ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍

1) ബഹു. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, കണ്ണൂര്‍ 0497 2700097

2) ബഹു. പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ്  ഡയറക്ടര്‍,കണ്ണൂര്‍, 0497 2700081

3) സെക്രട്ടറി, മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 0497 2870278, 9796049010