ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 ഷംസുദ്ദീന്‍ കെ ബി സെക്രട്ടറി
2 ഫാറൂഖ്. എം.കെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
2 ശിവദാസന്‍ കെ അസി.സെക്രട്ടറി
3 ഷൈജു. കെ അക്കൌണ്ടന്റ്
4 ജുനൈബ് സി എച്ച് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
5 ഹരീഷ് കെ പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 സുരേഷ് കുമാര്‍ കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 അജിത്ത് കുമാര്‍.കെ.ജി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 രചന. എന്‍.കെ ക്ലര്‍ക്ക്
9 ഉമേശന്‍ കല്ലേന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
10 ജാസിര്‍ ബീമാന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
11

12

ഷാന ടി കെ
രഞ്ജിത്ത്. സി
ക്ലര്‍ക്ക്

ക്ലര്‍ക്ക്

13

മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് എം.എ

സാബു. ടി.എസ്.

ഒ.എ

ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍

14 നാരായണന്‍ ടി. പി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
15

16

പ്രകാശന്‍ പി. പി

ശ്രീനിവാസന്‍. ടി.പി

പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

പി.ടി.പി.എസ്