മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിലവില്‍ ഒരു ബഡ്സ് സ്ക്കൂളും, ഒരു ബി ആര്‍ സി സെന്‍റെര്‍ പ്രവത്തികുന്നു .ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫിസിനു അടുത്ത് ആയിട്ട് ഉളിയതട്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത്