കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

community-kitchen1

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം

lifemission2

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20 Beneficiary List

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

അറിയിപ്പ്

NOTICE

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

auction

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

വിലാസം

മലയാറ്റൂര്‍-നീലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തപാല്‍ വിലാസം : മലയാറ്റൂര്‍-നീലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നീലീശ്വരം പി.ഒ, കാലടി വഴി

നീലീശ്വരം, പിന്‍ - 683574

ഇ-മെയില്‍ വിലാസം : malayattoorneeleeswaramgp@gmail.com

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0484-2462237

സെക്രട്ടറി നമ്പര്‍ : 9496045735

പ്രസിഡന്‍റ് നമ്പര്‍‍ : 9496045734

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പീല്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ഭൂരഹിതര്‍-ഭവനരഹിതര്‍

ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Read the rest of this entry »