വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

  1. തൊഴിലില്ലായിമ വേതനം
  2. വിവാഹ ധന സഹായം
  3. വിവിധ തരം പെന്‍ഷനുകള്‍