കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ 07/04/2020