എ എഫ് എസ് 2019-2020

balance-sheet-

schedules-of-balance-sheet-statement-

balance-sheet-schedule-as-on-31-march-2020

receipt-and-payment-statement-

receipt-and-payment-statement-schedules-

income-expenditure-statement-

schedules-of-income-and-expenditure-statement-

cash-flow-statement-

general-ledger-trial-balance-

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

budget-mgp

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

പുനര്‍ വാഹനം ലേലം നോട്ടീസ്

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വാഹനം പുനര്‍ ലേലം നോട്ടീസ് ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങാള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍  മുഘേന കറവ പശുകളുടെ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി 
കന്നൂകാലികള്‍ക്ക്  മിനറല്‍ മിക്സര് വിതരണം വാങ്ങല്‍ 
നെല്‍ കൃഷിക് വിത്ത് ,കൂലി ചിലവ്
മുട്ടകൊഴിളര്‍തല്‍ 
തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം വിതരണം
പച്ചകറി കൃഷിക്ക് വിത്ത് കൂലി ചിലവ്
പച്ചകറി കൃഷിക്ക് ഗ്രോ ബാഗ്‌
കവുങ്ങ് കൃഷ്ക്ക് ,ജൈവവള വിതരണം
കുടുംബശ്രീ ഗുണബോക്തകള്‍ക്ക് പശു വളര്‍ത്തല്‍ 
കുടുംബശ്രീ ഗുണബോക്തകള്‍ക്ക് ആട്  വളര്‍ത്തല്‍ 

എ എഫ് എസ് 2018-2019

ASSET AND LIABLITY SCHEDULE

CASH FLOW STATEMENT

INCOME AND EXPENDITURE SCHEDULE

RECEIPT AND PAYMENT SCHEDULE

TRIAL BALANCE

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

,bs-1BS 2 , BS 3 , BS 4 , BS 5 , BS 6 , BS 7 ,BS 8 , BS 9 , BS 10 , BS 11 , BS 12, BS 13, PERFORMANCE BUDGET ,GENDER BUDGET

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2017-2018 എ എഫ് എസ് ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

balance-sheet-schedule

BALANCE SHEET

cash-flow-statement

GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT SCHEDULES

RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT

SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ടെന്‍റെര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

https://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php