പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

2015 ഡിസംബര് 19 ന് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില് വന്നു