2017 ല് ഇതുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മറ്റികളുടെ വിവരങ്ങള്