മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 എസ്. വി കുഞ്ഞഹമ്മദ് 1960-65
2 പി. കെ. എം. മഹമൂദ് 1965-71
3 എം. കെ മുഹമ്മദ് ഹാജി 1972-79
4 പി. ഒ പി. അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ ഹാജി 1979-84
5 ഒ. പി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി 1988-91
6 സി. കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി 1991-95
7 എ. സുഹറാബി 1995-2000
8 പി. ഒ. പി മുഹമ്മദലി ഹാജി 2000-തുടരുന്നു