ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി അപ്പീല്‍ ‍പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ സാധ്യത പട്ടിക

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം

LIFE Mission title

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി (LIFE - Livelihood , Inclusion and Financial Empowerment)

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം


ഭവനരഹിതരായവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരായവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ കരട് പട്ടിക  (Draft list of Land & House)

മണിമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരശിലാ സ്ഥാപനം

1q9a26361

മണിമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന സേവനങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

1)  ജനന മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്                                 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക new

2)  പൊതു വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍            ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക new

3)  കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്      ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക new

4)  കെട്ടിട നികുതി അടവാക്കല്‍                          ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക new

5) വിവിധ പെന്‍ഷനുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍       ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക new

ഇ-പേമെന്‍റ്

epayment1

മണിമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇ-പേമെന്‍റ് സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നികുതിദായകര്‍ക്ക് വസ്തു നികുതി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വരാതെ തന്നെ ഓണ്‍ലൈനായി ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

E-Pay

ലൈസന്‍സികളുടെ ലിസ്റ്റ് 2017-18

D&O

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

മേല്‍വിലാസം

മണിമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം
കറിക്കാട്ടൂര്‍ പി.ഒ.
കോട്ടയം ജില്ല
പിന്‍-686544
ഫോണ്‍ -04828  247126
email: manimalagpktm@gmail.com
പ്രസിഡന്‍റ് (ഔദ്യോഗിക ഫോണ്‍ നമ്പര്‍) - 9496044740
സെക്രട്ടറി (ഔദ്യോഗിക ഫോണ്‍ നമ്പര്‍) - 9496044741

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2015-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Karadu list 2015

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 2010
പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 2015