ഡോക്ടര്‍ ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് താല്‍ക്കാലിക നിയമനം

നിയമന വിവരങ്ങള്‍

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.നെല്‍കൃഷി കൂലിചെലവ്
2.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം ജനറല്‍
3.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം വനിത
4.ഇടവിളകൃഷി വനിത ജനറല്‍
5.ഇടവിളകൃഷി വനിത എസ് സി
6.പച്ചക്കറി കൃഷി വിത്തും വളവും നല്‍കല്‍
7.വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ് ടി
8.പോത്ത്കുട്ടി വിതരണം
9.വിവാഹധനസഹായം എസ് സി
10.വിവാഹധനസഹായം എസ് ടി
11.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
12.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി അഡീഷനല്‍ ലിസ്റ്റ്
13.പട്ടികജാതി സൂക്ഷ്മ സംരഭങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം
14.കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
15.മെറിറ്റോറിയസ് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
16.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി
17.കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
18.കട്ടില്‍ ജനറല്‍
19.കട്ടില്‍ എസ് സി
20.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം എസ് സി
21.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍
22.പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം എസ് സി
23.റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്
24.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി-അഡീഷ​ണല്‍ ലിസ്റ്റ്
25.കോഴി വിതരണം എസ് സി
26.പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം എസ് സി-അഡീഷ​ണല്‍ ലിസ്റ്റ്
27.കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്‍റേഷന്‍
28.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമേശ എസ് സി
29.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് ടി
30.റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്
31.ഡിഗ്രി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
32.എസ് ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്റ്റഡിടേബിള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

1.വളംവിതരണം
2.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ എസ് സി.
3.ഇടവിള കൃഷി
4.ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതി ജനറല്‍
5.ആട് എസ് സി
6.ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍
7.ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എസ് സി
8.ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എസ് ടി
9.കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
10.ലാപ്പ്ടോപ്പ് എസ് സി
11.മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
12.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
13.തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വമുള്ള കിണറാക്കല്‍
14.ഫലവൃക്ഷ തൈ വിതരണം
15.റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്
16.പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി്കള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
17.വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എസ് സി
18.പച്ചക്കറികൃഷി-വിത്തും വളവും കൂലിയും നല്‍കല്‍
19.ലാപ്പ്ടോപ്പ് എസ് ടി
20.ബ്ലോക്ക് കാര്‍ഷിക യന്ത്രവല്‍ക്കരണ പദ്ധതി
21.വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ്.ടി
22.വികലാംഗര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ സ്കൂട്ടര്‍
23.കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ് 24.കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
25.കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ എസ് സി വനിത 26.പച്ചക്കറി വിത്ത് വളം വനിത
27.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ജനറല്‍ 28.ക്ഷീരഗ്രാമം അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ് 1
29.ക്ഷീരഗ്രാമം അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ് 2 30.കിണര്‍ ശുചിത്വമുള്ളതാക്കല്‍ അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

1.ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
2.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
3.മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തവര്‍
4.അപൂര്‍ണ്ണമായവ
5.ഇരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയവ