വിവരാവകാശ നിയമം 2005

3) വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്.
4) വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ 2016-17
 • ആശ്രയ ഭവന റിപ്പേര്‍
 • പണിപൂര്‍ത്തീയാകാത്ത വീടുകള്‍ ക്ക് ധനസഹായം (എസ്.സി)
 • മത്സ്യ തൊഴിലാളി ഭവന റിപ്പേര്‍
 • വിവാഹ ധനസഹായം (എസ്.സി)
 • ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങള്‍
 • ഭവന പുരുദ്ധാരണം
6) വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍/പ്രൊജക്ടുകള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2016-17

പട്ടികജാതി പ്രൊജക്ടുകള്‍ 2016-17

8)പഞ്ചായത്തുതല പദ്ധതികള്‍ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങള്‍/അനുമതി പത്രങ്ങള്‍

 • വികസന ഫണ്ട്
 • തനത് ഫണ്ട്
 • സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്
 • ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
 • ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
 • മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട്

9) ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

10) D & O ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

11) ചെങ്കല്‍/കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍