മധുര്‍  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍ മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

(സെക്രട്ടറി   മധുര്‍  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ എആര്‍  പ്രശാന്ത്‌  കുമാര്‍ )

അസിസറ്റന്‍റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍ മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

(അസിസ്റ്റന്റ്‌  സെക്രടറി  : ബിജു കുമാര്‍  )

ഒന്നാം അപ്പീല്‍ അധികാരി  ശ്രീ എം കണ്ണന്‍ നായര്‍

(പഞ്ചായത്ത്  അസിസ്റ്റന്റ്റ് ഡയറക്ടര്‍ )

രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അധികാരി  ശ്രീ  പി രതീശന്‍ എെ എ.എസ്സ്