ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-2020

gunabhokthru-list

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 2018-19 അധിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

additional-list

മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

beneficiary-list-final

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടേയും ,ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും
ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ /ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് വരവു ചിലവു കണക്കുകള്‍
മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍/സബ്സിഡികള്‍-അവയുടെ നടത്തിപ്പ് രീതി,ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ -ഇവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പദ്ധതികള്‍ /പ്രോജക്ടുകള്‍ എന്നവയില്‍ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018-19 വര്‍ഷം വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍
മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുള്ള ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര്,ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ,ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ള കരങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ ലൈസന്‍സികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

സകര്‍മ്മയില്‍ കൂടിയ കമ്മറ്റികളുടെ എണ്ണം 35, 20.06.2018 വരെ കൂടിയ മീറ്റിംഗുകള്‍


വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

ഷെഡ്യൂള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് 1
ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്
ഇന്‍കം ആന്‍റ് എക്സ്പെന്‍റിച്ചര്‍
ഇന്‍കം ആന്‍റ് എക്സ്പെന്‍ററിച്ചര്‍
റെിപ്റ്റ് ആന്‍റ് പെയിമ്ന്‍റ്
റെസിപ്റ്റ് ആന്‍റ് പെയിമെന്‍റ് 1
ട്രയല്‍ ബാലന്‍സ്

മല്ലപ്പള്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീകരണം- ഗ്രാമസഭാ യോഗം

gramasabha-notice

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഗ്രാമസഭ സംബന്ധിച്ച്

gramasabha

മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികളുടെ എണ്ണം 19


2015 പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

ward1-ps12ward2-ps12ward3-ps12ward3-ps22ward4-ps12ward4-ps22ward-52ward-62ward-7-ps12ward-7-ps22ward-82ward-92ward-102ward-112ward12-ps12ward12-ps22ward-13-ps12ward-13-ps22ward-142

Older Entries »