ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി സെക്ഷനും, ചുമതലകളും
1 ഗീത കുമാരി പി സെക്രട്ടറി ഓഫിസ് മേധാവി,Public Information Officer,Registrar of Birth,Death And Marriage
2 അജ്ജു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി MGNREGA, Kudumbshree Member Secetary,etc
3 പൂര്‍ണിമ ശേനോയ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് , Asst. Public Information Officer, Office Administration
4 ബാബു അക്കൌണ്ടന്റ് A- പഞ്ചായത്ത്‌ അക്കൌണ്ട്സ് ,Finance Standing Committee Minutes
5 മാലതി പി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് A1-Plan,Life Mission,Navakerala Misson,Development Stanging Committe Minutes,
6 ശാലിനി എസ് കെ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് A2- Birth, Death Marriage,,Establishment
7 ശയിജ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് A3- Building,Property tax,Permit
8 ശ്രിലേഖ ക്ലര്‍ക്ക് B1- Ward 9,10,11,12,13 Audit ,Information Act
9 രമ്യ ക്ലര്‍ക്ക് B2- Ward    professional Tax ,Stall ,Rent
10

ക്ലര്‍ക്ക് B3- Ward 1,2,3,4,15,20 ,D&O License ,Sakarma minutes,Front Office,Health And Education Standing Commitee Charge
11 രാമകൃഷ്ണന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് B4-Ward
12 പ്രീത ക്ലര്‍ക്ക് C -8,16,1718
13 ഷീബാ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്‌ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്‌
14 സുധ.പി. ലൈബ്രേറിയന്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍
15 പി.റ്റി.എസ് പി.റ്റി.എസ്
16 ശിവശങ്കരന്‍.ടി പി.റ്റി.പി.കെ പി.റ്റി.പി.കെ
17 ഗണേഷ് പി.റ്റി.എസ് പി.റ്റി.എസ്
18 പ്രജ്വല്‍ എസ് ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌
19 മഞ്ജുഷ MGNREGA അക്രെടിറ്റട് എഞ്ചിനീയര്‍ MGNREGA അക്രെടിറ്റട് എഞ്ചിനീയര്‍
20 ദീപക് MGNREGA ഓവര്‍സിയര്‍ MGNREGA ഓവര്‍സിയര്‍
21 ബേബി. എന്‍ MGNREGA അക്കൌണ്ടന്റ് MGNREGA അക്കൌണ്ടന്റ്
22 വാമദേവ ആചാര്യ .എം MGNREGA അക്കൌണ്ടന്റ് MGNREGA അക്കൌണ്ടന്റ്
23 സുരേഷ് ഡ്രൈവര്‍ ഡ്രൈവര്‍