മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 12/8/2020 പ്രസിദ്ധികരിച്ച കന്നഡ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 12/8/2020 പ്രസിദ്ധികരിച്ച കന്നഡ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 12/8/2020 പ്രസിദ്ധികരിച്ച മലയാളം അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 12/8/2020 പ്രസിദ്ധികരിച്ച  മലയാളം അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

voters list 2020

voters list 2020

എ എഫ് എസ് 2019-2020

balance-sheet-

schedules-of-balance-sheet-statement-

balance-sheet-schedule-as-on-31-march-2020

receipt-and-payment-statement-

receipt-and-payment-statement-schedules-

income-expenditure-statement-

schedules-of-income-and-expenditure-statement-

cash-flow-statement-

general-ledger-trial-balance-

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

budget-mgp

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

പുനര്‍ വാഹനം ലേലം നോട്ടീസ്

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വാഹനം പുനര്‍ ലേലം നോട്ടീസ് ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മധുര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങാള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍  മുഘേന കറവ പശുകളുടെ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി 
കന്നൂകാലികള്‍ക്ക്  മിനറല്‍ മിക്സര് വിതരണം വാങ്ങല്‍ 
നെല്‍ കൃഷിക് വിത്ത് ,കൂലി ചിലവ്
മുട്ടകൊഴിളര്‍തല്‍ 
തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം വിതരണം
പച്ചകറി കൃഷിക്ക് വിത്ത് കൂലി ചിലവ്
പച്ചകറി കൃഷിക്ക് ഗ്രോ ബാഗ്‌
കവുങ്ങ് കൃഷ്ക്ക് ,ജൈവവള വിതരണം
കുടുംബശ്രീ ഗുണബോക്തകള്‍ക്ക് പശു വളര്‍ത്തല്‍ 
കുടുംബശ്രീ ഗുണബോക്തകള്‍ക്ക് ആട്  വളര്‍ത്തല്‍