ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2017 - 2018

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

എസ്.റ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

എസ്.റ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പാല്‍ ഇന്‍സെന്‍റീവ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍

നെല്‍ കൃഷി ഗുണഭോക്താക്കള്‍

വാഴ കൃഷി ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പച്ചക്കറി കൃഷി ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - എസ്.സി

വാഴ, പച്ചക്കറി ഗുണഭോക്താക്കള്‍