ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2013-14

വീട് നിര്‍മ്മാണം- ജനറല്‍

വീട് നിര്‍മ്മാണം- വനിത

വീട് പുനരുദ്ധാരണം- ജനറല്‍

വീട് പുനരുദ്ധാരണം- എസ്.സി

………………………………….

സൈക്കിള്‍ വിതരണം- എസ്.സി

എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫൈബര്‍ കസേര, സ്റ്റീല്‍ മേശ വിതരണം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം

……………………………….

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി

തെങ്ങ് കയറ്റ ഉപകരണത്തിന് സബ്സിഡി

വാഴകൃഷിക്ക് ജൈവവളത്തിന് സബ്സിഡി

ജലസേചനത്തിന് കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് സബ്സിഡി

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കുറ്റിപ്പമ്പിന് സബ്സിഡി

……………………………….

ആട് വളര്‍ത്തല്‍- എസ്.സി- വനിത

ആട് വളര്‍ത്തല്‍- എസ്.ടി- വനിത