മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക & ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18

2018-19