ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 രാജേഷ്കുമാര്‍ ടി സെക്രട്ടറി
2 മുഹമ്മദ്‌ റഫീക്ക് പി അസി:സെക്രട്ടറി
3 ബിന്ദു യു വി ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 അക്കൌണ്ടന്റ്
5 രാജീവന്‍ കൊല്ലനാണ്ടി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 മോഹനന്‍ എന്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
7 ശാന്തകുമാരി വി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
8 ലിജിന്‍ കൂഞ്ഞങ്ങോടന്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
9 മധുസൂദനന്‍ ചെറിയാക്കടവന്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
10 ദീപ കെ കെ ക്ളര്‍ക്ക്
11 വിനോദന്‍ കരക്കാട്ട് ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്
12 ശശിധരന്‍ കൂറാറ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍