പഠനമുറിക്ക് ,സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ ,വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം എസ് ഇ