ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം ഉദ്‌ഘാടനം 2018 നവംബർ 14 ന്

മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം1മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം 2മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം 3മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം 4

മല്‍സ്യകൃഷിയില്‍ മികച്ച തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

dsc_9084-1dsc_9060-1

കാസറഗോഡ്ജില്ലയില്‍  മല്‍സ്യകൃഷിയില്‍ മികച്ച തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ബഹു.ഫിഷറീസ്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയില്‍ നിന്നും മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശശീന്ദ്രന്‍ മടിക്കൈ, അക്വ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ അജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണന്‍, മത്സ്യകര്‍ഷകന്‍ വിജയന്‍ എന്നിവര്‍ അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

മഴപ്പൊലിമ - മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മഴപ്പൊലിമ - മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മഴപ്പൊലിമ - മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്


2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക

2018-19 വികലാംഗ൪ക്ക് സ്കോള൪ഷിപ്പ്

എസ് ടി ഭവനപുനരുദ്ധാരണം

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉപരിപഠനം

എസ് സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

എസ്.ടി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണം

എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉപരിപഠനം

എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം

എസ്.ടി വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്

തീറ്റപ്പുല്‍ കൃഷി

കുടുംബശ്രീ വനിതകള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണം

തെങ്ങിന് ജൈവവളം

തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍

നെല്‍ക്കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് കോഴി ഫാം

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

മുച്ചക്രവാഹനം

വിദേശ തൊഴില്‍ ധനസഹായം

ഹരിതഭവനം

വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി 2017

ശ്മശാനം, അറവ്ശാല സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

ശ്മശാനം, അറവ്ശാല സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക , ഡിമാന്‍റ്, കളക്ഷന്‍, ബാലന്‍സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്-2016-17

income-and-expenditure2income-and-expenditure3receipt-and-paymentrptbalance-sheet-schedulerptbalancesheetschedulerptincomeandexpendituredcb-2016-173

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

ബജറ്റ് 2017-18

ബജറ്റ് 2017-18 വരവുകള്‍

ബജറ്റ് 2017-18 ചെലവുകള്‍

ധനകാര്യസ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

ധനകാര്യസ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി -2017