കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

https://docs.google.com/file/d/0Bxxx4xI8TaJLOXhRX1d2WDlCSm8/edit