മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015 ലെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് 19 വാര്‍ഡുകളുടെ കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് http://lsgelection.kerala.gov.in/eroll/public എന്ന സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്