സമുഹ അടുക്കള വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവര്‍

മാണിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലോക്ക് ഡൌണ്‍ കാലത്ത് സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്കി വരുന്നവരുടെ പട്ടിക click the link below

community-kitchen-food-supply-beneficiary-list-20202