വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2017-2018

2018-2019

കോവിഡ് 19 - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

2019-20 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ വനിത

കോഴിയും കൂടും - എസ് സി

തീറ്റപ്പുല്‍ കൃഷി

തൊഴുത്ത് നവീകരണം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - എസ് സി

സമഗ്ര തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം


BUDGET 2019-2020

Statement

2018-19 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

കൃഷി

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

കട്ടില്‍ ജനറല്‍

കട്ടില്‍ - എസ്.സി

കട്ടില്‍ - എസ്.ടി

മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - ജനറല്‍

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - എസ്.ടി

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് - എസ്.സി

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്- എസ്.ടി

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത അന്തിമ ഗുണഭോക്ത മുൻഗണനാ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള അന്തിമ മുൻഗണനാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത അന്തിമ ഗുണഭോക്ത മുൻഗണനാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള അന്തിമ മുൻഗണനാ പട്ടിക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2017-18

Benificiary List- 2017 - 2018

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ പദ്ധതി

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി

അപ്പീല്‍ (അര്‍ഹരായവര്‍)

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

കരട് (അര്‍ഹരായവര്‍)

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

AFS Report 2016-17

Report

AFS 2015-16

AFS 2015-16

Older Entries »