ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ മുഘേന കറവ പശുകളുടെ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി