മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ടെന്‍റെര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

https://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങാള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

കന്നുകാലികല്‍ വളര്‍ത്തുന്നതനുള്ള ധനസഹായം
ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍  മുഘേന കറവ പശുകളുടെ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം
വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടകൊഴിളര്‍ത്താനുള്ള ദനസഹയം
കന്നൂകാലികള്‍ക്ക്  മിനറല്‍ മിക്സര് വിതരണം
പാലിനു സബ്സിഡി 
കന്നു തൊഴുത്ത് നവികരണം 
---------------------------------------------------------------------------------------
കവുങ്ങ് കൃഷ്ക്ക് , തരിശ് ജൈവവള വിതരണം
നെല്‍ കൃഷിക് വിത്ത് ,കൂലി ചിലവ്
കവുങ്ങ് കൃഷ്ക്ക് ,ജൈവവള വിതരണം
തരിശ് നിലങ്ങളില്‍ ഗ്രൂപ്പ് പച്ചകറി കൃഷി (വനിത)
തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം വിതരണംഎസ് സി
തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം വിതരണം
നെല്‍ കൃഷിക് വിത്ത് ,കൂലി ചിലവ്
പച്ചകറി കൃഷിക്ക് ഗ്രോ ബാഗ്‌
പച്ചകറി കൃഷിക്ക് വിത്ത് കൂലി ചിലവ് വിതരണം
മുല്ല പൂവ്
വാഴ കന്നു വിതരണം
പമ്പ്‌ സെറ്റ് വിതരണം
-----------------------------------------------------------------------------------
മെറിടോരിയസ് എസ് ഡി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌
പഠനമുറിക്ക് ,സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ ,വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം എസ് ഇ
നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക് മേശയും കസാലയും
നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക് മേശയും കസാലയും എ സി
ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന എസ് ഡി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്
എസ് ഡി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

ലൈഫ് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

1 ) വയവലപ്പു ,നിയര്‍ FWC  മുട്ടതോടി

2) ഇസത് നഗര്‍

3 ) IAD നിയര്‍ ഉളിയതടുക

4 ) മന്നിപാടി

5) വോര്‍ക്കതോട്ടി നിയര്‍ ചേനക്കോട്  ഹിദായത്ത് നഗര്‍ റോഡ്‌ ‘

തെരുവ് നായകളുടെ വിവരം

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പരിതിയില്‍  കൂടുതലയില്‍  തെരുവ് നായകള്‍ (കുട്ലു,രാംദാസ് നഗര്‍ ,മധുര്‍ ) എന്നി സ്ഥലങ്ങളില്‍  കാണപെടുന്നു

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയുക

ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വേ ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 2)

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 2)

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നു സ്വതന്ത്രം ക്രോഡികരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ അപ്പിലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയാറാക്കിയ കരട് ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങാള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

8,9,10 ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടിക വര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സൈക്കിള്‍ വിതരണം ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക 2017-18

8,9,10 ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടിക ജാതി  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സൈക്കിള്‍ വിതരണം ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക 2017-18

പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജ്കളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടിക വര്‍ഗ ,പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ലാപ്ടോപ് ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക  2017

SC കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കസാലയും മേശയും ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക  2017

1 )കവുങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം  ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക 2017-18

2) കവുങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം  ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക 2017-18

തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം  ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക 2017-18

നെല്‍ കൃഷിക്ക് ജൈവവളം വിത്ത് ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക 2017-18

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക്  വിത്ത് കൂലി  ചിലവ്  ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക 2017-18

കറവ പശുകള്‍ക്ക് കാലിതീറ്റ സബ്‌സിഡി ,ബ്രോയിലെര്‍ യുണിറ്റുകള്‍ക്ക്  സബ്‌സിഡി, എസ് സി ഗുണഭോക്താകല്‍ക്ക്

മുട്ട കോഴി ,കന്നു കലികള്‍ക്കു ഇന്‍ഷുറന്‍സ്  ഗുണഭോക്താകളുടെ പട്ടിക 2017-18