ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

വാര്‍ഡ് വിഭജനം

മംഗലം, കൂട്ടായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംസ്ഥാന ഡിലിമിറ്റേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ അംഗീകരിച്ച  കരട് വാര്‍ഡ് വിഭജനം വിജ്ഞാപനവും അനുബന്ധങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

വാര്‍ഡ് വിഭജന വിജ്ഞാപനം

2015 ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2015 വര്‍ഷത്തെ 20 വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് Download ചെയ്യാവുന്നതാണ്

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015


2014-15 BUDGET SUMMARY

Budget-2014-15

2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുുടെ വിവരങ്ങള്‍

വികലാംഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പട്ടികജാതി യുവതികള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം

പശു വളര്‍ത്തല്‍(ജനറല്‍)

പശു വളര്‍ത്തല്‍ (പട്ടികജാതി)

കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍(വനിത)

തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം(ജനറല്‍)

തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം(എസ്.സി)

ജീവനക്കാര്യം

പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/ഉത്തരുവുകള്‍ - വിശദാംശങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍