2017 ല് ഇതുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റികളുടെ വിവരങ്ങള്