വിവരവകാശ നിയമം 2005

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍


ശ്രീമതി സുജാത.ആര്‍

സെക്രട്ടറി , മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ ജയകുമാര്‍

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് , മംഗലം ഗ്രാപഞ്ചായത്ത്

അപ് ലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീ മുഹമ്മദ് ചെമ്മല

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ പഞ്ചായത്ത് , മലപ്പുറം

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത്തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

ഭവന വൈദുതീകരണം(ജനറല്‍)

ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങല്‍

ആട് വിതരണം(എസ്.സി)

ആട് വിതരണം (ജനറല്‍)

ഇടവിള കൃഷിക്ക് കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ നടീല്‍ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം

എസ്.സി വികലാംഗര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

കുടുംബശ്രീ പേപ്പര്‍ ബാഗ് നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്

കുടുംബശ്രീ കാറ്ററിംഗ് സര്‍വീസ്

കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍(വനിത)

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിന് സബ്സിഡി

ജലസേചനത്തിന് പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം

നെല്‍കൃഷിക്ക് വിത്ത്,രാസവള വിതരണവും പണിക്കൂലിയും

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഗ്രോബാഗ് വിതരണം

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വിത്ത്, ജൈവവളം വിതരണവും പണിക്കൂലിയും

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക്

പട്ടികജാതി പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം

പട്ടികജാതി യുവതികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഗില്‍നെറ്റ്

വാഴകൃഷിക്ക് രാസവള വിതരണം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും ചുമതലകളും

Staff Details

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

Implementing Officerwise Expenditure Report

ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ലഭ്യമായ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍

2017 ജൂലൈ മാസത്തില്‍ മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ലഭ്യമായ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

Building-details

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - ലൈഫ് മിഷന്‍ - സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും , ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  01/08/2017 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധനക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അംഗന്‍വാടികള്‍ , ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാണ് . ആയതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  കരട് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്‍

തപാല്‍ മേല്‍ വിലാസം

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മംഗലം(പി.ഒ), തിരൂര്‍ ബ്ലോക്ക്

മലപ്പുറം(ജില്ല), പിന്‍-676561

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

0494-2568452

സിയുജി ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

9496047963

ഇമെയില്‍ ഐഡി

mpmmangalamgp@gmail.com

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ജീവനക്കാര്‍

staff

ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

വാര്‍ഡ് വിഭജനം

മംഗലം, കൂട്ടായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംസ്ഥാന ഡിലിമിറ്റേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ അംഗീകരിച്ച  കരട് വാര്‍ഡ് വിഭജനം വിജ്ഞാപനവും അനുബന്ധങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

വാര്‍ഡ് വിഭജന വിജ്ഞാപനം