മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 പി. സി. കുഞ്ഞിരാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 1963-79
2 ഓടങ്കി അച്ചുതന്‍ 1979-84
3 ടി. ബാലന്‍ 1988-2000
4 എം. കെ. സുധീര്‍ കുമാര്‍ 2000-2005
5 ടി പി വസന്ത 2005-2010
6 ഷാജി കരിപ്പായി 2010-2015