1 ) വയവലപ്പു ,നിയര്‍ FWC  മുട്ടതോടി

2) ഇസത് നഗര്‍

3 ) IAD നിയര്‍ ഉളിയതടുക

4 ) മന്നിപാടി

5) വോര്‍ക്കതോട്ടി നിയര്‍ ചേനക്കോട്  ഹിദായത്ത് നഗര്‍ റോഡ്‌ ‘