ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന എസ് ഡി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്