മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും ചുമതലകളും

Staff Details

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

Implementing Officerwise Expenditure Report

ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ലഭ്യമായ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍

2017 ജൂലൈ മാസത്തില്‍ മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ലഭ്യമായ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

Building-details

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - ലൈഫ് മിഷന്‍ - സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും , ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  01/08/2017 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധനക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അംഗന്‍വാടികള്‍ , ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാണ് . ആയതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  കരട് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്‍

തപാല്‍ മേല്‍വിലാസം -  മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മംഗലം (പി.ഒ),തിരൂര്‍ ബ്ലോക്ക്

മലപ്പുറം(ജില്ല) പിന്‍-676561

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍                  - 04942568452

സി യൂ ജി ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ -9496047963

ഇമെയില്‍ ഐഡി           - mpmmangalamgp@gmail.com

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ജീവനക്കാര്‍

staff

ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

വാര്‍ഡ് വിഭജനം

മംഗലം, കൂട്ടായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംസ്ഥാന ഡിലിമിറ്റേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ അംഗീകരിച്ച  കരട് വാര്‍ഡ് വിഭജനം വിജ്ഞാപനവും അനുബന്ധങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

വാര്‍ഡ് വിഭജന വിജ്ഞാപനം

2015 ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2015 വര്‍ഷത്തെ 20 വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് Download ചെയ്യാവുന്നതാണ്

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015


2014-15 BUDGET SUMMARY

Budget-2014-15