പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

വണ്ടൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

84.67 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

39632
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

20016
സ്ത്രീകള്‍

:

19616
ജനസാന്ദ്രത

:

378
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1013
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.77
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.10
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.44
Source : Census data 2011