കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധം - വാര്‍ഡ്തല നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

Posted by g010408 | Posted in Uncategorized | Posted on 26-04-2020

0

covid-ward-wise-nodel-officer-proceedings

സമുഹ അടുക്കള വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവര്‍

Posted by g010408 | Posted in Uncategorized | Posted on 20-04-2020

0

മാണിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലോക്ക് ഡൌണ്‍ കാലത്ത് സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്കി വരുന്നവരുടെ പട്ടിക click the link below

community-kitchen-food-supply-beneficiary-list-20202

Covid Help Desk - Proceedings

Posted by g010408 | Posted in Uncategorized | Posted on 20-04-2020

0

Covid Help Desk -Proceedings