പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്

:

വാമനപുരം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

33.34
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

32065
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15747
സ്ത്രീകള്‍

:

16318
ജനസാന്ദ്രത

:

961
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1036
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.07
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.24
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.14
Source : Census data 2001