ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ ,ബി ആര്‍ സി സെന്‍റെര്‍

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിലവില്‍ ഒരു ബഡ്സ് സ്ക്കൂളും, ഒരു ബി ആര്‍ സി സെന്‍റെര്‍ പ്രവത്തികുന്നു .ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫിസിനു അടുത്ത് ആയിട്ട് ഉളിയതട്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത്

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും ഹാജര്‍ നിലയും

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും

പ്രൊജക്റ്റ്‌കളുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് (04/2017) വരെ

പ്രൊജക്റ്റ്‌കളുടെ  വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്  ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ombudsman

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ സാമുഹിക പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.കർഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

2.വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍
3. വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍
4. അവിവാഹിതരായ 50 വയസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍
5.വിധവപെന്‍ഷന്‍

DENGU FEVER

DENGU FEVER

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അംഗനവാടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

https://drive.google.com/open?id=0B7Vn4yihPSdWUlpJa2piNjNmaWc

പകല്‍ വീട്

പകല്‍ വീട്കളുടെ എണ്ണം ,സ്ഥിതി ചെയുന്ന സ്ഥലം എന്നി വിവരങ്ങള്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആശ്രയ 2 -ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ആശ്രയ 2 -ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ  പട്ടിക

2017-18 ല്‍ ഇന്നുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം തിയതി /2017-18 ല്‍ ഇന്നുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്ഡിം ഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം കൂടിയ തിയതി

2017- 18 ല്‍ ഇന്നുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം തിയതി

2017-18 ല്‍ ഇന്നുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം കൂടിയ തിയതി

DATE

TOTAL

HEALH AND EDUCATION

WELFARE STANDING COMMITTEE

FINANCE STANDING COMMITEE

21/01/17

31/01/17

21/01/17

21/01/17

02/02/17

12/02/17

15/02/17

10/02/17

13/02/17

22/03/17

23/03/17

22/03/17

28/02/17

22/04/17

22/04/17

22/04/17

08/03/17

17/05/17

18/05/17

22/05/17

23/03/17

27/05/17

27/05/17

27/05/17

28/03/17

19/06/17

17/06/17

20/06/17

06/04/17

18/07/17

19/07/17

21/07/17

28/04/17

19/07/17

19/8/17

18/08/17

12/05/17

15/09/17

16/09/17

18/09/17

24/05/17

07/11/17

28/09/17

13/10/17

29/05/17

16/01/18

17/10/17

06/11/17

05/06/17

23/01/18

07/11/17

07/12/17

20/06/17

07/12/17

17/01/18

24/07/17

15/01/18

29/07/1721/08/2017

23/09/2017