പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കാസര്‍ഗോഡ്
ബ്ളോക്ക്     

:

കാസര്‍ഗോഡ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

26.04ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

ജനസംഖ്യ

:

26260
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13216
സ്ത്രീകള്‍

:

13044
ജനസാന്ദ്രത

:

1008
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

987
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

84.49
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

90.48
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

78.49
Source : Census data 2001