പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്  

:

കൂത്തുപറമ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

33.31 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

 
ജനസംഖ്യ

:

29766
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14492
സ്ത്രീകള്‍

:

15274
ജനസാന്ദ്രത

:

894
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1054
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.79
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.94
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.88
Source : Census data 2001