ഇലക്ഷന്‍ 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 2 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 2 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 3 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 3 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 4 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 4 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 5 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 5 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 6 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 6 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 7 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 8 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 9 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 9 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 10 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 10 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 11 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 11 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 12 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 12 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 13 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 14 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 15 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 15 ബൂത്ത് 2
വാര്‍ഡ് 16 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 17 ബൂത്ത് 1
വാര്‍ഡ് 17 ബൂത്ത് 2

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »