മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പരിതിയില്‍  കൂടുതലയില്‍  തെരുവ് നായകള്‍ (കുട്ലു,രാംദാസ് നഗര്‍ ,മധുര്‍ ) എന്നി സ്ഥലങ്ങളില്‍  കാണപെടുന്നു