ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ചുമതലകള്‍


1-11-2014 മുതല്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ചുമതലകള്‍ റൊട്ടേഷന്‍ മോഡലില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് സെക്ഷന്‍ തസ്തിക ദിവസം
1 ——— എ8 ക്ലാര്‍ക്ക് തിങ്കള്‍
2 ———- എ4 സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ചൊവ്വ
3 ———– എ1 സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ബുധന്‍
4 ———— എ7 ക്ലാര്‍ക്ക് വ്യാഴം
5 ————- എ6 ക്ലാര്‍ക്ക് വെള്ളി
6 ———— എ5 ക്ലാര്‍ക്ക് ശനി