ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ/സാധനങ്ങൾ എന്നിവ സർക്കാർ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്/ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.ടെണ്ടറുകൾ കേരള പഞ്ചായത്തീരാജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്.ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനും മാറ്റിവെക്കാനുള്ള അധികാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.ടെണ്ടർ ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതായിരിക്കും.ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.(ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം GST രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്).
ടെണ്ടർ ഫോം ലഭിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം :20/09/2019 12 മണി വരെ.
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 20/09/2019 1 മണി വരെ.
ടെണ്ടർ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 20/09/2019 3 മണി

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി
2018-19

ക്രമ നമ്പര്‍

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍

പ്രൊജക്ടിന്‍റെ പേര്

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അടങ്കല്‍

ടെണ്ടര്‍/റീടെണ്ടര്‍

1

79

യൂനാനി ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

മെഡി.ഓഫീസര്‍-
ആയുര്‍വ്വേദം

300000

ടെണ്ടര്‍


2

202

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങല്‍ എസ് സി

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

304500

ടെണ്ടര്‍

3

102

വാട്ടർ ടാങ്ക് നൽകൽ എസ്.സി

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

90000

ടെണ്ടര്‍

4

91

മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

150000

ടെണ്ടര്‍


ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ ഡീറ്റയില്‍സ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.നെല്‍കൃഷി കൂലിചെലവ്
2.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം ജനറല്‍
3.തെങ്ങിന് വളം വിതരണം വനിത
4.ഇടവിളകൃഷി വനിത ജനറല്‍
5.ഇടവിളകൃഷി വനിത എസ് സി
6.പച്ചക്കറി കൃഷി വിത്തും വളവും നല്‍കല്‍
7.വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ് ടി
8.പോത്ത്കുട്ടി വിതരണം
9.വിവാഹധനസഹായം എസ് സി
10.വിവാഹധനസഹായം എസ് ടി
11.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
12.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി അഡീഷനല്‍ ലിസ്റ്റ്
13.പട്ടികജാതി സൂക്ഷ്മ സംരഭങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം
14.കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
15.മെറിറ്റോറിയസ് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
16.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി
17.കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
18.കട്ടില്‍ ജനറല്‍
19.കട്ടില്‍ എസ് സി
20.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം എസ് സി
21.ഭവനപുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍
22.പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം എസ് സി
23.റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്
24.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി-അഡീഷ​ണല്‍ ലിസ്റ്റ്
25.കോഴി വിതരണം എസ് സി
26.പോത്ത് കുട്ടി വിതരണം എസ് സി-അഡീഷ​ണല്‍ ലിസ്റ്റ്
27.കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്‍റേഷന്‍
28.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമേശ എസ് സി

ഇ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

കാമ്പ്രത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി
1-17 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം

റീടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2019-2020 വർഷത്തിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സർക്കാർ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജി.എസ്.ടി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്ന് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റീടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു .(ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം GST രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്).
റീടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം : 29.07.2019 സമയം 1 മണി വരെ
റീടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം : 29.07.2019 സമയം 3 മണി വരെ
റീടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന സമയം : 29.06.2019 സമയം 4 മണി വരെ

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2019-2020 വർഷത്തിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സർക്കാർ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജി.എസ്.ടി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്ന് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു .(ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം GST രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്).
ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം : 13.06.2019 സമയം 1 മണി വരെ
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം : 13.06.2019 സമയം 3 മണി വരെ
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന സമയം : 13.06.2019 സമയം 4 മണി വരെ

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

കുടിവെള്ള വിതരണം

ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ/സാധനങ്ങൾ എന്നിവ സർക്കാർ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്/ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.ടെണ്ടറുകൾ കേരള പഞ്ചായത്തീരാജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്.ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനും മാറ്റിവെക്കാനുള്ള അധികാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.ടെണ്ടർ ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതായിരിക്കും.ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.(ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം GST രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്).
ടെണ്ടർ ഫോം ലഭിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 05/03/2019 12 മണി വരെ.
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 05/03/2019 1 മണി വരെ.
ടെണ്ടർ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തിയ്യതി, സമയം : 05/03/2019 3 മണി

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി
2018-19

ക്രമ നമ്പര്‍

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍

പ്രൊജക്ടിന്‍റെ പേര്

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അടങ്കല്‍

ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍

1

49/19

അംഗനവാടി സ്മാർട്ടാക്കൽ

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

275000

ടെണ്ടര്‍

2

21/19

ജാഗ്രതാ സമിതി ശക്തിപ്പെടുത്തല്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

50000

ടെണ്ടര്‍

3

175/19

എസ്.ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ക്കൂൾ കിറ്റ്

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഗവണ്മെന്‍റ് എൽ.പി സ്ക്കൂൾ

30000

ടെണ്ടര്‍

4

196/19

പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ബാറ്ററി അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

സെക്രട്ടറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

35000

ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2GB RAM സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള മൊബൈൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് GST അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു .ക്വട്ടേഷൻ 06.01.2019 ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി പഞ്ചായത്ത്ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അന്ന് തന്നെ 4 മണിക്ക് ക്വട്ടേഷന്‍ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് താല്‍ക്കാലികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അന്തിമ അംഗീകാരത്തിന് വെക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ടെണ്ടർ പരസ്യം

പഞ്ചായത്തിലെ ജലസേചന കുളത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങൽ