മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

,bs-1BS 2 , BS 3 , BS 4 , BS 5 , BS 6 , BS 7 ,BS 8 , BS 9 , BS 10 , BS 11 , BS 12, BS 13, PERFORMANCE BUDGET ,GENDER BUDGET

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2017-2018 എ എഫ് എസ് ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

balance-sheet-schedule

BALANCE SHEET

cash-flow-statement

GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT SCHEDULES

RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT

SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ടെന്‍റെര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

https://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങാള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

കന്നുകാലികല്‍ വളര്‍ത്തുന്നതനുള്ള ധനസഹായം
ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍  മുഘേന കറവ പശുകളുടെ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം
വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടകൊഴിളര്‍ത്താനുള്ള ദനസഹയം
കന്നൂകാലികള്‍ക്ക്  മിനറല്‍ മിക്സര് വിതരണം
പാലിനു സബ്സിഡി 
കന്നു തൊഴുത്ത് നവികരണം 
---------------------------------------------------------------------------------------
കവുങ്ങ് കൃഷ്ക്ക് , തരിശ് ജൈവവള വിതരണം
നെല്‍ കൃഷിക് വിത്ത് ,കൂലി ചിലവ്
കവുങ്ങ് കൃഷ്ക്ക് ,ജൈവവള വിതരണം
തരിശ് നിലങ്ങളില്‍ ഗ്രൂപ്പ് പച്ചകറി കൃഷി (വനിത)
തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം വിതരണംഎസ് സി
തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം വിതരണം
നെല്‍ കൃഷിക് വിത്ത് ,കൂലി ചിലവ്
പച്ചകറി കൃഷിക്ക് ഗ്രോ ബാഗ്‌
പച്ചകറി കൃഷിക്ക് വിത്ത് കൂലി ചിലവ് വിതരണം
മുല്ല പൂവ്
വാഴ കന്നു വിതരണം
പമ്പ്‌ സെറ്റ് വിതരണം
-----------------------------------------------------------------------------------
മെറിടോരിയസ് എസ് ഡി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌
പഠനമുറിക്ക് ,സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ ,വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം എസ് ഇ
നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക് മേശയും കസാലയും
നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക് മേശയും കസാലയും എ സി
ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന എസ് ഡി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്
എസ് ഡി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

ലൈഫ് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

1 ) വയവലപ്പു ,നിയര്‍ FWC  മുട്ടതോടി

2) ഇസത് നഗര്‍

3 ) IAD നിയര്‍ ഉളിയതടുക

4 ) മന്നിപാടി

5) വോര്‍ക്കതോട്ടി നിയര്‍ ചേനക്കോട്  ഹിദായത്ത് നഗര്‍ റോഡ്‌ ‘

തെരുവ് നായകളുടെ വിവരം

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പരിതിയില്‍  കൂടുതലയില്‍  തെരുവ് നായകള്‍ (കുട്ലു,രാംദാസ് നഗര്‍ ,മധുര്‍ ) എന്നി സ്ഥലങ്ങളില്‍  കാണപെടുന്നു

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

പദ്ധതി ചെലവ് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയുക

ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വേ ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 2)

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 2)