മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡാറ്റാബേങ്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

ഡാറ്റാബേങ്ക് ലിസ്റ്റ്.pdf

തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ 07/04/2020

സാമുഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ്

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

മസ്റ്ററിംഗ് സംബന്ധിച്ച് കുടുതല്‍ അറിയാന്‍

2018-19 ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-19 ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ISO പ്രഖ്യാപനം 05/10/2019

മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ISO പ്രഖ്യാപനം

2019-20,2020-21 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

2019-20 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

2020-21 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

2018-19 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-താക്കോല്‍ദാനം നല്‍കല്‍

111213

തീവ്രശുചീകരണ പരിപാടി-അംഗനവാടി പരിസരം ക്ലീനിംഗ്

2-212-3

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

1. ജൈവവളം വിതരണം ജനറല്‍
2. ജൈവവളം വിതരണം എസ്.സി
3. തരിശുഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍
4. രോഗബാധിത തെങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റി പുതിയവ നടല്‍ (ജനറല്‍)
5. സ്വയംപര്യാപ്ത കാര്‍ഷിക ഗ്രാമം
6. ഓരോവീട്ടിലും കരിവേപ്പിലയും കാന്താരിയും
7. കറവപശു വിതരണം എസ്.സി.
8. പെണ്ണാട് വിതരണം എസ്.സി.
9. കറവപശുക്കള്‍ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം എസ്.സി
10. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

11. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

12. കാഴ്ചവൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

13. ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

14. ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ് സിഡി

15.ബി. പി.എല്‍വിഭാഗത്തിലുള്ള വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

16. ഇറച്ചിക്കോഴി ഉല് പാദനം വനിതാ യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് ധനസഹായം

17.പട്ടിക ജാതിക്കാരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

18. പെണ്ണാട് വിതരണം (ജനറല്‍‍)

19. കറവ പശു വിതരണം (ജനറല്‍‍)

20. രോഗബാധിത തെങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റല്‍ പുതിയവ നടല്‍ (എസ്. സി‍)

മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

ലൈഫ് പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം & നോട്ടീസ്
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരുടെ പട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ പട്ടിക

ആദ്യ ഘട്ടം അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ പ്രകാരം കരട് പട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക (അപ്പീല്‍ 1)
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക (അപ്പീല്‍ 1)
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരുടെ സാധ്യതാപട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാപട്ടിക