കരിങ്കല്‍ / ചെങ്കല്‍ ക്വാറികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്തില് കരിങ്കല്‍ / ചെങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല