കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് - 2017-18 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് -2018-19

ലേല പരസ്യം

മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മമ്പാട് ടൌണിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ മുറികളുടെ ലേലം 15/07/2020 ന് ബുധനാഴ്ച പകല്‍ 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നു.
നോട്ടീസ്

ലേലപരസ്യം

ലേല നോട്ടീസ് മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങള്‍ 27/05/2020 നു പകല്‍ 11 മണിക്കും, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കടമുറികള്‍ 29/05/2020 നു പകല്‍ 11 മണിക്കും ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

കോവിഡ് - 19 സൌജന്യമായി ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് അര്‍ഹതയുള്ള അഥിതി തൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിക

അഥിതി തൊഴിലാളികള്‍

കോവിഡ് - 19 - ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയുന്ന അഗതികള്‍, അസുഖ ബാധിതര്‍ എന്നവരില്‍ സൌജന്യമായി ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് അര്‍ഹതയുള്ളവരുടെ പട്ടിക

അഗതികള്‍, അസുഖ ബാധിതര്‍

ഇലക്ഷന്‍ - 2020 - വോട്ടര്‍ പട്ടിക (കരട്)

https://drive.google.com/drive/folders/10jZzG4jEyKO5uvkU15yxNMoTXdECETie?usp=sharing

ജനകീയാസൂത്രണം - 2019 - 20 വര്‍ഷത്തെ അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019 - 20 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്

ബജറ്റ് - 2018 - 19

ബജറ്റ് -2018-19

ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് ഡിസംബര്‍ 2017

ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് ജനുവരി 2018

Election Voters List 2015 (ഇലക്ഷന്‍ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് - 2015)- (കരട്)

മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015 ലെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് 19 വാര്‍ഡുകളുടെ കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് http://lsgelection.kerala.gov.in/eroll/public എന്ന സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്