ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ചുമതലകള്‍


1-11-2014 മുതല്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ചുമതലകള്‍ റൊട്ടേഷന്‍ മോഡലില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് സെക്ഷന്‍ തസ്തിക
1 ബിന്ദു വി കെ എ1 സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
2 ഗീത പി എ2 സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
3 ജയന്തി എ3 സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
4 രാധാമണി എ4 ക്ലാര്‍ക്ക്
5 ബിന്ദു പി സി എ5 ക്ലാര്‍ക്ക്
6 ബിന്ദു പി എ6 ക്ലാര്‍ക്ക്
7 വിഷ്ണു എ എ7 ക്ലാര്‍ക്ക്
6 അനീഷ് പി എം എ8 ക്ലാര്‍ക്ക്