പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

കല്ല്യാശ്ശേരി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

16.71 ച കി മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

ജനസംഖ്യ

:

35888
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16168
സ്ത്രീകള്‍

:

19720
ജനസാന്ദ്രത

:

2004
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1083
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

81.34
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.51
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.16
Source : Census data 2011