cnÂ

9. ssjPp än.-Pn., Xe-¨n-d-bnÂ

10. kptcjv C.-Fw., Cu«n-¡Â

11. X¦-¨³ kn.-sI., Nmepw-I-tcm«v

12. Pn. iin, sIm¨p-]p-c-bv¡Â

13. Ipª-½, Ipgn-¸-d-¼nÂ

14. hÕ-e-X-¦-¨³, Ipgn-¸-d-¼nÂ

15. kpIp-am-c³, ]mdm-´d

16. am[-h³, Be-bv¡Â

17. Ip«-¸³, a®m-¯p-d-¼nÂ

18. ]m¸³ tKm]m-e³, ]pfn-¨p-am-¡Â

19. ]m¸-¨n, Ipgn-¸-d-¼nÂ

20. hnP-b³, im´-bnÂ

21. Djm cmP³, Be-bv¡Â

22. tKm]n F.-sI., {kmh¯v

23. {]`m-I-c³, Xp­n-bnÂ

24. X¦-¸³, {kmh¯v

25. hÕ½ \mWp, Be-bv¡Â

26. {]Imiv än.-]n., Xp­n-bnÂ

27. hnP-b³ Fw.-]n., acw-sIm-Ån-bnÂ

28. Ipam-c³, hmem-¦c

29. Nn¶½ Fw.-Un., ap¸-XnÂ

30. tIi-h³, ]pXp-¸-d-¼nÂ

31. X¦½ iin, IÃp-am-¡Â

s]®mSv hnX-cWw

1. XneI Fw.-sI., aw¥m-hp-Ip-t¶Â

2. cmP-a-Wn, ]pfn-¨p-am-¡Â

3. Ip«n-b-½, ]pfn-¡w-]md

4. A½Wn `mkv¡-c³, Be-¸m-«p-Im-hp-¦Â

5. cmP-½, tIm«-¸pdw

6. tim`-\-Ip-am-cn, ]\-bv¡Â

7. Bim ]n. cmP³, ]m¡m-hp-¦Â

8. kpam tZhn, XS-¯nÂ

9. knÔp-tamÄ hn.-F., hmgvthenÂ

10. kc-kzXn IrjvW³Ip-«n, Nmepw-I-tcm«v

11. joPm Atim-I³, a®nÂ]-d-¼nÂ

12. s]m¶½ sI.-sI., Iªn-t¯mSv

13. kpPm ssj³, Ipf-¯p-¦Â

14. s]m¶½ tZh-Zm-kv, XS-¯nÂ

15. Ipª-½, ]ptÅm-enÂ

16. Ipª-½, Nmepw-I-tcm«v

17. cmP-e£van A\o-jv, XS-¯nÂ

18. Hma\ sI.-sI., Xp­n-bnÂ

19. Fw.-]n. hnP-b³, acw-sIm-Ån-bnÂ

20. do\ cmPp, sN»m-hn³

21. KoXm {]km-Zv, Xp­n-bnÂ

22. kpa ]n.-sI., ]md-bnÂ

23. _nµp kn.-sI., Nq­-tÈ-cnÂ

24. Ipª½ Ipªq-ªv, Ipgn-¸-d-¼nÂ

25. cmP½ X¦-¸³, ap­m-¡-aq-e-bnÂ

s]®mSv hnX-cWw

1. adn-bm½ tZh-Zm-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

2. A½nWn tSman, Hmen-bv¡Â

3. A½n-Wn, ]p¯³]-d-¼nÂ

4. an\n kptc-jv, Hmen-bv¡Â

5. aWn tPm¬k¬, ap¡p-gn-bnÂ

6. iymaf A\o-jv, CS-¸md

7. eoem-½, ssaem-Sp-]-d-¼nÂ

t]m¯p-¡p«n hnX-cWw

1. X¦-½, ]oen-¡pgn

2. im´-½, Nmepw-I-tcm«v

3. tim`\ ]n.-sI.-, ]cp-´³ae

4. joPm Atim-I³, a®n ]d-¼nÂ

5. kpaXn ]m¸-¨n, Ipgn-¸-d-¼nÂ

6. Ipª-½, Nmepw-I-tcm«v

7. tPmfn jmPn, ]Xm-¸-d-¼nÂ

8. PnPn Fw.-sI., A¼-¯n-\m-enÂ

9. eoem½ Pb-Zm-kv, sh«n-¡p-f-§c

10. knÔp-tamÄ hn.-F., sh«p-th-enÂ

11. im´½ X¦-¨³

12. do\ cmPp, sN»m-hnÂ

13. KoXp {]km-Zv, Xp­nbnÂ

14. cÓ cmP³, Ipt¶Â

15. iymaf s]mSn-tam³, sNdp-]p-e¯v

16. an\n iin, hmf-´-d-bnÂ

17. hn.-]n. tPmÀÖv, Xe-¨nd

Id-h-¸ip hnX-cWw

1. cmP-½, aWn-a-e-XSw

2. XneI Fw.-sI., aw¥m-hp-Ip-t¶Â

3. X¦-½, IÃw-am-¡Â

4. Xpjm-cm-P-¸³, Be-bv¡Â

5. iIp-´f Fw.-BÀ., apt­m-enÂ

6. im´½, hmem-¦c

7. s]m¶½ {]`m-I-c³, Xp­nbnÂ

8. cmPn ]pcp-j³, Nmepw-I-tcm«v

9. kc-kzXn IrjvW³Ip-«n, Nmepw-I-tcm«v

]T-\-apdn \nÀ½mWw

1. _nPp sI.-sI., Iªn-t¯mSv

2. hÕ-e, Xp­n-bnÂ

3. A]À® IrjvW³, Nmepw-I-tcm«v

4. {]km-Zv, Xp­n-bnÂ

5. civanX taml³, Be-¸m-«p-Im-hp-¦Â

6. keo\ tamÄ, sIm¨p-Im-em-bnÂ

7. {iotZhn cmPp, sh«n-ae

8. \nJn-e-tamÄ, ]cp-´³ae

9. BXnc kn. A\o-jv, Nq­-tÈcnÂ

10. kPn-¯vIp-amÀ, ]Xm-]-d-¼nÂ

11. Binjv cho-{µ³, ]oen-¡pgn

12. A\p-tamÄ, ap­m-¡-aq-e-bnÂ

13. ic-Wy-tamÄ, Ipf-¯p-¦Â

14. caym cmtP-jv, sXt¡-ap-dn-bnÂ

15. tchXn X¼p-cm-«n, hmep-]-d-¼nÂ

16. ARvP\ ]n.-BÀ., ]oen-¡p-gn-bnÂ

InWÀ doNmÀPnwKv

1. A½nWn `mkv¡-c³, Be-¸m-«p-Im-hp-¦Â

2. Bim ]n. cmP³, ]m¡m-hp-¦Â

3. A¸p-¡p-«³, Xp­n-bnÂ

4. at\mPv än.-_n., sXt¡-ap-dn-bnÂ

5. X¦-¸³, {kmh¯v

6. cmP-¸³, Be-bv¡Â

7. cmP½ Ip«-¸³, C©-¡pgn

8. A\nÂIp-amÀ, A¼-¯n-\m-enÂ

9. Hma\ kpIp-am-c³, shÅq-¡p-t¶Â

10. IrjvW³Ip«n kn.-sI., Nmepw-I-tcm«v

Pe-tk-N\ InWÀ

1. kz]v\ kptc-jv, B\-¡-ÃnÂ

ssPh hf hnX-cWw

1. tXmakv tbml-¶m³, Xma-c-th-enÂ

]¨-¡dn Irjn sSd-knepw apä¯pw

1. X¦½ sPbnw-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

2. Gen-bm½ tXma-kv, Xma-c-th-enÂ

3. X¦-½, IÃw-am-¡Â

4. iymaf s]mSn-tam³, sNdp-]p-e¯v

5. Bim ]n. cmP³, ]m¡m-hp-¦Â

6. eoem½ Pb-Zm-kv, sh«n-¡p-f-§c

7. ]n.-sI. tKm]n, Xp­n-bnÂ

8. kpP, Ing-t¡-¸p-d¯v IpSn-bnÂ

9. A½nWn hnP-b³, im´-bnÂ

10. dmWn N©-\-`mbv

11. iin hn.-sF., hfm-´-d-bnÂ

12. kpPm-ssj³, Ipf-¯p-¦Â

13. im´-½, aem-¦c

14. im´-½, Nmepw-sIm-Ån-bnÂ

15. Fw.-]n. hnP-b³, acw-sIm-Ån-bnÂ

16. an\n sdPn, ]pfn-¡w-]md

17. s]m¶-½, Iªn-tXmSv

18. Hma\ kpIp-am-c³, shÅp-Ip-t¶Â

19. s]m¶-½, a®m-¯p-]-d-¼nÂ

20. joPm Atim-I³, a®nÂ]-d-¼nÂ

21. A½nWn tbml-¶m³, Hmen-bv¡Â

£oc-IÀj-IÀ¡v C³skâohv

1. Ipªp-tamÄ, awK-e-tÈ-cnÂ

2. A½n-Wn, Cu«n-¡Â

3. s]m¶½ Ip«-¸³, Ipcp-¼-bnÂ

4. cmP-¸³ F.-sI., Be-bv¡Â

]ip-¡p«n hfÀ¯Â

1. s]m¶½ Ip«-¸³, Ipcp-¼-bnÂ

2. Hma\ kpIp-am-c³, shÅq-¡p-t¶Â

3. cmP-½, ]oen-¡pgn

]ip-¡p«n hnX-cWw s]mXp-hn-`mKw

1. an\n kptc-jv, Hmen-bv¡Â

2. Gen-bm½ tXma-kv, Xma-c-th-enÂ

3. X¦-½, ]oen-¡p-gn-bnÂ

4. Hma\ kpIp-am-c³, shÅq-¡p-t¶Â

^e-hr-£ssX hnX-cWw

1. _nµp chn-{µ³, ]oen-¡p-gn-bnÂ

`n¶-ti-jn-¡mÀ¡v kvtImfÀjn¸v (F-kv.-kn.)

1. hnZym-tamÄ, Ipf-¯p-¦Â

em¸v tSm¸v

1. ic-Wy-tamÄ, Ipf-¯p-¦Â

2. APn¯v ]n.-än., ]md-bv¡Â

3. Acp¬ km_p, ]pen-bp-dp-¼nÂ

]«n-I-hÀ¤ hn²mÀ°n-IÄ¡v ^ÀWn-¨À

1. kp\ojv sI.-]n., ]m¡m-hp-¦Â

2. A`n-Pn¯v cho-{µ³, ]oen-¡p-gn-bnÂ

apN-{I-hm-l\w

1. X¦-¨³ sI.-sP., Ipgn-]-d-¼nÂ

hmÀUv 8

]¨-¡dn Irjn Fkv.-kn.

1. Xpfkn kp\nÂ, Ipcp-h-W-¯d

2. KoX kn.-sI, sX§n³Xd

3. X¦-aWn än.-Pn., DXn-c-¡p-Sn-Èn-bnÂ

4. iin-Ip-amÀ Ipdp-hm-aqgn

5. kpioe än.-än. sX§pw-Xd

6. A¼nfn kn.-sI., tN¶w-]md

7. cay kn.-än., H«-bv¡Â

8. a©p A\o-jv, Imt¡m-enÂ

9. s]m¶½ tKm]m-e³, Ipf-¯p-¦Â

10. hnP-b³ ]n.-kn., ]Sn-ªm-tä-bnÂ

11. an\n iin, sIm«m-c-¯nÂ

12. än. N{µ³, ]\n-¨n-bnÂ

13. Hma\ Znhm-I-c³, \m«p-am-¡Â

14. kzÀ®½ sNÃ-¸³, hen-b-]-d-¼nÂ

15. N{µ-Zm-kv, h«-¡p-t¶Â

16. A½nWn X¦-¸³, ]md-bnÂ

17. kpio-e, X¼-e-¡m«v

18. _nPn kXo-iv, X¼-e-¡m«v

19. cmP½ X¦³, h«-¡p-t¶Â

20. tkma³, ]md-bnÂ

21. eoem-½, h«-I-¯d

22. Pm\In cmL-h³, Ncp-hnÂ

23. a©p AP-b-Ip-amÀ, Ncp-hnÂ

24. im´-Ip-am-cn, Iq«p-¦Â

25. kPn\n aqew-Ipfw

26. s]®½ I®p-hm-«-h-S-¡³Nnd

27. cmP½ {]km-Zv, If-¯nÂ

28. hÕe Fw.-Un., ]qh-¯p-¦Â

29. iin hmep-a-t®Â

30. tKm]n hmep-a-t®Â

31. kPn, hb-ep-¦Â

32. hÕ tKm]n, tN¶m-aäw

33. knÔp, aT-¯nÂ

34. cmPn, sNdp-hÅn

35. hÕ½ s]m¶-¸³, N¡m-e-¸-d-¼nÂ

36. Djm-Ip-amcn ]Xn-bnÂ

37. tamfn _n\p, Xm¶n-¡Â

38. kpj-a, \m«p-am-¡Â

39. cmP-½, ]d-b-cp-]-d-¼nÂ

40. _nµp A\ojv ]Xn-bnÂ

41. X¦½ Ad-¡-t\men

]¨-¡dn P\-dÂ

1. cmPp XS-¯nÂ

2. B\n-b½ tPm¬k¬, ]Ån-¯msg

3. tdmk½ aWn-¡p-«³, ]\-¨n-bnÂ

4. s]m¶½ km_p, sh¨q-I-tcm«v

5. Nn¶-½, ]Ån-¡qSw

6. sadn³ _m_p, ]pt¯-S¯v

ssPh-hfw Fkv.-kn.

1. kPn\n ]pXp-¸-d-¼nÂ

2. hÕ½ s]m¶-¸³, N¡m-e-]-d-¼nÂ

3. _nµp A\ojv

4. _n\p Xm¶n-¡Â (_n-\p)

5. ssj\n chn, Ipf-¯p-¦Â

6. chn-Ip-amÀ, apcn-§-bnÂ

7. BÀ. tKm]m-e³, Ipf-¯p-¦Â

ssPh-hfw P\-dÂ

1. tdmk½ aWn-¡p-«³, ]\n-¨n-bnÂ

2. ]m¸¨n th§-¯m\w

3. _nPp, IÃw-am-¡Â (F-kv.-kn.)

4. cmL-h³, ]m¡m-hp-¦Â

5. X¦-¸³, Cu«n-bv¡Â (F-kv.-kn.)

6. s]m¶½ tKm]m-e³, Ipf-¯p-¦Â

^e hr£ssX

1. kPn hb-ep-¦Â

2. X¦½ aWn-b³ ]md-bv¡Â

3. cho-{µ³, tXm¸nÂ

4. kc-f-½, tXm¸nÂ

5. `mkv¡-c³, DXnc-¡p-Sn-Èn-bnÂ

6. X¦½ tKm]m-e³, tN¶-aäw

7. kpPm-X, ]p¯³ho-«nÂ

8. X¦-½, Ac-¡-t\m-enÂ

9. ao\m£n ]pXp-th-enÂ

10. X¦-a-Wn, Imt¦m-enÂ

11. `mÀ¤-hn, ]ptÅm-enÂ

12. hnP-b³ ]Sn-ªm-tä-bnÂ

13. Úm\-Zmkv X«p¦Â

14. chn-Ip-amÀ, apcn-§-bnÂ

15. A½nWn Imhpw-]mSw

16. kPn\n ]pXp-¸-d-¼nÂ

17. cP-\n, ]pXp-¸-d-¼nÂ

18. N{µ³, kp{]-`mXw

19. X¦½, XS-¯nÂ

20. Ipªq«n, am¦q-«-¯nÂ

21. Zmtam-Z-c³ F.-sI., ]mbn-¡p-gn-bnÂ

22. PK-Z½ Ip«-¸³, Nocw-tN-¼nÂ

23. cmP½ {]km-Zv, If-¯nÂ

24. im´-½, shbv¡p-t¶Â

25. X¦-½, ]Ån-¡qSw

26. cmPp, sFtc-¡m-hnÂ

27. iin-Ip-amÀ, Ipdp-hm-aqgn

28. tkma³, ]pen-bp-dp-¼nÂ

29. X¼n, Icn-bn-em-aäw

30. s]m¶½ sNÃ-¸³, ]qh-¯pw-aq-«nÂ

31. tim`-\-Ip-am-cn, hÅwIpfw

32. Hma\ _nPp, IÃw-am-¡Â

Pe-tk-N\ InWÀ doNmÀÖnwKv

1. ]pjv]-e-X, Ipt¶Â

2. A¨³Ip-ªv, tIm\m-¡Â

3. Ip«-¸³, Nocw-tN-¼nÂ

4. cmP½ cma-Ir-jvW³, ]Xn-bnÂ

5. taml-\³ Pb-Ip-amÀ, {ioaw-Kew

6. hnP-b³ km_p, X«p-¦Â

7. X¦½ X¦-¸³, IÃw-am-¡Â

8. N{µ³, ]\n-¨n-bnÂ

9. KoX hnP-b³, Imhp-¦Â

10. kPn-tam³, hb-ep-¦Â

11. at\-jv, C©¡pgn

12. {]`m-I-c³, am¼-d-¼nÂ

13. am[-h³ Ipªp-Ip-«n, s]m«p-Ip-f¯v

14. kt´mjv aT-¯nÂ

15. X¦½ Ac-¡-t\m-enÂ

InWÀ

1. kZm-\-µ³ ]n.-än., ]pen-bp-dp-¼nÂ

2. kPn-tam³ hb-ep-¦Â

3. X¦-½, Ac-¡-t\m-enÂ

4. kpPm-aWn cmPp, hmfp-th-enÂ

5. tkma³, tat¨-cnÂ

6. Dj-Ip-am-cn, hn]n³ \nhmkv

7. Ipªp-tam³, ]oSn-I-¸-d-¼nÂ

8. X¦-aWn iin Imt¦m-enÂ

9. cmP½ hnP-b³, ]Sn-ªm-tä-bnÂ

10. X¦-½, ]m¡m-hp-¦Â

11. iin-Ip-amÀ, Ipdp-hm-aqgn

12. iin hmep-a-t®Â

t]m¯p-¡p«n hnX-cWw Fkv.-kn.

1. A½nWn X¦-¸³, ]md-bnÂ

2. knÔp taml-\³, {ioaw-Kew

3. Djm-Ip-am-cn, ]Xn-bnÂ

4. BXnc sI.-BÀ. Ipf-Ip-än-bnÂ

5. i¦-c³, tImX-¡m«v

6. cmP½ X¦-½, h«-¡p-t¶Â

7. kpa X¦-¨³ t]g-¯p-am-¡Â

8. knÔp, ]pen-bp-dp-¼nÂ

9. Pm\In cmL-h³ Ncp-hnÂ

10. kzÀ®½ sNÃ-¸³, hen-b-]-d-¼nÂ

11. kpPm-a-Wn, hmfp-th-enÂ

12. kpPm tkma³, tat¨-cnÂ

13. im´½

t]m¯p-¡p«n P\-dÂ

1. enkn sImc-§³]md

2. A½p-¡p-«n, ]md-¡-S-hnÂ

3. timim-½, am¼-d-¼nÂ

]ip-¡p-«n-hn-X-cWw (I-¶p-Ip-«n)

1. KoXm kn.-sI., sX§n³Xd

2. an\n Hma-\-¡p-«³, CS-¸m-d-Xd

3. an\n cmP³, tX¡n³Im-«nÂ

4. Djm-Ip-am-cn, ]Xn-bnÂ

5. `ma _nPp, th§-¯m\w

6. _nµp A\o-jv, ]Xn-bnÂ

7. kpteJ IÃw-am-¡Â

8. kpa sX§pw-Xd

9. kcnX th§-¯m\w

]m C³skâohv

1. kpja \m«p-am-¡Â

2. cmP-tKm-]mÂ, tN¶m-aäw

3. tkma³ ]md-bnÂ

4. hÕe tN¶m-aäw

I¶p-Ip-«n-]-cn-]m-e\w

1. kp\nX hn.-F. ]md-bnÂ

2. eoem-½, h«-I-¯d

3. kpio-e, X¼-e-¡mSv

4. hÕ½ tKm]n tN¶m-aäw

5. kpja \m«p-am-¡Â

6. `ma _nPp, th§-¯m\w

imco-cnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp¶ Ip«n-IÄ¡pÅ kvtImfÀjn¸v

1. hnjvWp-{]n-b, ]mem-]-Sn-¡Â

2. A`n-tj-Iv, shbv¡p-t¶Â

3. AizXn ]md-bnÂ

4. AJnÂ, Ipf-¡p-än-bnÂ

s]®mSv hnX-cWw

1. _nµpj iin-Ip-amÀ, ]qgn-¡me

2. kpioe hnP-b³, ]md-bnÂ

3. im´-½, Cf-bmw-Ip-¶nÂ

4. Xpfkn kp\nÂ, Idp-h-W-¯d

5. kpio-e, X¼-e-¡mSv

6. _nPn X¼-e-¡mSv

7. A¼nfn X¼-e-¡mSv

8. _n_n³, ]m¡m-hp-¦Â

9. X¦-a-Wn, Imt¦m-enÂ

10. kp_n, aq¡-t\men

11. A½nWn tkma³, aq¡-t\men

12. ao\m-£n-Ip-«-¸³, ]pXp-th-enÂ

13. ssj\n chn, Ipf-¯p-¦Â

14. hÕ½ s]m¶-½, N¡m-e-¸-d-¼nÂ

15. _nµp A\o-jv, ]Xn-bnÂ

16. Ipª½ än.-F. XhmÀW-bnÂ

17. Djm-Ip-am-cn, ]Xn-bnÂ

18. tamfn _n\p, Xm¶n-¡Â

19. tim`-\-Ip-am-cn, tImbn-¸Ån

20. APnX sI.-BÀ. hb-enÂ

21. a©p {]ho¬, ]\n-¨n-bnÂ

Imen-¯oä hnX-cWw (I-¶p-Ip«n ]cn-]m-e-\w)

1. tkma³ ]mdbnÂ

2. kpio-e, X¼-e-¡m«v

3. X¦½ tKm]m-e³, tN¶m-aäw

4. Ipªvs]-®v, s]m«p-Ip-f¯v

5. kpj-a, \m«p-am-¡Â

6. an\n Hma-\-¡p-«³, CS-¸md

7. `ma _nPp, th§-¯m\w

8. Pb-{io, hÅn-¡pSnÂ

]T\ apdn

1. kzmXn XhmÀW-bnÂ

2. hoW hnP-b³ ]md-bnÂ

3. hn\oX t]g-¯-am-¡Â

4. AJn-e, hmtg-¸-d-¼nÂ

5. A\µp hn.-F-kv., hen-b-]-d-¼nÂ

6. AÚ-en-tamÄ, h«-¡p-t¶Â

7. \nanj tkma³ ]pen-bp-dp-¼nÂ

8. A\-µp, CS-¸m-d-¯d

9. A\µp sI. inhm-\-µ³

10. \µp-_m-e³, ]pXp-th-enÂ

11. AJn sI.-BÀ., Ipf-Ip-än-bnÂ

12. Knco-jv, hb-ep-¦Â

]T\ klmbw (F-kv.-än)

1. icXv iin, ¹maq-«n (tXm-¸n¸m-X)

2. hn\n³ _nPp, Xm¶n-¡Â

3. icWy iin, tXm¸n¸m-X-¹m-aq-«nÂ

4. imcZ Ing-¡-bnÂ

hoSpw Øehpw Fkv.än

1. ]n.-Pn. iin ¹maq-«nÂ

2. _nPp, Xm¶n-¡Â

`h\ \nÀ½mWw Fkv.-än.

1. Kucn, fm\n-t¯m«w

2. _nPp, Xm¶n-¡Â

3. imc-Z, Ing-¡-bnÂ

apN-{I-hm-l\w

1. AJn sI.-BÀ., Ipf-Ip-än-bnÂ

2. X¼n, shÅn-bmw-]-ÅnÂ

sabnâ-\³kv Fkv.än

1. kptc-{µ³, fm\n-t¯m«w

2. kpj-½, fm\n-t¯m«w

3. hÕ-e³, h\-¯n-d-¼nÂ

4. ao\m-£n, h\n-¯n-d-¼nÂ

5. e£van, h\-¯n-d-¼nÂ

I¡qkv Fkv.än

1. Kucn, fm\n-t¯m«w

2. _nPp, Xm¶n-¡Â

3. imc-Z, Ing-¡-bnÂ

Id-h-]ip Fkv.-kn.

1. kpj-a, \m«p-am-¡Â

2. `ma th§-¯m\w

3. an\n cmPp, tX¡n³Im-«nÂ

4. KoX hnP-b³, Imhp-¦Â

5. X¦-½, aWn-b³]md-bnÂ

6. hÕe tKm]n, tN¶-aäw

7. kp\nX tkma³, ]md-bnÂ

8. \nj, h«-I-¯d

9. kpio-e, X¼-e-¡mSv

10. ]pjv]-e-X, Ipt¶Â

Id-h-¸ip P\-dÂ

1. A¶½ tPmk-^v, \m«p-am-¡Â

2. enkn, sImc-bv¡w-]md

3. sjdn³, ]pt¯-S¯v

`h\ \nÀ½mWw t»m¡v ]©m-b¯v

1. _nµp, IÃ-am-¡Â

2. inh³Ip-«n, Im¡-Xq-¡n-bnÂ

3. joP, tN¶w-]md

`h\ \nÀ½mWw Fkv.-kn.

1. hÕ jmPn, ]md-¸p-d¯v

2. F.-sI. Zmtam-Z-c³, ]mbn-¡p-gn-bnÂ

3. `mkv¡-c³, DXn-c-¡-Sn-Èn-bnÂ

4. I®³ cma-N-{µ³, sX§pw-Xd

5. at\m-l-c³, sIm¡m-¸Ån

6. tkma³, ]md-bnÂ

7. X¼n, shÅn-bmw-]-Ån-bnÂ

8. kptc-jv, ]Ån-¡q-S-¯p-¦Â

9. eoem½ A¨p-X³, Imc-¡p-t¶Â

10. Ip«-¸³, A¼md

11. Fw.-BÀ. cmP-¸³, Ipf-¯p-¦Â

12. Znhm-I-c³, \m«p-am-¡Â

13. B\-µ³, ]pXp-¸-d-¼nÂ

14. A\nÂIp-amÀ, Imt¦m-enÂ

15. A¼n-fn, H«-bv¡Â

16. ssjPp, IÃ-am-¡Â

17. _nPp B\-¡-ÃnÂ

18. Znt\-iv, Ce-hp-¦Â

19. ]n.-sI. tkma³ Ipf-¯p-¦Â

20. AP-b³, sImc-§³]md

21. Hma-\, Cc-¸q-gn-¡Â

22. Pb³, ]pfn-bmw-]-d-¼nÂ

23. tim`\ Nnc-¡-em¯v ]d-¼nÂ

24. joPm tN¶w-]md

25. a©p aWn-¡p-«³, ]pt¯-S¯v

26. tKm]n, CS-¸m-d-¯d

27. cmPp, sFtc-¡m-hnÂ

28. Ipªp-tam³, ]oSn-I-¸-d-¼nÂ

29. tim`\ at\mPv

`h\ \nÀ½mWw Fkv.-kn.

1. jo\, tN¶w-]md

2. a©p, NnÃm-¡p-t¶Â

3. s]m¶-¸³, Nocw-tN-¼nÂ

4. _o\m Pb³, sh«n-¡m«v

5. _nPp, N¡m-e-¸-d-¼nÂ

6. {]k-¶³, N¡m-e-¸-d-¼nÂ

7. im´-Ip-am-cn. Iq«p-¦Â

8. kt´m-jv, tIm¡m-¸-ÅnÂ

9. cmP½ cmP-¸³, hmtg-¸-d-¼nÂ

10. KoX, A©m-\n-¡Â (tam-l³Zm-kv)

11. tkma³, tat¨-cnÂ

12. Ipªp-\m-Wp, tN¶w-]md

13. A\p-tamÄ, sIm¨m-¦Â

14. APn-X, Xm¶n-¡Â

15. km_p ]md-bnÂ

16. sd¶n, sh¨q-I-tcm«v

17. chn, Ipf-¯p-¦Â

18. tim`-\-Ip-am-cn, tImbn-¸-Ån-bnÂ

19. cmtP-{µ³, sX§pw-X-d-bnÂ

20. jo\ tKm]n, ]pen-b-a-bnÂ

21. {]ho¬, ]\-¨n-bnÂ

22. aWn-b-½, ]\-¨n-bnÂ

23. im-´½ Ip«-¸³, Bepw-]-c-t¸Â

24. ca-W³, ]pXn-tbm«v

25. X¦-½, t]g-¯pw-am-¡Â

26. _nµp, shÅn-bmw-]-ÅnÂ

27. cmP³, sXt¡-¨-cp-hnÂ

28. kpta-jv, sIm«m-c-¯nÂ

29. kptc-jv, ]m¼q-cn-¡Â

30. at\m-Pv, I®S-h-S-¡³¨nd

31. jmPn, H«-bv¡Â

32. A\o-jv, Hf-¡pfw

33. ap¯p-kzm-an, sXt¡-¨-cp-hnÂ

34. H.kn. Zmkv, H«-bv¡Â

35. KoXm a[p, Ip¶pw-]p-d¯v

36. i¦-c³, tIm\-¡mSv

37. \m«p-am-¡Â

`h\ \nÀ½mWw P\-dÂ

1. A\ojv ]ptÅm-enÂ

2. kptc-{µ³, sX§pw-Xd

3. enkn-b-½, IÃw-am-¡Â

4. Ipª-½, ]md-tbm-en-¡Â

5. A½p-¡p-«n, ]md-¡-S-hnÂ

6. Ipªp-tam³, ssaem-Spw-]-d-¼nÂ

7. kmw amXyp, Cc-¸q-gn-¡Â

8. enkn, sImc-¡³]md

9. ssUkn sImc-¡³]md

10. hnt\mZv apX-e-Sn-bnÂ

11. km_p, sh¨q-I-tcm«v

12. X¦½ tPmbn, hnen-¹m-¡Â

13. cm[m-a-Wn, sImS-b-c¯v

14. kt´m-jv, aT-¯nÂ

15. tPmfn, ]p¯³]p-c-bv¡Â

`h\ \nÀ½mWw AKXn

1. Hma\ Xm¶n-¡Â

2. im´-½, ]pfn-¨p-am-¡Â (hoSpw Øe-hpw)

3. tdmk-½, sXt§m-enÂ

4. tamfn, h«-¡p-t¶Â

5. X¦-½, tIm«-¸pdw

`h\ \nÀ½mWw hr²À

1. A½n-Wn, AXym-enÂ

2. \mWp, N¡m-e-¸-d-¼nÂ

3. Fw.-BÀ. cmP-¸³, Ipf-¯p-¦Â

4. ]n.-Un. ca-W³ ]pXn-tbmSv

5. A½nWn hÅw-Ipfw

6. e£van, \m«p-am-¡Â

7. X¦-½, ]p¯³]p-c-bv¡Â

hoSv sabnâ-\³kv

1. cho-{µ³, tXm¸nÂ

2. tim`-\, hÅw-Ipfw

3. _nPp, IÃ-am-¡Â

4. Kncn-Pm-a-Wn, \m«p-am-¡Â

5. ]pjv-]-e-X, Ipt¶Â

6. D®n-Ir-jvW³, {ioaw-K-e¯v

7. kpa, t]g-¯mw-am-¡Â

8. hmk-´n, Ico-\m-t«Â

9. Ipªp-Ip-«n, am¦q-«-¯nÂ

10. {]`m-I-c³, amw]-d¼nÂ

11. kc-f-½, tXm¸nÂ

12. taml-\³ Pb-Ip-amÀ, {ioaw-K-e¯v

13. tKm]n, ssate-«p-]-d-¼nÂ

14. ca-W³, ]pXn-tb-S¯v

15. s]m¶-½, Ce-hp-¦Â

16. Ia-e-½, ]qgn-¡m-em-bnÂ

17. hnP-b³, ]md-bnÂ

18. _m_p, Imhp-¦Â

19. kZm-\-µ³, ]pen-bp-dp-¼nÂ

20. kzÀ®-½, hen-b-]-d-¼nÂ

21. Pb-N-{µ³, X¼-e-¡mSv

22. Nn¶-½ Ipªq«n, ]mS-¯nÂ

23. an\n kPo-jv, ]m¼q-cn-¡Â

24. KoXm hnP-b³

25. e£van, \m«p-am-¡Â

26. ]pjv]-e-X, Ipt¶Â

27. A¨³Ip-ªv, tIm\m-¡Â

28. kqk-½, tIm\m-¡Â

29. tKm]n, ssate-«p-]-d-¼nÂ

30. DZ-b-³, DXn-c-¡p-SnÈn-bnÂ

31. kPn, hÅw-Ipfw

32. cmP-¸³, tN¶m-aäw

33. N{µ³, kp{]-`mXw

34. kn.-F. hnP-b³, Ipf-¯p-¦Â

35. hÕ, N¡m-e-¸-d-¼nÂ

36. A\o-jv, ]Xn-bnÂ

37. aWn-¡p-«³, ]\-¨n-bnÂ

38. inh-cm-a³, ]\n-¨n-bnÂ

39. ]m¸-¨n, th§-¯m\w

40. im´-½, Cf-bmw-Ip-t¶Â

41. X¦½ thme-¸³, ]{´-­nÂNnd

42. A\o-jv, ]md-bv¡Â

43. iin, hmep-a-t®Â

44. caWn ]md-bv¡Â

45. eoem-aWn ]mdbv¡Â

46. im´-½, s]mbv¡p-t¶Â

47. tim`\ at\mPv

48. am[-h³

49. cmL-h³, ]¶mw-]-Xm-enÂ

I¡qkv

1. ssUkn, sImc-¡³]md

2. tKm]n, h«-¡p-t¶Â

3. X¼n, tIm\m-¡Â

4. tacn

5. _nPp, Imc-¡p-t¶Â

6. kptc-jv, ]me-¯p-¦Â

7. jmPn, ]me-¯p-¦Â

8. eoem-a-Wn, \mc-I-t¯m-en-ta-¸p-d¯v

9. hÕ-e, ]qh-¯p-¦Â

10. cmP½ Ipªp-Ip-«n, am¦q-«-¯nÂ

11. at\-jv, C©-¡pgn

12. kptc-{µ³, XS-¯nÂ

13. iin-I-e, ama-e-tÈ-cnÂ

14. iin-Ip-amÀ, ]qgn-¡m-em-bnÂ

15. A¼n-fn, ]qgn-¡m-em-bnÂ

16. km_p, X«p-¦Â

17. kpa, t]g-¯mw-am-¡Â

18. taml-\³, {ioaw-K-e¯v

19. hÕ, N¡m-e-¸-d-¼nÂ

20. hnP-b³, ]md-bnÂ

21. a[p, Imc-¡p-t¶Â

22. eoem-½, h«-I-¯d

23. _m_p, Imhp-¦Â

24. amb, sIm¨m-¦Â

25. kXo-jv, Nnd-hm-ep-¦Â

26. Fw.-BÀ. cmP-¸³, Ipf-¯p-¦Â

27. kpPm-a-Wn, hmfp-th-enÂ

28. Ipªp-\m-Wp, tN¶w-]md

29. kzÀ®-½, hen-b-]-d-¼nÂ

30. Dj-Ip-am-cn, hn]n³ \nhmkv

31. tkma³, ]md-bnÂ

32. s]®½ tKm]m-e³

33. cmP³, Ncp-hnÂ

34. tkma³, Ipf-¯p-¦Â

35. ]pjv]-e-X, Ipt¶Â

36. tPmfn jmPn, H«-bv¡Â

37. s]m¶-½, ]qh-¯pw-aq-«nÂ

38. ]m¸-¨n, th§-¯m\w

39. am[-h³, s]m«-¡p-f¯v

I¡qkv sabnâ-\³kv

1. A\-µ³, tImbn-¸-d-¼nÂ

2. Ipªptam³, sImc-¡³]md

3. Kncn-Pm-a-Wn, \m«p-am-¡Â

4. hnP-b³, ]md-bnÂ

5. tamfn, h«-¡p-t¶Â

6. hnP-b³, IÃvaq-e-bnÂ

7. X¦-a-Wn, ]pXp-¸-d-¼nÂ

8. cmPp, tX¡pw-Im-«nÂ

9. hnt\m-bv, th§-¯m\w

10. eXm-{]-km-Zv, CS-¸md

11. s]m¶-½, ]qÆ-¯pw-aq-«nÂ

12. ca-Wn, ]md-bv¡Â

13. at\-jv, Ip¶pw-]p-d¯v

14. X¦-a-Wn, s\Spw-]-d-¼nÂ

I¡qkv Fkv.-än.

1. kptc-{µ³, fm\n-t¯m«w

2. _nPp, Xm¶n-¡Â

3. Kucn, fm\n-tXm-«-¯nÂ

hoSpw Øehpw Fkv.-kn.

1. _n\p, \m«p-am-¡Â

2. _o\m, A\o-jv, amXp-Å-en-bnÂ

3. Hma-\, Cc-¸q-gn-¡Â

4. im´-½, ]pfn-¨-am-¡Â

5. eoem-½, Iev]-I-tÈ-cnÂ

6. {]k-¶³, N¡m-e-¸-d-¼nÂ

7. tam\nj N¡m-e-¸-d-¼nÂ

hoSpw Øehpw (P-\-dÂ)

1. kc-k½

2. tPmbn, hmfn-¹m-¡Â

3. ssj\n, Ipf-¯p-¦Â

hmÀUv 9

I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w

1. eoem-½, sIm¨p-Ip-ªv, sh¨q-Ip-t¶Â

2. tamfn, cmP-¸³, Imªn-c-¡m«v

Id-h-¸ip hnX-cWw

1. aWn s]m¶-¸³, ]mem-\n-¡p-gn-bnÂ

2. eoem-½, sh¨q-¡p-t¶Â

3. tamfn cmP-¸³, Imªn-c-¡m«v

InWÀ do¨mÀPnwKv

1. Hma\ ]n.-Pn., ]Sn-ªm-td-¡-c-bnÂ

2. X¦½ kn.-sI., tN¶w-¸md

3. Ipª½ `mkv¡-c³, aSp-¡-bnÂ

4. kptPjv F.-än., A¼m-d-¸-d-¼nÂ

5. A½nWn X¦-¸³, ]pÃqcv

6. sI.-F-kv. lcn-Zm-kv, Ipdp-¼-bnÂ

Pe-tk-N\ InWÀ

1. sI.-sI. tKm]m-e-Ir-jvW³, Ip¶-t\men

2. eoem½ cmP³, Du«p-]md

3. dHmbn tZhv, ]p¯³]-d-¼nÂ

4. kPn ]n.-Pn., ]p¯³]-d-¼nÂ

5. s]m¶½ Ipªp-tam³ sXt§m-enÂ

£oc-IÀI-\pÅ C³skâohv Fkn.-kn.

1. cmP-¸³, Imªn-c-¡m«v

]ip-¡p«n hnX-cWw

1. Pm\-In, kÀ¸-Im-hnÂ

2. an\n {iocm-a³, ]pÃqcv

3. ktcm-Pn\n X¦-¸³, ]pXp-¸-¼nÂ

4. s]m¶½ Ipªp-tam³, sXt§m-enÂ

s]®mSv hnX-cWw

1. Hma\ ]n.-sI., ]pÃqcv

2. im´-½, Nnd-hm-ep-¦Â

3. eoem½ cmPp, ]Xm-enÂ

4. kpj ]n. ]pXp-¸-d-¼nÂ

5. cP-\n-tamÄ, Imhp-¦ÂXmsg

6. A¼nfn ]n.-F³

7. {]nb sI.-Fw., ]p¯³]-d-¼nÂ

8. Ipª½ `mkv¡-c³

9. tim`\ iin, Du«p-]md

10. im´½ tKm]-Ip-amÀ, Du«p-]md

11. kc-k½ cmPp, Du«p-]md

12. im´½ _m_p, ]\-bv¡Â

13. X¦½ sIm¨p-cm-a³, ]pÃqcv

14. joPm Fw.-]n., aSp-¡-bnÂ

15. iymaf tKm]m-e-Ir-jvW³, Ipt¶men

16. sIm¨p-s]®v Ip«-¸³, sh¨q-Ip-t¶Â

17. aWn-cm-P³, a»n-¡-ÃnÂ

18. kpan än.-sI., aSp-¡-bnÂ

19. \nj än.-sI., sXt§m-enÂ

20. eoem½ X¦-¸³, ]m¡m-hp-¦Â

21. X¦½ _m_p, Imªn-c-¡m«v

22. A\p AtPjv

23. {ioeX sI.-Fw. ]p¯³]-d-¼nÂ

24. s]m¶½ X¦-¸³, shfp-t¯-S¯v

ssPh-hfw Fkv.-kn.

1. hn.-sI. X¦-¸³, A½m-d-¸-d-¼nÂ

2. im´½ tKm]-Ip-amÀ

3. iin kPn ]n.-Pn., ]p¯³ho-«nÂ

]¨-¡dn Irjn (F-kv.-kn.)

1. _nµp iin, ]mem-\n-¡p-gn-bnÂ

2. A½nWn , Ip¶-t\m-enÂ

`h\ \nÀ½m-Wwþ hr²À

1. s]m¶½ H.-Fw., Du«p-]md

2. ao\m£n HmaÂ, Imªn-c-¡m«v

3. A½nWn iin, ]Ån-¯msg

imco-cnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hÀ¡pÅ kvtImfÀjn¸v

1. cXn-tamÄ Fw.-sI., aSp-¡-bnÂ

]T-\-apdn

1. A\oä IrjvW³, Du«p-]md

2. taL-s]m-¶-¸³, ]mem-\n-¡p-gn-bnÂ

3. AIvkm tamÄ sI. _nPp, Imªn-c-¡m«v

4. cÓ cmtP-{µ³

5. km{µm inh³Ip«n

t]m¯p-¡p«n hnX-cWw

1. im´-½, A¼m-d-¸-d-¼nÂ

2. s]m¶½ X¦-¸³, ]mem-\n-¡p-gn-bnÂ

3. cm[m-aWn hn.-Pn., Du«p-¸md

4. s]m¶½ Ipªp-tam³, sXt§m-enÂ

5. Ipªp-tamÄ än.-sI., sXt¡-Ip-t¶Â

6. B\-µ-hÃn kPn, sXt¡-Ip-t¶Â

7. tim`\ Fw.-sI. ]mem-\n-¡p-gn-bnÂ

8. eoem½ cmPp, Ipgp-¸-bnÂ

9. im´½ hn.-hn., ]qh-¯pw-aq-«nÂ

10. kPn ]n.-Pn., ]p¯³ho-«nÂ

11. ]n.-Pn. cmPp, ]p¯³ho-«nÂ

£oc-IÀj-IÀ¡pÅ C³skâohv P\-dÂ

1. Fw.-]n. ^nen-t¸m-kv, aT-¯p-ap-dn-bnÂ

2. tXmakv ]n.-kn., ]pc-bv¡Â

3. sdPn sI. Imhp-¦Â Xmsg

4. Nmt¡m tXmakv (Nm-t¡m-¨³) sImÃ-dm¯v

I¶p-Ip-«n-]-cn-]m-e\w

1. cmP³ sI. Itcm-«v]p-Xn-b¯v

2. tkm^n Nmt¡m, Xp­n-bnÂ

3. A\p tPmtam³, HmX-d-¡p-t¶Â

4. sjÃn Bâ-Wn, s]cp-¼mw-¸-ÅnÂ

5. sPÊn jmPn shÅ-¹mw-ap-dn-bnÂ

6. t{Xkym½, ]pc-bv¡Â

7. im´½ hnP-b³, awK-e-¸-d-¼nÂ

8. Fw.-]n. ^nen-t¸m-kv, aT-¯p-ap-dn-bnÂ

9. tPm¬ än.-F. sXt¡-ap-dn-bnÂ

10. tdmk½ hÀ¤o-kv, hmg-bnÂ

11. A¶½ tPmÀÖv, HmX-d-¡p-t¶Â

12. sdPn sI. Imhp-¦ÂXmsg

]¨-¡dn Irjn

1. hÕ½ chn, aSp-¡-bnÂ

2. eoem½ Fw.-sI., ]m¡m-hp-¦Â

3. hÕ½ tPm¬, sXt¡-ap-dn-bnÂ

4. an\n Ipªp-tam³, sh¨q-¡p-t¶Â

5. A\nX kmP³, aqgn-bnÂ

6. t{Xkym½ amXyp, ]pc-bv¡Â

7. Hma\ taml-\³, awK-e-]-d-¼nÂ

8. Gep-¡p«n tPmk-^v, XI-Sn-tbÂ

9. amPn tPm_n, XI-Sn-tbÂ

10. tdmk½ hÀ¤okv, hmg-bnÂ

11. tPmfn-b½ tPmk-^v Ip-dp-]w-]-d-¼nÂ

12. tacn-¡p«n tXma-kv, ]pc-bv¡Â

13. ssjePm _n.-hn. hn.-F-¨v.

14. Gen-bm½ tPmk-^v, s]cpw-s¸-«n-¡p-t¶Â

_tbm-Kymkv ]²Xn

1. Fw.-F-kv. Ipªp-tam³, a¨n-¡-ÃnÂ, hf-sIm-Sn-¨-Xp¸v

2. hn.-sI. Ip«-¸³, sh¨q-¡p-t¶Â, hf-sIm-Sn-¨-Xp¸v

3. hn.-F-kv. hÀKo-kv, hmg-bnÂ, Be{]

4. H.-F-kv. Bâ-Wn, HmX-d-¡p-t¶Â, s]m´³]pg

5. {]k-¶-Ip-amÀ, ]p¯³]p-c-bv¡Â, Icn-¼-\m-¡pfw

6. ]n.-kn. tXma-kv, ]pc-bv¡Â, Be{]

7. Ipªq-ªp-c-hn, aSp-¡-bnÂ, hf-sIm-Sn-N-Xp¸v

8. _nPp hÀ¤o-kv, am\mw-Ipgn, s]m´³]pg

ssPh-hfw

1. tXmakv ]n.-kn. ]pc-bv¡Â

2. ssePm _ohn, X¿nÂ

3. Fw.-]n. ]nen-t¸m-kv, aS-¯pw-ap-dn-bnÂ

4. amPn tPm_n, XI-Sn-bnÂ

5. adn-bm½ tPmk-^v, s]cp-¼-«n-¡p-t¶Â

6. täman tPmk-^v, Ipdp-¸³]-d-¼nÂ

7. Hma\ taml-\³, awK-e-]-d-¼nÂ

8. Fw.-]n. sNdn-bm³, shÅ-¹m-ap-dn-bnÂ

9. hÕ½ tPm¬, sXt¡-ap-dn-bnÂ

10. sdPn sI.-sI., Imhp-¦ÂXmsg

imco-cnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hÀ¡v kvtImfÀjn¸v

1. jl\m tamÄ än.-F-kv., X¿nÂ, Be{]

2. Pn^n³ F{_lmw, hmg-bnÂ, Be{]

Pe-tk-N\ InWÀ

1. {]kmZv än.-hn., kÀ¸-Im-hnÂ, s]m´³]pg

hmÀUv 10

Imen-¯oä C³skâohv

1. knÔp ]n.-hn, sh¨q-Ip-t¶Â, Be{]

2. {]k¶Ipam-cn, Fcp-¯n-¡Â,Be{]

3. sI.-F-kv. tPmk-^v, Ipdp-¡³]-d-¼nÂ, Be{]

4. tZh-In-b-½, ]pXn-b-ho-«nÂ, Be{]

5. tamfn¡p«n tPm¬, Ip¼nÄ \n¡p-¶-XnÂ, Be{]

6. Ip«-¸³ \mbÀ, ]\n-¨-bnÂ, Be{]

7. Cµp kXo-jv, ]\-¨n-¡Â, Be{]

8. kpioe thmWp-tKm-]mÂ, XpI-ep-Ip-t¶Â, Be{]

9. Cµp APn, ]\n-¨-bnÂ, Be{]

10. Fw.-BÀ. hnizw-`-c³, sIm¨p-]p-c-bv¡Â, Be{]

11. kptc-jvIp-amÀ, Icn-¼-\m-Ip-gn-bnÂ, Be{]

BSv hfÀ¯Â

1. hÕ-½, shcp-I-t\m-enÂ, Be{]

2. kpa-Xn, C©-¡p-gn-bnÂ, Be{]

3. kc-k½ än.-Fw., Imªn-c-¯n-¦Â, Be{]

4. X¦½ tKm]m-e³, Hä-¹m-¡Â, Be{]

5. ]¦Pm£n-b-½, \mc-I-t¯m-enÂ, Be{]

6. cam-tZhn cmP³, shfp-I-t\m-enÂ, Be{]

7. X¦-½, Iqcm-´d, Be{]

8. ssj\n thWp-tKm-]m-e³, aª-\mw-Ip-gn-bnÂ, Be{]

9. Iae taml-\³, ]ptÅm-en-¸-d-¼nÂ, Be{]

10. im´½ cmPp, Imªn-c-¯n-¦Â, Be{]

11. _nµp ]n.-sI., Imªn-c-¯n-¦Â, Be{]

]T-\-apdn Fkv.-kn.

1. _nµp, Imªn-c-¯n-¦Â, Be{]

2. im´½ cmPp, Imªn-c-¯n-¦Â, Be{]

3. cP\n C.-sI., C©-¡p-gn-bnÂ, Be{]

4. kPnX sdPn, C©-¡p-gn-bnÂ, Be{]

5. kpPmXm cmtP-{µ³, sXm«n-bnÂ, Be{]

6. Aa _m_p, ¹mt¯m-«-¯nÂ, Be{]

7. Bcy-tamÄ, ]\-¨n-¡Â, Be{]

8. _m_p sI.-kn., Imªn-c-¯n-¦Â, Be{]

9. A\n hn.-sI., \mc-I-t¯m-enÂ, Be{]

10. ca sI.-Pn., Im¡-¯q-¡n-bnÂ, Be{]

11. AJn än., sh«n¹mhnÂ, Be{]

12. AJne än., XpI-ep-Ip-t¶Â, Be{]

I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w

1. ca sI.-Pn., Im¡-Xq-¡n-bnÂ, Be{]

2. Fw.-Pn. taml-\³, amcqÀ, Be{]

]ip-¡p«n hnX-cWw

1. teJm-tamÄ, C©¡pgn-bnÂ, Be{]

2. Pb-Ip-am-cn, ¹mt¯m«w, Be{]

3. e£van-¡p«n ]n.-Un., sh«n-¹m-hnÂ, Be{]

Id-h-¸ip

1. kPnX sdPn, C©-¡p-gn-bnÂ, Be{]

2. ssj\n thmWp-tKm-]mÂ, aª-\mw-Ip-gn-bnÂ, Be{]

3. X¦-½, ]pÃqÀ, Be{]

4. Cµp kXo-jv, ]\-¨n-¡Â, Be{]

t]m¯p-¡p«n

1. ambm A\nÂIp-amÀ, \mc-I-t¯m-enÂ, Be{]

2. eoem½ N{µ-Zm-kv, shcp-I-t\m-enÂ, Be{]

3. e£-A-an-Ip«n ]n.-Un., sh«n-¹m-hnÂ, Be{]

4. Da tZh-Zm-kv, XpI-ep-Ip-t¶Â, Be{]

]¨-¡-dn-Irjn sSd-Ênepw apä¯pw Fkv.-kn.

1. kPnXm sdPn, C©¡p-gn-bnÂ, Be{]

2. kc-k½ än.-Fw., Imªn-c-¯n-¦Â, Be{]

3. ]¦-Pm-£n, \mc-I-t¯m-enÂ, Be{]

4. teJm-tamÄ, C©-¡p-gn-bnÂ, Be{]

5. Pb-Ip-am-cn, ¹mt¯m-«-¯nÂ, Be{]

6. ca sI.-Pn., Im¡-¯q-¡n-bnÂ, Be{]

7. sI. hÕ-e, sh«n-¹m-hnÂ, Be{]

]¨-¡-dn-Irjn P\-dÂ

1. tacn-¡p-«n, ¹mt¯m-«-¯nÂ, Be{]

2. _nµp A\nÂ, ae-bnÂ, Be{]

3. Ban\m _joÀ, Ing-t¡-S¯v, Be{]

4. sPkn tPmbn, a®nÂ, Be{]

5. dÒ¯v jmPn, shÅ-cn-bnÂ, Be{]

6. t{Xkym½ hÀKo-kv, Iqh-¡p-t¶Â, Be{]

7. tPmÉn hÀKo-kv, Iqh-¡p-t¶Â, Be{]

8. kz]v\ tamÄ, apf-tbm-en-ta-¸p-d¯v, Be{]

9. aÃnI _n\p, apf-tbm-en-ta-¸p-d¯v, Be{]

10. kpa _m_p, shcp-I-t\m-enÂ, Be{]

11. Zo]m k\Â, Imªn-c-¯n-¦Â, Be{]

12. djoZm lmen-Zv, Ing-t¡-S¯v, Be{]

13. FÂk½ Knco-jv, ]me-bv¡Â¯-S-¯nÂ, Be{]

14. A¶½ tPmk-^v, Ipdp-¡³]-d-¼nÂ, Be{]

ssPh-hfw P\-dÂ

1. än.-kn. tkhyÀ, Xncp-s\ÃqÀ

2. hn.-än. Nmt¡m, shÅ-¹m-ap-dn-bnÂ

3. Fw.-BÀ. hnizw-`-c³, sIm¨p-]p-c-bv¡Â

4. Fw.-H. tbml-¶m³, amcqÀ

5. tKm]n BNm-cn, ]me-bv¡¯S¯nÂ

6. sI.-F-kv. tPmk-^v, Ipdp-¡³]-d-¼nÂ

7. t{Xkym-½, Iqh-¡p-t¶Â

8. sPbnw-kv, apųIp-gn-bnÂ

9. tPmkven hÀKo-kv, Iqh-¡p-t¶Â

10. Zo]m k\nÂ, Imªn-c-¯-¦Â

11. FÂk½ Knco-jv, ]me-bv¡Â¯-S-¯nÂ

ssPh-hfw Fkv.-kn.

1. Úm\-½, sIm§m-«nÂ

2. e£van-¡p-«n, sh«n-¹m-hnÂ

3. X¦-½, Iqcm´

4. kc-k-½, Imªn-c-¯n-¦Â

5. hÕe sI., sh«n-¹m-hnÂ

_tbm-Kymkv ¹mâv

1. kpaXn sNÃ-¸³, C©-¡p-gn-bnÂ

2. teJm-tamÄ, C©-¡p-gn-bnÂ

3. iyma-f, {kmh¯v

4. sI. hÕ-e, sh«n-¹m-hnÂ

aWn-ae {Kma-]-©m-b¯v KpW-t`m-àrenÌv

hmÀUv þ11

]T-\-apdn Fkv.kn

1. Pan\n F.Pn Ipgp-¸bn (a-\p-tkm-a³)

2. aRvPpj {]km-Zv, h©n-I-¸md ({]-ho-W-{]-km-Zv)

3. PK-Z½ ]pfn-¡Â]m-d-¡n-g-t¡-N-cn-hn (A-cp¬)

4. Bjven cmtP-jv, ]pfn-¡Â]md (cm-tPjv ]pfn-¡³]m-d)

5. N{µ³ ]n.-än, ]pfn-¡Â-]m-d-In-g-t¡-N-cn-hn (hn-\p.hn.-]n)

6. X¦½ X¦-¸³ Ipgp-¸-bn (A-`n-Pn-¯v)

7. {]`m-I-c³ Ce-hp-¦Â (kp-_n)

8. cRvPn¯v Ce-hp-¦Â

BSv hnX-cWw Fkv.kn

1. A½nWn cmP-¸³, Ipgp-¸-bnÂ

2. imcZm {io[-c³, Ce-hp-¦Â

3. hk-´-Ip-am-cn, ]me-¸-ÅnÂ

4. Cµn-cm-_m-e³, Ipgp-¸-bnÂ

5. X¦½ Ip«-¸³, ]pfn-¡³]m-d-In-g-t¡-N-cn-hnÂ

6. Ipªp-tamÄ Ipªp-sN-dp-¡³ ]md-¡p-gn-bnÂ

7. an\n-Ip-ªp-tam³, Ipgp-¸-bnÂ

8. X¦½ Ipªp-sN-dp-¡³, ]md-¡p-gn-bnÂ

9. X¦½ hnP-b³, Ipgp-¸-bnÂ

10. eoem½ X¦-¸³, Ipgp-¸-bnÂ

11. kuay cmP³ ]pfn-¡³ ]md-In-g-t¡-N-cn-hnÂ

12. tamfn-km-_p, ]pt¯-S¯v

13. kpioe s\_p, h©n-I-¸md

14. PK-Z-½, ]pfn-¡³]m-d-In-g-t¡-N-cn-hnÂ

15. s]m¶½ Ipªp-Ip-«n, ]md-¡p-gn-bnÂ

am\-kn-I-im-co-cnI shÃn-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶hÀ¡pÅ kvtImfÀjn¸v

1. BZne kp¯m\, ]pXp-th-enÂ

2. A\n s\_p, h©n-I-¸md

Pe-tk-N\ InWÀ

1. tKm]m-e³, ]pfn-¡³]md

2. s]m¶½ hn.-hn, Hmen-¡Â h©n-I-¸md

Id-h-]-ip-hn-X-cWw Fkv.kn

1. {]k¶ iio-{µ³, h©n-I-¸md

t]m¯p-Ip«n hnX-cWw Fkv.kn

1. Pm\In, ]pfn-¡³]md

2. Pan\n tkma³, Ipgp-¸-bnÂ

3. eoem-a-Wn, Ce-¸p-gn-¡Â

4. kpioe s\_p, h©n-I-¸md

5. `mkv¡-c³, Ce-hp-¦Â

6. imc-Zm-{io-[-c³, Ce-hp-¦Â

7. X¦½ cLp, ]p¯³]p-c-¡Â

8. Hma-\m N{µ³, ]pfn-¡³]m-d-In-g-t¡-N-cn-hnÂ

]ip-¡p«n hnX-cWw Fkv.kn

1. A½n-Wn-tkm-a³, ]md-¡-ap-dn-bnÂ

2. A\n-Xm-{]-km-Zv, I¿m-e-¡Â

3. kpioe s\_p,- h-©n-I-¸md

4. Hma-\-N-{µ³, ]pfn-¡³]m-d-In-g-t¡-N-cn-hnÂ

5. X¦½ Ipªp-tam³,- Iªnt¯mSv

6. {]k¶ iin-[-c³, h©n-I-¸md

7. s]m¶½ Ipªp-Ip-«n, ]md-¡p-gn-bnÂ

ssPh-h-fw- F-kv.kn

1. Pan\n tkma³, Ipgp-¸-bnÂ

2. tamfn-km-_p, ]pt¯-S¯v

3. Cµn-cm-_m-e³, Ipgp-¸-bnÂ

I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w (P-\-dÂ)

1. cm[m-aWn inh-{]-km-Zv, hen-b-th-en-¡-I¯v

2. X¦½ apf-tbm-en-ta-{]¯v

3. adn-bm½ Nmt¡m, ]pfn-¡³]md

4. apl-½Zv l\o-^, Agp-X-¸p-c-bnSw

5. cmPn Pn. ]pjv]-k-Z\w

Imen-¯oä C³skâohv

1. inh-{]-km-Zv, hÃy-th-en-¡-I¯v

2. X¦½ apf-tbm-en-ta-{]¯v

3. cPn Pb-dmw, ]pjv]-k-Z\w

_tbm-Kymkv ¹mâv P\-dÂ

1. ]ocp-¡p-«n, ap­-¹m-¡Â

2. ]oen-t¸m-kv, Ag-I¯v

3. Pko-e, Agp-X-¸p-c-bnSw

4. djoZ jmPn, Ipf-bmw-Ip-gn-bnÂ

5. {]kmZv, hÃy-th-en-¡-I¯v

6. apcp-I-\m-Nm-cn, ]pfn-¡³]md

]¨-¡dnIrjn sSdÊpw apä¯pw

1. ]n.kn Nm­n ]md-¡Â

2. kÂa Cukm-¡p-«n, a[p-c-¹m-¡Â

3. skbvXp apl-½-Zv, ap­-¹m-¡Â

4. tPmk^v If-¯p-Ip-t¶Â

5. apl-½Zv l\o-^, amS-¡m-enÂ

6. l\o-^, amS-¡m-enÂ

7. sFjm-½, ]pfn-¡³]md

8. lmPdm AÊo-kv, ]pfn-¡³]md

9. tdmk½ tPmkv, am\mw-Ip-gn-bnÂ

10. tkm^nb bq\p-kv, amS-¡m-enÂ

11. I{Xn-¡p-«n-am-Xyp, tN¼vfm-\n-¡³

12. s\ko-a, ap­-¹m-¡Â

13. kmln-Z, ]pXp-¸-d-¼nÂ

14. Ipªp-tamÄ X¦-¨³, ]pt¯-S¯v

15. AÊokv, ]pfn-¡Â

16. cmP½ {]`m-I-c³, ]pfn-¡Â

17. joP amS-¯m-\nÂ

ssPh-hfw (P-\-dÂ)

1. kpss_-Z, ISp-a-cp-Xn-bnÂ

2. Aen dmhp-¯À, ]pfn-¡³]md

3. ssaaq¬ _ohn, Ipf-bmw-Ip-gn-bnÂ

4. Pbdmw, ]pjv]-k-Z\w

5. j¡oe, ]pXp-¸-d-¼nÂ

6. Pko-e,- A-gp-X¸pc-bnSw

7. C{_mlnw dmhp-¯À, amS-¡m-enÂ

8. djoZ jmPn, Ipf-bmw-Ip-gn-bnÂ

9. tXmakv amXyp,-tN-¼vfm-\n-¡Â

10. s\ko-a, ap­-¹m-¡Â

11. lmPdm AÊo-kv, ]pfn-¡³]md

12. skbvXp-ap-l-½-Zv, ap­-¹m-¡Â

13. kmlnZ Ckvam-bnÂ, ]pXp-¸-d-¼nÂ

14. ]n.kn Nm­n, ]md-¡Â

15. djoZ Aj-d-^v, Ipän-¡m-«p-Xmsg

16. tZhky ]pXp-¡m-«p-tÈ-cnÂ

17. e¯o^ km_p, Ipf-bmw-Ip-gn-bnÂ

18. apl-½ZvIpªv, ap­-¹m-¡Â

^e-hr-£ssX hnX-cWw

1. `mkv¡-c³ Ce-hp-¦Â

2. iio-{µ³, h©n-I-¸md

3. {io[-c³, Ce-hp-¦Â

4. tKm]m-e³, ]pfn-¡³]md

5. l\o-^, amS-¡m-enÂ

6. joP, amS-¯m-\nÂ

hmÀUv 12

1. I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w

1. cm[m-a-Wn, I­-¯p-¦Â

2. hnP-b-½, tImbn-¡Â

3. cmP½ Xm¶n-¡Â

4. kndn-bIv XIn-Sn-tbÂ

5. kenw, I­-¯p-¦Â

6. IrjvW³ Cf-b-Xv, hnP-b-aTw

7. Ip«-¸³ än.-kn, tXm«p-¦Â

8. s]m¶½ _m_p, ]md-bv¡-ap-dn-bnÂ

9. amXyp ]n.-sP, ]pXp-th-enÂ

10. A_vZp Ako-kv, X¿nÂ

11. _m_p tPm¬, IW-b-¦Â

12. tXma-kv tPmk-^v, ]pXp-th-enÂ

13. Ckva-bnÂ, tXmWn-¹m-hnÂ

14. kPn ISp-a-cp-Xn-]p-¯³hoSv

15. iymaf ]n.-F-kv, Icn-¼nÂ

16. än.kn Nmt¡m, XpSn-bw-¹m-¡Â

17. tPmk^v, XpSn-bw-¹m-¡Â

2. _tbm-Kymkv

1. knan sI. F¨v tae-¯p-a-e-bnÂ

2. kmZn-Jv, dkn-b-a³knÂ

3. kndn-bIv tZhkym XIn-Sn-tbÂ

4. eoem½ Nmt¡m, tXm«-¯nÂ

5. Ipªp-tam³ än.-kn, hS-t¡-apdn

6. än.kn Nmt¡m XpSn-bmw-¹m-¡Â

7. tkma-\m-Y³, apf-tbm-enÂ

8. tcJm sFk-¡v, Gtgm-enÂ

9. hn.-F³ _me-N-{µ³, sh¨p-¡p-t¶Â

10. s]m¶-½, hf-bv¡Â

11. sdPo\m \ujm-Zv,- sXm-Sp-I-bnÂ

12. taml-\-N-{µ³, Ieym¬`-h³

13. j¡oe kenw, amXn-cw-]-ÅnÂ

14. PntXjv ]n. ]Wn-¡À, tImbn-¡Â

15. tim`\ cho-{µ-\m-Yv, apf-tbm-enÂ

16. ANyp-X³ \mbÀ Icn-¼nÂ

17. bq\p-kv, Ipªv a®mÀtXm«w

18. cm[m-Ir-jvW³, sh¬ta-enÂ

3. Imen-¯oä

1. kenw, I­-¯p-¦Â

2. lcn-Ir-jvW³, Ad-_n-¡p-f-¯nÃw

3. ssk\-_,- I-Sp-a-cp-Xn-bnÂ

4. APnX Ipamcn sh¬ta-enÂ

5. än.kn Ip«-¸³, tXm«p-¦Â

6. kndn-bIv tZh-ky, XIn-Sn-tbÂ

7. H.]n l_o-_v, a§c

8. tim`\ cho-{µ\mYv, apf-tbm-enÂ

9. Djm hnP-b³, apf-tbm-en-ta-{]¯v

10. ANyp-X³ \mbÀ, Icn-¼nÂ

11. IrjvW³ Cf-b-Xv, hnP-b-aTw

12. Akokv X¿nÂ

13. cho-{µ-\m-Y-]-Wn-¡À, Xmg-¯p-aTw

14. N{µ-ti-J-c-]n-Å, ]d-¸-Ån (tKm-Ip-ew)

15. hnP-b-½, tImbn-¡Â

16. tkma-\m-Y³, apf-tbm-enÂ

17. {]km-Zv, Acp¬hn-lmÀ

18. kpIp-am-c³ \mbÀ, Icn-¼nÂ

19. Pb-{io F³.-F-kv kZ\w

20. cm[m-a-Wn, I­-¯p-¦Â

21. tPmk^v XpSn-bw-¹m-¡Â

22. Ckvam-bn tXmWn-¹m-hnÂ

23. än.kn Nmt¡m, XpSn-bw-¹m-¡Â

24. apl-½-Zm-en, X¿nÂ

25. cmP³, hmg-bnÂ

26. ]oäÀ iap-thÂ, Gtgm-en-¡Â

27. Hma\ Ipamcn, ISp-a-cpXn ]p¯³hoSv

4. InWÀ sabnâ-\³kv Fkv.kn

1. X¦½ iin, ]mbn-¡p-gn-bnÂ

2. X¦-¸³, h§-f-¯nÂ

3. kp[m-a-Wn kptc-{µ³, I¿m-e-bv¡Â

4. im´-Ip-am-cn, Ipän-¹m-hnÂ

5. `mkv¡-c³, InW-äp-¦Â

5. hoSv sabnâ-\³kv Fkv.kn

1. sI.-BÀ Ip«-¸³, s]mSn-¸md

2. X¦½ cmL-h³, Ncn-hp-]p-c-bn-Sw

3. X¦½ tXmWn-¹m-hnÂ

4. kptc-{µ³ sI.-sI, tImbn-¡-ta-{]¯v

5. `mkv¡-c³, InW-äp-¦Â

6. Ipªp-tam³, XS-¯nÂ

7. tdmbn ]n. ]pXp-¸-d-¼nÂ

6. P\-d hoSv sabnâ-\³kv

1. jmPn-tam³ än.-F-¨v, sXmSp-I-bnÂ

2. im´½ kZm-in-h³, Xp­p-ap-dn-bnÂ

3. _nµp \mcm-b-W³, apf-tbm-en-ta-{]¯v

4. adn-bm½, ¹m¡Â

5. Aj-d-^v, Ip¶-¸-ÅnÂ

6. sjco^ _joÀ, Ipf-bmw-Ip-gn-bnÂ

7. imc-Zm-½, ]pjv]m-ebw

8. X¦½ Ipªq-ªv, I­-¯p-¦Â

9. tPmÀÖv s\Sp-´m-\-¯v]-d-¼nÂ

10. ^m¯na _ohn, ISp-a-cp-Xn-bnÂ

11. Paoe _ohn, a®mÀtXm«w

12. hn.-F³ _me-N-{µ³, sh¨p-¡p-t¶Â

13. Ipªp-tam³, Ipf-¯p-¦Â

14. e£van-¡p«n {]`m-I-c³, Ip¶-¯p-a-®nÂ

15. cm[m-a-Wn, I­-¯p-¦Â

16. imc-Z, Ipän-¹m-hnÂ

17. ]m¸n ]n.-H, Ipän-¹m-hnÂ

18. ]n.sP tPm¬, hne-§p-]md

19. tXmakv Ce-hp-¦Â

20. Gen-bm-½ Nmt¡m, Icn-§m-am-hnÂ

21. t__n, Gtgm-en-¡Â

22. kmZnJv dkn-b-a³knÂ

23. Zmtam-Z-c³, Xp­p-ap-dn-bnÂ

24. tkma-\m-Y³, Xp­p-ap-dn-bnÂ

25. cmP½ Hma-\-¡p-«³, sIm¨p-]p-c-bv¡Â

26. kp[m-I-c³, apf-tbm-en-ta-{]¯v

27. kpaXn, I­-¯p-¦Â

28. kptc-{µ³, Ipän-¹m-hnÂ

29. JZo-P, I­-¯p-¦Â

30. Zo]vXn {io\n-hm-k³, Ipän-¹m-hnÂ

31. Hma\ än.-]n, tXmWn-¹m-hnÂ

32. Ipªp-tam³ än.-kn, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

33. hÕ½ \mcm-b-W³, apf-tbm-en-X-S-¯nÂ

34. tacn-¡p«n tbml-¶m³ am\qcv

35. apkvX-^m, ISp-a-cp-Xn-bnÂ

36. hn.Fw tXma-kv, hne-§p-]md

37. cm[m-Ir-jvW³, sh¬ta-enÂ

38. t{Xykym½ At{]w, amcqcv

39. jmPn-, \m-c-I¯\mwIpgn-bnÂ

40. enkn tPmk-^v, a®m-d-tÈ-cnÂ

41. kqk½ ]¯m-b-]p-c-bv¡Â

42. tPmbn-¡p«n sI.sI Ipf-¯p-¦Â

7. ]ip-h-fÀ¯Â- F-kv.kn

1. s]m¶½ _m_p, ]md-bv¡-ap-dn-bnÂ

2. X¦½ cmL-h³, Ncn-hp-]p-c-bnSw

3. cmP½ _m_p, Xm¶n-¡Â

8. t]m¯p-h-fÀ¯Â Fkv.kn

1. Aw_nIm kpIp-am-c³ tImbn-¡-ta-{]¯v

2. ktcm-Pn\n X¦-¸³, sh§-f-¯nÂ

3. im´½ X¦-¸³, ]md-bv¡-ap-dnbvÂ

4. A\nXm cmP-¸³, InW-äp-¦Â

5. im´p-am-cn, Ipän-¹m-hnÂ

6. `mkv¡-c³, InW-äp-¦Â

7. \njm _n\p, Ipän-¡m-«nÂ

9. BSp-h-fÀ¯Â Fkv.kn

1. X¦½ tXmWn-¹m-hnÂ

2. e£van ]n.-H, tXm«-¯n-ap-­-¡Â

3. X¦-aWn Ip«-¸m-bn, sXm­n-then

4. im´½ X¦-¸³, ]md-bv¡-ap-dn-bnÂ

5. tamfn Ipªp-tam³, XS-¯nÂ

6. s]m¶½ `mkv¡-c³, s]mSn-¸md

7. _nµp iin,-X-S-¯nÂ

8. tPmfn Ipªp-tam³, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

10. ]T-\-apdn Fkv.kn

1. cmtJjv än.-BÀ, Xm¶n-¡Â

2. Acp¬ ]n.-BÀ, s]mSn-¸md

3. Znt\iv ]n `mkv¡-c³, s]mSn-¸md

4. ic-Wy-tamÄ iin, XS-¯nÂ

5. Zo]m sI.-F-kv, I¿m-e-bv¡Â

6. _n³kn sI.-_n, InW-äp-¦Â

7. cmtPjv _n\p, Ipän-¡m-«nÂ

11. hoSv (P-\-dÂ)

1. Aem-bmÀ dmhp-¯À, ISpa-cp-Xn-In-g-t¡-XnÂ

2. ImÀXym-b-\n, Bep-¦Â

3. cm[m-a-Wn-b½, aWn-a-e-ho-«nÂ

4. än.kn Ip«-¸³, Ncn-hp-]p-c-bnSw

5. apc-fn, apc-fn-k-Z\w

6. {]Im-iv, iymw`-h³

7. imc-Z, A¼-e-¸-d-¼nÂ

8. _m_p ]oäÀ, ]Xm-¸-d-¼nÂ

9. X¦½ Ipªq-ªv,- I-­¯p¦Â

10. A¶½ tPmÀÖv, ¹m¡Â

11. Djm kXo-jv, hS-t¡-S¯v

12. t{Kkn iap-hÂ, Gtgm-en-¡Â

13. sFjm _ohn, X¿nÂ

14. än.kn Ip«-¸³, tXm«p-¦Â

15. _m_p tbml-¶m³ Gtgm-en-¡Â

16. aRvPp-te-J, hS-¡-¯v

12 hoSv Fkv.kn

1. _m_p-tam³, Xm¶n-¡Â

2. Fw.-F³ Hma-\, Xp­n-bnÂ

13. hoSpw Øehpw Fkv.kn

1. kp\n än.-BÀ, Xm¶n-¡Â

14. ap¨-{I-hm-l\w

1. Ipªp-tam³ XS-¯nÂ

2. D®n-Ir-jvW³, sh«p-I-Ãpw-]p-d¯v

3. kenw amXn-cw-]-ÅnÂ

15. I¡qkv P\-dÂ

1. e£van-¡p«n {]`m-I-c³, Ip¶-¯p-a-®nÂ

2. apkvX-^m, ISp-a-cp-Xn-bnÂ

3. A_vZp JmZÀ, ]Xn-s\-«nÂ

4. _nµp \mcm-b-W³, apf-tbm-en-ta-{]¯v

5. I_nÀ, amXn-cw-]-Ån-bnÂ

6. Zmtam-Z-c-\m-Nm-cn, Xp­p-ap-dn-bnÂ

7. jmPn, a§c

8. jmlp lao-Zv, \mc-I-¯\mwIpgn-bnÂ

9. tcJm sFk-¡v, Gtgm-en-¡Â

10. jmPn-tam³ än.-F-¨v, sXmSp-I-bnÂ

11. imZ-c, Ipän-¹m-hnÂ

12. Ipªp-tam³ än.-kn, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

13. KoX-½, Ipän-¹m-hnÂ

14. X¦½ Ipªq-ªv, I­-¯p-¦Â

15. kmdm½ tPm¬, Gtgmen¡Â

16. eXm apc-fn, Ipän-¹m-hnÂ

17. kPn, ISp-a-cp-Xn-]p-¯³hoSv

18. tkma-\m-Y³, Xp­p-apdn-bnÂ

19. sPÊn kPn, \Sp-¸-d-¼nÂ

20. Djm kptc-jv, Ncp-hn-f-]p-¯³hoSv

21. j¡oe kenw, amXn-cw-]-ÅnÂ

22. dwe Ckvam-bnÂ, a®mÀtXm-«w

16. imco-cnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hÀ¡pÅ kvtImfÀjn-¸v.

1. _ko\ _joÀ, ]pXp-th-enÂ

2. ^m¯n-a-Xvl-\, sXmSp-I-bnÂ

17. ^e-hr-£ssX

1. PntXjv ]Wn-¡À, tImbn-¡Â

2. _o\ _m_p, ]Xm-¸-d-¼nÂ

3. kmZnJv dkn-a³knÂ

4. Paoe _ohn, a®mÀtXm-«-¯nÂ

5. t{Kkn imap-thÂ, Gtgm-en-¡Â

6. taml-\-N-{µ³, IÃym-¬`h³

7. dPo\ \ujm-Zv, sXmSp-I-bnÂ

8. kqk½ ]¯m-b-]p-c-bv¡Â

9. enkn Ipªp-tam³, Ipf-¯p-¦Â

10. A¶½ tPm¬, Ncn-hp-]p-c-bnSw

18. I¡qkv Fkv.kn

1. Ip«-¸³, s]mSn-¸md

]¨-¡dn hn¯v

1. cm[m-aWn, I­-¯p-¦Â

2. jmPn-tam³ än.-F¨v, sXmSp-I-bnÂ

3. knan sI.-F, tae-¯p-a-e-bnÂ

4. cXv\-Ip-am-cn, Acp¬hn-lmÀ

5. _o\m _m_p, ]Xm-¸-d-¼nÂ

6. kmZn-Jv, dkn-b-a³knÂ

7. sFj-¯v, ISp-a-cp-Xn-bnÂ

8. Paoe _ohn, a®mÀtXm«w

9. Aen-bmÀ dmhp-¯À, ISp-a-cp-Xn-In-g-t¡-XnÂ

10. s\kven, ISp-a-cp-Xn-bnÂ

11. hn.-F¨v ssaXo³Ip-«n, h©n-I-¸m-d-X-S-¯nÂ

12. djoZ l\o-^, ISp-a-cp-Xn-bnÂ

13. At{]w tbml-¶m³, am\qcv

14. _n\p sI.-sI, I­-¯p-¦Â

15. enÊn tPmk-^v, a®m-d-tÈ-cnÂ

16. ssaXo³ dmhp-¯À, sXmSp-I-bnÂ

17. än.-F³ Zmtam-Z-c³, Xp­p-ap-dn-bnÂ

18. ssje-P, ISp-a-cpXn Ing-t¡-XnÂ

19. _me-N-{µ³, sh¨p-¡p-t¶Â

20. eoem-½ Nmt¡m, tXm«-¯nÂ

21. kPn, ISp-a-cp-Xn-bnÂ]p-¯³hoSv

22. än.kn Nmt¡m, tXmSp-I-S-hnÂ

23. t{Xkym½ Nmt¡m, ISn-bw-Ip-t¶Â

24. ca kptc-{µ³, I­-¯p-¦Â

25. kp\nX A\nÂ, I­-¯p-¦Â

26. än.kn Nmt¡m, XpSn-bw-¹m-¡Â

27. adn-bw-_o-hn, tXmWn-¹m-hnÂ

28. Gen-bm½ Nmt¡m, Icn-§m-am-hnÂ

29. tacn-¡p-«n-tXm-akv, amcqcv

30. tPmfn sI.-hn, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

31. t{Kkn imap-thÂ, Gtgm-en-¡Â

32. enkn Ipªp-tam³, Ipf-¯p-¦Â

33. X¦½ t__n, Gtgm-en-¡Â

34. Ipª½ tXma-kv, Ce-hp-¦Â

35. X¦½, tXmWn-¹m-hnÂ

36. kmdm½ tPm¬, Gtgm-en-¡Â

37. A¶½ tPm¬, Ncn-hp-]p-c-bnSw

38. Gen-bm½ hÀ¤o-kv, sIm¶-bv¡Â

39. jnPn jn_p, a®mÀtXm«w

40. sFjm-_o-hn, a®mÀtXm«w

41. kenw, amXn-cw-]-ÅnÂ

42. e£van-¡p«n {]`m-I-c³, Ip¶-¯p-a-®nÂ

43. kmdm½ X¦-¸³, Ncn-hp-]p-c-bnSw

44. adn-bm½, ¹m¡Â

45. hn.Fw tPm¬, hne-§p-]md

46. Hma\ än.-]n, tXmWn-¹m-hnÂ

47. hn.Fw tXmakv, hne-§p-]md

48. kqk½ ]¯m-b-]p-c-bv¡Â

49. Ip«-¸³ än.-kn, tXm«p-¦Â

50. _m_p tbml-¶m³, Gtgm-en-¡Â

51. än.kn Ip«-¸³, Ncn-hp-]p-c-bnSw

52. kndn-bIv tZh-ky, XIn-Sn-tbÂ

53. cXv\-Ip-am-cn, Acp¬hn-lmÀ

54. kmZnJv, dknbma³knÂ

55. ^m¯n-am-_o-hn, ISp-a-cp-Xn-bnÂ

56. caWn _me³ ]nÅ, I-cn-¼nÂ

57. kpss_Z a®mÀtXm-«-¯nÂ

58. dloa, X¿nÂ

59. Aj-d-^v, Ip¶-¸-ÅnÂ

60. Ipªp-tam³, hf-bv¡Â

61. ca apc-fn, apc-fo-k-Z\w

62. imc-Z, Ipän-¹m-hnÂ

63. s]m¶½, hf-bv¡Â

64. taml-\-N-{µ³, Ieym¬`-h³

65. cP-\n kp[m-I-c³, apf-tbm-en-ta-{]¯v

66. tim`\m cho{µ-\m-Yv, apf-tbm-en-bnÂ

67. dPo\m \ujm-Zv, sXmSp-I-bnÂ

68. PntX-jv ]n. ]Wn-¡À, tImbn-¡Â

69. bq\pkv Ipªv, a®mÀtXm-«-¯nÂ

70. ]oäÀ imap-thÂ, Gtgm-en-¡Â

hmÀUv 13

1 I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w

1. cm[m-aWn, a[pkq[³, ]p¯³]-d-¼nÂ

2. {]n³kn _m_p, tae-®qÀ

3. {]n³kn tXma-kv, (B³kn tXma-kv,) Nntä-S¯v

4. hÕ½ tX¡-\mÂ

5. an\n kn_n, tate-S¯v

6. A¨m-½, Ipcym-t¡mkv ]gqÀ

7. jmân sk_m-Ìy³, ]m­n-am-¡Â

8. t{Xkym½ k¡-dn-bm-kv, shÅm¹mapdn-bnÂ

9. tPmfn sPbnw-kv, ate-¸Ån

2. t]m¯pIp«n hnX-cWw Fkv.kn

1. [\y kpta-jv, XpI-ep-Ip-t¶Â

2. s]m¶½ cmP-¸³, ap­³sImgp-t¸Â

3. cmP½ ]md-bv¡Â

3 ]ip-¡p«n Fkv.kn

1. an\n kPn, the³]-d-¼nÂ

ap¨{Iw

1. _nPp shÅm-¸Ån

2. lpssk³, shÅp-]p-c-bnSw

3. tXmakpIp«n tX¡-\mÂ

kvtImfÀjn¸v

1. kptc-{µ³ apª-\m«v

2. ARvP\ _nt\m-bn, amS-¸Ån

3. kpPm X¦-¸³, Aco-¸p-d¯v, aWn-ae

4. jmtcm¬ tXma-kv, Nntä-S¯v

5. tXma-kvtPmÀÖv,, Gtgm-en-bv¡Â, ]pen-¡Ãv

Pe-tk-N\ InWÀ

1. F.-F³. cmPp, Aco-]p-d¯v

2. X¦½ kptc-{µ³, X¿nÂ]-d-¼nÂ

Id-h-¸ip Fkv.kn

1. joem-i-in, XpI-ep-Ip-t¶Â, aWn-ae

2. hn\p hn.-än, thew-]-d-¼nÂ

s]®mSv hnX-cWw Fkv.kn

1. ktcm-Pn\n X¦-¸³, Aco-¸p-d¯v

2. {ioIe Fw Aco-¸pd¯v

3. Hma\ tIi-h³, sImÃmÀIp-t¶Â

4. kpa cmPp, Aco-¸p-d-¯v,

5. [\y kpta-jv, XpI-ep-Ip-t¶Â

]¨-¡dn P\-dÂ

1. tdmʽ tXma-kv,- ap-­³I-Sp-t¸Â

2. t{Xkym½ tXma-kv, Nntä-S¯v

3. Ipª½ tKm]m-e³, hen-b-Im-em-bnÂ

4. KoX-{]-kmZv. sXs¡-B-ep-¦Â

5. an\n tPmbn, Xp­n-bnÂ

6. knÔp _m_p, Aco-¸p-d¯v

7. {]n³kn km_p, tae®qÀ

8. tdmk½ hÀ¤o-kv, ]q¡\mws]mbvI-bnÂ

9. jmlnZ lpssk³, shÅp-]p-c-bnSw

10. sd³kn jmPn, shÅ-¹m-ap-dn-bnÂ

11. cm[m-aWn a[p-kq-Z-\³ \mbÀ, ]p¯³]-d-¼nÂ

12. dlna _ohn, shÅp-]p-c-bnSw

13. kpPmX sI.-BÀ, ]p¯³]-d-¼nÂ

14. Umân sk_m-Ìy³, ]m­n-am-¡Â

15. Ipª½ tPmkv, ]m­n-am-¡Â

16. tacn-¡p«n {^m³knkv, ]pfn-bv¡Â

17. A¨m½ Ipcym-t¡m-kv, ]mgqÀ

18. sjÀen tPmk-^v, shÅ-¡bnÂ

19. t{Xykym½ kJ-dn-bm-kv, shÅ-¹m-ap-dn-bnÂ

20. apl-½Zv A³km-cn, ]mcq¸-d-¼nÂ

21. amXyp, kJ-dn-bm-kv, ssItc«v

22. amXyp tUman-\nIv, Ipdpa-®nÂ

23. hÀ¤okv tUman-\n-Iv, Ipdp-a-®nÂ

^e-hr£ssX Fkv.kn hn`mKw

1. ]n.Fw caWn, Aco-¸p-d¯v, aWn-ae

2. Pbm A`n-em-jv, Aco-¸p-d¯v, aWn-ae

]«-I-PmXn hnZymÀ°n-IÄ¡pÅ ]T-\-apdn \nÀ½mWw

1. Nn©p {]km-Zv, sXm­p-th-enÂ

2. ambm tamÄ, ]m­nam-¡Â¸-d-¼nÂ

3. IuinIv hn\-b-Ip-amÀ, the-¸-d-¼nÂ

4. sFizcy N{µ³, ]\mw-]-Xm-enÂ, ]pen-¡Ãv

5. Aizn³ än k\o-jv, XpI-ep-Ip-t¶Â, ]pen-¡Ãv

6. A\´p cmtP-jv, ]md-bv¡Â, ]pen-¡Ãv

7. kPohv kt´m-jv, ]md-bv¡Â

_tbm-Kymkv

1. Pn.kn Bâ-Wn, Xp­n-bnÂ, aWn-ae

2. hÀ¤okv tUman-\n-Iv, Ipd-a-®nÂ, ]pen-¡Ãv

3. Ae-Ivkm-­À Nm­n, ]m­n-am¡Â, aWn-ae

4. ]n.sP Ipcym-t¡m-kv, ]mgqÀ

5. kptcjv sI.-F-kv, tImbn-bv¡Â, aWn-ae

6. kn_n Bâ-Wn, tate-S¯v

7. än.kn tPmbn, Xp­n-bnÂ

8. {]n³kn, tae-®qÀ

9. amXyp tUman-\n-Iv, Ipdpa-®nÂ

10. tPmkv tam³, a®q-¡c

`h\ \nÀ½mWw Fkv.kn

1. ktcm-Pn\n cmL-h³, ap­³I-Sp-t¸Â

InWÀ doNmÀÖv

1. hnP-b½ kptcjv , Aco-¸p-d¯v

2. Cchn tIi-h³, sImÃmÀIp-t¶Â

2. cmP½ {]`m-I-c³, ]md-bv¡Â

3 än.-F³ X¦-¸³, XpI-ep-Ip-t¶Â

4. hn\b-Ip-amÀ, thew-]-d-¼nÂ

5. F. F³ cmPp Aco-¸p-d¯v

6. Pbm A`n-em-jv, Aco-¸p-d¯v

hmÀUv þ14

1. Fkv.kn `h\ \nÀ½mWw

1. s]m¶½, e£w-hoSv, Idn-¡m-«qÀ

2. Fkv.kn ]T-\-apdn

1. tcJm-tamÄ hn.sI

2. X¦-¨³ ]n.-sP, ]pfn-¨p-am-¡Â

3. Úm\-Ip-amÀ kn.-än, N¡pw-aq-«nÂ

4. hnjvWp-cm-P³, Bim-cn-]-d-¼nÂ

5. A\ojv Ip«-¸³, Imªn-c-¯p-¦Â

6. kpPn¯v sI.-BÀ, ]Å-¯p-]-d-¼nÂ

7. kp[o-jvIp-amÀ hn.-kn, shÅp-Ip-t¶Â

3. sskUv hoÂL-Sn-¸n¨ kvIq«À

1. tcmlnWn tPmbn, Imªn-c-¯p-¦Â

2. Ip«-¸³, Imªn-c-¯p-¦Â

4. imco-cnI am\-knI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp¶ Ip«n-IÄ¡pÅ kvtImfÀjn¸v

1. PvRm\IpamÀ kn.-än, N¡pw-aq-«nÂ

2. aptcjv X¦³, ]pfn-¨p-am-¡Â

5. t]m¯p-Ip«n hnX-cWw

1. A½nWn X¦-¸³,. Icn-t¼menÂ

6. BSp-h-fÀ¯Â

1. cm[m-aWn, Bim-cn-]-d-¼nÂ

2. s]m¶½ X¦-¸³, If-¸p-c-bv¡Â

7 InWÀ \nÀ½mWw

1. F.-F³ hnP-b³, Bim-cn-]-d-¼nÂ

2. N{µ-Ip-amÀ hn.-hn, shÅp-Ip-t¶Â

8 Id-h-¸ip

1. At]-£-IÄ e`n-¨nÃ

P\-d hn`mKw

]¨-¡dn Irjn

1. Gen-¡p«n hÀ¤o-kv, XS-t¯Â

2. tPmkv tXma-kv, s]cp-s¼-«n-¡p-t¶Â

3. A¶½ _tk-en-bqkv

4. t{Kk½ sk_m-Ìy³, B\n-t¯m-«-¯nÂ

5. ^ntem-an\ amXyp, fm\n-t¯m«w

6. t{Xkym½ ama-¨³, a®mw-]-d-¼nÂ

7. Beo-kv, Cu«n-¡Â

8. an\n kptc-jv, sN½-c-¸-ÅnÂ

9. tPm¬ tPmk^v

10. enPn tPmk-^v, fm\n-t¯m«w

11. t{Xkym½ hÀ¤o-kv, N§m-en-¡pgn

12. _nPn Bâ-¸³, ]pfn-´d

13. tdmk½ kvIdn-b, Ad-bv¡Â

14. jmân km_p, sImÃ-dm¯v

15. Gen-bm½ _nPp, s]mcp-¶-t¡m«v

16. _ntPm jmPn, Iqh-\mÂ

17. tamfn hÀKo-kv, ]q¡\mw s]mbvI

18. Ipª½ tXma-kv, sImÃqÀ

19. tacn-Nm-t¡m, If-¸p-c-bv¡Â

20. cmPp-hÀ¤o-kv, ]q¡\mws]mbvI

21. ]n.än hÀ¤o-kv, ]pXp-¸-d-¼nÂ

22. emen-tPm¬, Ad-bv¡Â

23. sI.hn hÀ¤o-kv, Im¸n-bnÂ

24. sPÊn tP¡-_v, Im¡-\m«v

25. t{Kkn k®n, aT-¯n-]-d-¼nÂ

26. eoem-½, Imc-¡m«v

27. kme-½, Imc-¡m«v

28. tacn ]n.-sI, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

29. km_p tPm¬, sImÃ-dm¯v

ssPh-hfw

1. tkma³ ]Å-¯p-]-d-¼nÂ

2. hnP-b-Ip-amÀ sI.-BÀ, ]Å-¯p-]-d-¼nÂ

3. s_¶n F{_-lmw, sIm¡-¸pg

4. t{Xkym½ ama-¨³, a®mw-¼-d-¼nÂ

5. BâWn tXma-kv, ]qh-¡pfw

6. amXyp ]n.sI, ]me-aq-«nÂ

7. enÃn-¡p«n tPmk-^v, Be-¸m«v

8. tPm¬ tPmk-^v, Ad-bv¡Â

9. Gen-bm½ _nPp, s]mcp-¶-t¡m«v

10. tacn-Nm-t¡m, If-¸p-c-bv¡Â

11. _ntPm jmPn, Iqh\mÂ

12. _nPn Bâ-¸³, ]pfn-´d

13. tPm¬ tPmk-^v, Ad-bv¡Â

14. knÔp sPbnw-kv, Im«p-]m-e¯v

15. t{Kbvk-½ sk_m-Ìy³

16. Nn¶½ tXma-kv, Xp­-¯nÂ

17. an\n kptc-jv, sN½-c-¸-Ån-bnÂ

I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w

1. eoem½ hÀ¤o-kv, Im«n-Ip-f-¡m-«nÂ

2. enÃn-¡p«n tPmk-^v, Be-¸m«v

3. än³kn hÀ¤o-kv, ]me-aq-«nÂ

4. B\n-jm-Pn, Xp­¯nÂ

5. BâWn tXma-kv, ]qh-¡pfw

6. PÊn amXyp, ]me-aq-«nÂ

7. t{Xkym½ ama-¨³, a®mw-¼-d-¼nÂ

8. emen tPm¬, Ad-bv¡Â

9. Ipªp-tam³, am\mw-Ip-gn-bn (tPm-k^v amXyp)

10. enʽ amXyp, Xp­¯nÂ

11. tacn ]n.-sI, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

12. tPmfn sPbnw-kv, ate-¸-ÅnÂ

£oc IÀj-IÀ¡pÅ C³skâohv

1. sI.hn Ipªp-tamÄ, apcn-§-bnÂ

2. sPÊn amXyp,- ]m-e-aq-«nÂ

3. eoem½ tPmk-^v, Im«n-¡p-f-¡m-«nÂ

4. B\n-jm-Pn, Xp­-¯nÂ

5. sI.Fw tPmk-^v, Iq´m-\¯v

6. sPbnwkv tPmk-^v. h«w-sXm-«n-bnÂ

7. F.än Nmt¡m, Bbne

8. sI.hn hÀ¤o-kv, Im¸n-bnÂ

9. ]n.än hÀ¤o-kv, ]pXp-¸-d-¼nÂ

10. tXmakv tXma-kv, sN½-c-¸-Ån-bnÂ

11. än³kn hÀ¤o-kv, ]me-aq-«nÂ

12. tPmtam³ tPmk-^v, s]mcp-¶-t¡m«v

13. BâWn tXmakvv, ]qh-¡pfw

14. sPbnwkv tPmk-^v, ate-¸-ÅnÂ

_tbm-Kymkv

1. tZh-kym-Nmt¡m, s]cp-¶-t¡m«v

2. tdmk½ tPmkv, Im¡-\m«v

3. ssekm-½, sIm­qÀ

4. F.sP. tPm¬, B¡m-«p-]-d-¼nÂ

5. enPn tPmk-^v, fm\n-t¯m«w

6. enÃn-¡p«n hÀ¤o-kv, If-¸p-c-bv¡Â

7. ^ntem-an\ amXyp,- fm-\n-t¯m«w

8. km_p tPm¬, sImÃ-dm¯v

9. än.F Ipcy³, XpSn-bw-¹m-¡Â

10. A¶½ tPmk-^v, Iq´m-\¯v

11. em sk_m-Ìy³, tate-apdn

12. sdPo\, Npgn-Ip-t¶Â

13. jmPn, tXm«-¯nÂ

14. tPmk^v amXyp, hmfn-¹m-¡Â

]SpX-Ipfw

1. at\mPv tXma-kv, Im«p-]m-e¯v

2. tdmk½ tPmk-^v, Xp­-¯nÂ

3. an\n kptc-jv, sN½-c-¸-ÅnÂ

4. F.Fw tPmk^v Be-¸m«v

5. km_p tPm¬, sImÃ-dm¯v

6. tacn ]n.-sI, hS-t¡-ap-dn-bnÂ

am\-knI imco-cnI shÃn-hn-fn-I-fpÅ Ip«n-I-fpsS kvtImfÀjn-¸v.

1. Znhym ]n Zmtam-Z-c³, ]Xm-ep-]-d-¼nÂ

2. {IntÌm tPm¬, Ad-bv¡Â

3. {]n³kv tPmkv, ho«n-bm-¦Â

hmÀUv 15

]¨-¡dn Irjn

1. sPÊn-tPm-Wn, ]m­n-am-¡Â

2. kmen-hÀ¤o-kv, ]d-bm-¦Â

3. tdmk½ tXma-kv, sNdn-b-t\m-enbv¡Â

4. im´½ iin, ]pc-¯-d-bv¡am¡Â

5. tamfn tPmkv, sImÅn-¡p-f-hnÂ

6. sI.hn cmP-½, hnf-hn-\mÂ

7. t{Kkn-¡p-«n,- sh-¨qÀ

8. enÃn-¡p«n hÀKokv, Iq\w-Ip-t¶Â

9. tamfn-¡p«n tkmP³, ]d-bn-S-¯nÂ

10. sdPn tamÄ än.-hn, Ipf-§c

11. kqk-½ tPmÀÖv, s\Ãp-th-en-bnÂ

12. Ia-em-tkm-a³, ]pXp-]-d-¼nÂ

13. A\nX kn.-F-kv, Ip«n-tÈcn

14. enkn-tdm-bn-kv, IS-t´m«v

15. tacn-¡p«n tPmk-^v, apÃ-¯-e-tÈ-cn-bnÂ

16. ^ntem-an\ tPm¬, Nntä-S¯v

17. enkn Bâ-Wn, tN\-¡p-gn-bnÂ

18. _n¶n Bâ-Wn, Xp­n-bnÂ

19. {]nb _nPp, tXm«p-]p-d¯v

20. tacn hÀKo-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

21. tkmfn _n\p, Npgn-Ip-t¶Â

22. Hma\ F.-sI, ]pc-¯-d-bv¡-am-¡Â

23. _n³kn tXmakv, ss]t§m«v

24. Djm-hm-kp-tZ-h³, sIm¡-¸p-g-¸-d-¼nÂ

25. tPmfn sk_m-Ìy³, a¦-¯m\w

26. tjÀfn tPmk-^v, ]me-¡p-Sn-bnÂ

27. _n\ne tPmk-^v, Xm¶n-hn-f-]p-¯³hoSv

28. an\n amXyp,- tX-¡-\mÂ

29. efn-Xmw-_nw-I, ]cp-¯-¸md

30. ^ntem-an-\, Xp­-¯nÂ

31. efn-X-Ip-am-cn, s\Spw-¼p-d¯v

32. Pb-e-£van, ]p¯-d-bv¡-am-¡Â

33. im´-½, s\Spw-¼p-d¯v

34. _nµp-_n-Pp, tate-S¯v

35. ssj\n-k-Pn,-ta-te-S¯v

36. \nan -_n-t\m-bn, Gdt¯-S¯v Ing-t¡-XnÂ

37. sP³kn Bâ-Wn, B¡m«v

38. sPkn amXyp, ]m­nam-¡Â

39. tamfn amXyp,- a-RvPp-h-Ån-bnÂ

40. Djm-tam-l-\³, tXm«p-]p-d¯v

41. cm[m-aWn cmP³, tN\-Ip-gn-bnÂ

42. ip`-A-\q-]v, sIm­-\m«v

43. Ge½ tXma-kv, sNä-bnÂ

44. Gen-bm½ sPbnw-kv, Ipf-§c

45. tZhky tPmk-^v, tX¡-\mÂ

46. än.-F³ Hma-\, sXm«n-bnÂ

47. efn-X-Ip-am-cn, s\Spw-¼p-d¯v

48. tacn½ tPmkv, aqt¯-S¯v

49. t{Kkn-¡p-«n, ]m­n-am-¡Â

ssPh-hfw

1. hÀKokv ]n.kn ]d-bm-¦Â

2. ^ntem-an\ tXma-kv, Xp­-¯nÂ

3. tamfn-¡p«n tkmP³, ]d-bn-S-¯nÂ

4. tPmfn sk_m-Ìy³, a¦-¯m\w

5. tdmbnkv tPmk-^v, IS-t´m«v

6. sNdn-bm³ Ipªv, ss]t§m«v

7. tXmakv kn.-sP, sNdn-b-t\m-en-bv¡Â

8. sPkn tPmWn, ]m­n-am-¡Â

9. tPmk-^v, apÃ-¯-e-tÈ-cn-bnÂ

10. tacn hÀKo-kv, XpSn-bw-¹m-¡Â

12. _n¶n Bâ-Wn, Xp­n-bnÂ

13. sI.-Fkv tPmk-^v, sImÅn-¡p-f-hnÂ

14. Fw.hn Bâ-Wn, tate-S¯v

15. BâWn tPmk-^v, B¡m«v

16. am¯p-¡p«n Ipcp-hn-f, ]m­n-am-¡Â

17. t{Kkn-¡p-«n, sh¨qÀ

18. _n³kn tXma-kv, sIm¨p-]m-t§m«v

19. Nmt¡m sNdn-bm³, Xmg¯v ho«nÂ

20. Hma\ Sn.-F³, sXm«n-bnÂ

21. im´-½, s\Spw-¼p-d¯v (]-Ån-¸p-d-¯v)

22. tacn½ tPmkv, aqt¯-S¯v

23. A\nX kn.-F-kv, Ip«n-tÈcn

24. efn-X-Ip-am-cn, s\Spw-¼p-d¯v

25. Nm­n (t{K-kn-¡p-«n), ]m­n-am-¡Â

_tbm-Kymkv ¹mâv

1. tdmbnkv tPmk-^v, IS-t´mSv

2. hÀ¤okv ]n.-kn, ]d-bm-¦Â

3. sNdn-bm³ Ipªv, ss]t§m«v

4. tPmWn ]n.-kn, ]m­n-am-¡Â

5. Pn½n än. tXma-kv, aWn-a-e-¸-d-¼nÂ

6. sI.-F-kv tPmk-^v, sImÅn-¡p-f-hnÂ

7. kPn Bâ-Wn, tate-S¯v

8. tPm¬ sI.-kn, Nntä-S¯v

9. tPmfn sk_m-Ìy³, a¦-´m\w

10. tjÀfn tPmk-^v, Nme-¡p-Sn-bnÂ

11. sI.kn hÀKo-kv, Iq\w-Ip-t¶Â

InWÀ doNmÀÖnwKv

1. Iaem tkma³, ]pXp-¸-d-¼nÂ

2. im´-½, cmtIjv `h³

s]®mSv hnX-cWw

1. s]m¶½ `mkv¡-c³, Icn-bn-e-¡pfw

]T-\-apdn

1. Bcym-tam-l-\³, ]Sn-ªm-sd-ap-dn-bnÂ

2. A\p-]a Zmkv, Xm¶n-¡-¸m-d-bnÂ

3. km{µm-km-P³, sIm«-\-«n-bnÂ

4. PnjvWp F.sP, Aco-¸p-d¯v

5. k_n³ F.-Fkv, Aco-¸p-d¯v

6. kvarXn hnP-b³, Aco-¸p-d¯v

7. A\ojv A¸p-¡p-«³, Im¸n-bnÂ

£oc-IÀjIÀ¡v C³skâohv

1. hnP-b½ sI.-F³, HmXd

2. ktcm-Pn-\nb-½, ae-taÂ

3. tXmakv kn.-sP, sNdn-b-t\m-en-bv¡Â

4. s_¶n, tX¡-\mÂ

5. Zo]-Iv, ]pc-¯-d-bv¡-am-¡Â

6. ]pjv]-Ip-am-cn, ]cp-¯-¸md

7. sI.kn hÀKo-kv, Iq\w-Ip-t¶Â

8. kqk½ tPmÀÖv, s\Ãp-th-en-bnÂ

9. tkmfn _n\p, Npgn-Ip-t¶Â

10. am¯p-¡p«n Ipcp-hn-f, ]m­n-am-¡Â

11. tPmk-^v, GÀt¯-S¯v Ing-t¡-XnÂ

12. \njn _nt\m-bn, GÀt¯-S¯v Ing-t¡-XnÂ

13. im´½ iin, ]pc-¯-d-bv¡-am-¡Â

14. F.hn ^nen-¸v, Ag-I¯v

15. knPp Bâ-Wn, tate-S¯v

Pe-tk-N\ InWÀ

1. X¦-¸³ sI.sI, IÃqÀsX-t¡-XnÂ

^e-hr-£ssX hnX-cWw

1. Aw_nI X¦-¸³, IÃqÀ sXt¡-XnÂ

sshIeyapÅ-hÀ¡v sskUv hoÂL-Sn-¸n¨ kvIq«À

1. X¦-¸³ hn.-sI, B\n-th-enÂ

2. PnXm-tamÄ tKm]m-e-Ir-jvW³, ]p¯³]p-c-bv¡Â

t]m¯p-Ip«n hnX-cWw

1. kc-k½ cmPp, thew-]-d-¼nÂ

2. Ia-em-tkm-a³, ]pXp-]-d-¼nÂ

imco-cnI am\-knI shÃn-hn-fn-IÄ t\cn-Sp¶hÀ¡v kvtImfÀjn¸v

1. sshimJv BÀ \mbÀ, ]cp-¯-¸md

2. Znhy cmP³, tN\-¡p-gn-bnÂ

3. F_n³ APn-Xv, Ipf-§c

I¶p-Ip«n ]cn-]m-e\w

1. im´-½-i-in, ]pc-¯-dbv¡am-¡Â

2. Hma\ ]n.-sI, ]pc-¯-d-bv¡-am-¡Â

3. kpa-Xn-b-½, If-cn-ap-dn-bnÂ

4. tkmfn _nPp, Npgn-Ip-t¶Â

5. tPmfn sk_m-Ìy³, a¦-¯m\w

6. cm[m-aWn cmP³, tN\-¡p-gn-bnÂ

7. tdmk½ tXma-kv, sNdn-b-t\m-en-bv¡Â

8. ktcm-Pn-\n-b-½, ae-taÂ

9. _n\p knPp, tate-S¯v

10. sPkn amXyp, ]m­n-am-¡Â

11. tamfn amXyp, a©p hÅn-bnÂ

12. kqk½ tPmÀÖv, s\Ãp-th-en-bnÂ

13. tamfn-¡p«n tkmP³, ]d-bn-S-¯nÂ